Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.05.2018
Naslov: Pošiljanje zdravstvenih kartonov izvajalcu medicine dela
Številka: 0712-1/2018/1115
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 4. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem:

  • ali je sporno, da se pacientom zaračunava kopije zdravstvene dokumentacije, ki jo kot zdravstveni dom posredujete izvajalcem medicine dela za potrebe zdravstvenih pregledov delavcev;
  • ali je sporno pošiljanje izvirnih zdravstvenih kartonov izvajalcu medicine dela v enakih primerih.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje.

 

 

1. Po predpisih o varstvu osebnih podatkov ni pravne podlage, ki bi omogočala, da se pacientom zaračunava kopije osnovne zdravstvene dokumentacije, ki se jih neposredno pošilja izvajalcu medicine dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Izjema bi veljala le v primeru, če bi kopije naročil in prevzel pacient sam.

 

2. Pošiljanje izvirne zdravstvene dokumentacije izvajalcu medicine dela ni prepovedano, predstavlja pa določeno tveganje za nepooblaščeno ali naključno spreminjanje, izgubo ali uničenje izvirnih dokumentov.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

  1. V skladu s Pravilnikom o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in 41. členom ZPacP (četrti odstavek), se pacientu lahko zaračunajo reprodukcije zdravstvene dokumentacije, če uveljavlja pravico do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo. V konkretnem primeru ne gre za uveljavljanje te pravice, pač pa za neposredno izmenjavo dokumentacije med izvajalci na podlagi privolitve pacienta. Pravna podlaga na področju varstva osebnih podatkov, ki bi omogočala možnost zaračunavanja reprodukcij izven izvrševanja omenjene pravice do seznanitve, nam ni poznana.
  2. Ena o zahtev po zagotavljanju varnosti osebnih podatkov je tudi skrb za integriteto osebnih podatkov oziroma zbirk osebnih podatkov, kar pomeni, da se preprečuje namerno ali naključno uničenje, izgubo ali spremembo podatkov. Pošiljanje izvirnikov osnovne zdravstvene dokumentacije drugemu izvajalcu lahko predstavlja povečano tveganje za take varnostne dogodke, kar pa še ne pomeni, da je tako posredovanje dokumentacije prepovedano oziroma nedopustno. Če se po pošti pošilja izvirnike, predlagamo, da se poskrbi za najvišjo stopnjo varnosti (dosledna sledljivost pošiljk, uporabna varnih pisemskih ovojnic, določitev kratkih rokov za vrnitev dokumentacije ipd.).

 

Lepo pozdravljeni,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                      informacijska pooblaščenka