Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.05.2018
Naslov: Analiza plač v zasebnem sektorju po GDPR
Številka: 0712-3/2018/306
Vsebina: Delovna razmerja, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem ste pojasnili, da skupina družb, katere temeljna dejavnost je proizvodnja (zasebni sektor), opravlja analize plač po posameznih družbah, organizacijskih enotah in na ravni skupine družbe tako, da spremlja strošek dela po posameznih postavkah. Sprašujete, ali je v zvezi z opravljanjem takšne analize (iz katere ne izhaja podatek o plači posamičnega delavca, pač pa so vanjo zajeta le povprečja) kakšen zadržek z vidika GDPR in zakona na področju varstva osebnih podatkov. Sprašujete, ali so zahtevane kakšne dodatne aktivnosti delodajalca. Nadalje ste pojasnili, da sindikat, organiziran na ravni skupine družb, zahteva podatek o povprečni plači na nivoju skupine po posameznem tarifnem razredu. Zanima vas, ali se takšen podatek lahko posreduje sindikatu, upoštevaje, da ni mogoče iz njega razbrati plače posamičnega delavca. Sprašujete še, ali se podatki o povprečnih plačah v skupini in po tarifnih razredih lahko uporabijo za objavo v glasilu družbe. Povzeli ste še določbo Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki zavezuje večino družb v skupini in se nanaša na informiranje reprezentativnega sindikata pri delodajalcu.

 

Uvodoma IP pojasnjuje, da se Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) prične uporabljati 25. 5. 2018, s čimer stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb uredbe, zato vam IP v tem trenutku še ne more podati uradnega mnenja glede razlage konkretnih določb uredbe. Lahko pa mnenje v obdobju pred uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov podamo le na podlagi obstoječe zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Tako vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem  pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) po točkah posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Poleg tega pa je treba izpostaviti še, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu samem in da IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more presojati.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov vprašanja pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov ureja v 6. členu, pri čemer v skladu z 88. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov področje urejanja zagotovitve varstva pravic in svoboščin v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v okviru zaposlitve, zlasti za namene zaposlovanja, izvajanja pogodbe o zaposlitvi, vključno z izpolnjevanjem obveznosti, določenih z zakonom ali kolektivnimi pogodbami, upravljanja, načrtovanja in organizacije dela, enakosti in raznolikosti na delovnem mestu, zdravja in varnosti pri delu, varstva lastnine zaposlenih ali potrošnikov in za namene individualnega ali kolektivnega izvajanja in uživanja pravic in ugodnosti, povezanih z zaposlitvijo, ter za namene prekinitve delovnega razmerja prepušča v možnost ureditve v področni nacionalni ureditvi, konkretno torej v Zakonu o delovnih razmerjih in drugi delovnopravni zakonodaji. Zato v kratkem bistvenih sprememb na tem področju ni pričakovati.

 

V primerih, na katere se nanašajo vaša vprašanja, morate najprej ugotoviti, ali so obravnavani podatki, ki so rezultat analize in jih želite posredovati delodajalcu, sindikatu oziroma javno objaviti, sploh osebni podatki. Svetujemo vam, da si pri odgovoru na to vprašanje pomagate z neobveznim mnenjem št. 0712-1/2017/2425 z dne 12. 12. 2017, ki ga lahko poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/vop/). Če ne gre za osebne podatke, potem se zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ne uporablja. Če pa gre za osebne podatke, je glede obdelave osebnih podatkov delavcev (npr. posredovanje ali objava) temeljna pravna podlaga, ki jo zahteva ZVOP-1 v 8. in 9. oz. 10. členu, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1), ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. V teh primerih torej soglasje delavcev za obdelavo njihovih osebnih podatkov ni potrebno. Glede obdelave osebnih podatkov s strani sindikata je pomemben 203. člen ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev ter da je delodajalec dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. Ta določba po mnenju IP sicer ni dovolj določna v smislu določil ZVOP-1, da bi v vsakem primeru predstavljala pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov delavcev iz delovnega razmerja, kar pa ne pomeni, da v posebej utemeljenih okoliščinah in ob upoštevanju strogega načela sorazmernosti (3. člen ZVOP-1), ne more predstavljati pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za opravljanje sindikalne dejavnosti. Navedeno pomeni, da bi sindikat neposredno na zakonski podlagi (ZDR-1 eventualno v povezavi z določbami kolektivne pogodbe) lahko pridobil podatke o plačah, ki predstavljajo osebne podatke, če bi izkazal, da jih nujno potrebuje za opravljanje konkretne sindikalne dejavnosti. V vseh ostalih primerih bi sindikat lahko zahtevane osebne podatke pridobil na podlagi privolitve posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo.

 

Informacijski pooblaščenec je v zvezi z varstvom osebnih podatkov v delovnih razmerjih objavil smernice, ki jih najdete na povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf, poleg tega pa je objavil več mnenj, ki se nahajajo na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/. Svetujemo vam, da pri iskanju mnenj označite vsebinski področji »Delovna razmerja« in/ali »Sindikati«. 

 

Več informacij v zvezi z novo evropsko ureditvijo varstva osebnih podatkov lahko najdete na naši spletni strani na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Lep pozdrav.

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                                                             Informacijski pooblaščenec:          

Jasna Duralija, univ. dipl. prav.,                                                       Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP                                                                                        informacijska pooblaščenka