Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 29.04.2018
Naslov: Fotografije zaposlenih na spletu
Številka: 0712-1/2018/1060
Vsebina: Delovna razmerja, Svetovni splet, Mediji, fotografije kot OP, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 12. 4. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede fotografij zaposlenih na spletu. Zanima vas, ali pravilno interpretirate osnutek novega zakona o varstvu osebnih podatkov, po katerem je fotografija posameznika njegov osebni podatek, za katerega ima posameznik pravico, da se zahteva, da se ne objavi na spletni strani delodajalca.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Če delodajalec izkaže, da je objava fotografije delavca resnično potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ali v zvezi z delovnim razmerjem, za objavo ne potrebuje soglasja delavca, ker ima v tem primeru pravno podlago v 48. členu ZDR-1.

 

V nasprotnem primeru objava brez veljavnega soglasja zaposlenega ni dopustna že po veljavni zakonodaji.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da se bo 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo »nasledila« ZVOP-1 in takrat stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tako vam v tem trenutku svoje mnenje lahko podamo le na podlagi obstoječe zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, tj. ZVOP-1 (predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov je namreč šele v zakonodajnem postopku).

 

Splošno določbo o pravni podlagi za dopustno obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor sodijo tudi javni zavodi, predstavlja 9. člen ZVOP-1. Ta v prvem odstavku določa, da se lahko osebni podatki v javnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Področni zakon v smislu prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 v konkretnem primeru predstavlja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu ZDR-1), ki v 48. členu določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

 

IP je v preteklosti že odgovarjal na vprašanja v zvezi z zbiranjem in uporabo fotografij zaposlenih, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. objava fotografije) ali naslednje številke neobveznih mnenj:

  • mnenje, št. 0712-1/2016/1077 z dne 17. 5. 2016,
  • mnenje, št. 0712-1/2014/2719 z dne 13. 8. 2014,
  • mnenje, št. 0712-1/2011/2371 z dne 12. 9. 2011,
  • mnenje, št. 0712-925/2007/2 z dne 22.10. 2007,
  • mnenje, št. 0712-886/2007/2 z dne 2.10. 2007,
  • mnenje, št. 0712-344/2007/2 z dne 29. 3. 2007.

 

IP povzema, da lahko delodajalec na podlagi 48. člena ZDR-1 objavi fotografijo delavca (npr. na intranetu ali internetu) pod pogojem, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. To pomeni, da mora delodajalec za vsakega delavca natančno obrazložiti oz. izkazati, zakaj želi fotografijo delavca objaviti. Če delodajalec izkaže, da je objava fotografije delavca resnično potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ali v zvezi z delovnim razmerjem, za objavo ne potrebuje soglasja delavca, ker ima pravno podlago v 48. členu ZDR-1.

 

Zbiranje in uporaba fotografij zaposlenih sodi na področje varstva osebnih podatkov v okviru delovnih razmerij, o čemer je IP izdatno pisal tudi v smernicah o delovnih razmerjih. Zato vam svetujemo, da se seznanite s priročnikom »Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih«, ki je dostopen na spletni strani IP med rubriko »Publikacije«, in sicer na spletni povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf.

 

Ob zaključku še dodajamo, da Splošna uredba o varstvu podatkov načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ureja v členu 5, pogoje, kdaj je posamezna obdelava zakonita, pa v členu 6. Ob tem izpostavljamo, da v skladu z 88. členom Splošne uredbe države članice lahko v zakonu ali kolektivnih pogodbah določijo podrobnejša pravila za zagotovitev varstva pravic in svoboščin v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v okviru zaposlitve, zlasti za namene zaposlovanja, izvajanja pogodbe o zaposlitvi, vključno z izpolnjevanjem obveznosti, določenih z zakonom ali kolektivnimi pogodbami, upravljanja, načrtovanja in organizacije dela, enakosti in raznolikosti na delovnem mestu, zdravja in varnosti pri delu, varstva lastnine zaposlenih ali potrošnikov in za namene individualnega ali kolektivnega izvajanja in uživanja pravic in ugodnosti, povezanih z zaposlitvijo, ter za namene prekinitve delovnega razmerja. Zato v kratkem bistvenih sprememb ni pričakovati.

 

V upanju, da smo vam z našimi pojasnili pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

 

 

 

Pripravila:                    

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP                                                                        Informacijska pooblaščenka