Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.04.2018
Naslov: Posredovanje podatkov o najemniku groba
Številka: 0712-1/2018/1037
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izdaje podatka o najemniku določenega grobnega mesta na pokopališču v vašem upravljanju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter  2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu z 8. členom ZVOP-1 se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

V 10. členu ZVOP-1 so določene pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, kamor spadajo tudi javna podjetja. V tem sektorju se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V kolikor ni podane osebne privolitve posameznika (v vašem primeru najemnika groba), se torej osebni podatki lahko obdelujejo le, če tako določa zakon.

 

V zvezi z vašim vprašanjem je treba upoštevati tudi določbe, ki jih vsebuje Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljevanju: ZPPDej). Ta v prvem odstavku 35. člena določa, da mora upravljavec pokopališča voditi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.

 

V petem odstavku 35. člena ZPPDej je določeno, da se v evidenci najemnikov grobov vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

 

ZPPDej torej jasno določa, kdo lahko dostopa do podatkov iz evidence najemnikov grobov – uporabniki, pooblaščeni z zakonom, zato je treba za dostop do podatkov izkazati zakonsko pooblastilo.

 

 

 

 

S spoštovanjem.

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka