Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.04.2018
Naslov: Posredovanje pisnih soglasij delavcev delodajalcu, ki so jih delavci dali sindikatu
Številka: 0712-1/2018/977
Vsebina: Delovna razmerja, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 3. 2018 prejeli vaš dopis, v katerem navajate, da ste s strani delodajalca, pri katerem že vrsto let deluje vaš sindikat, prejeli zahtevo, da mu iz razloga tehnične izvedbe obračuna in plačevanja sindikalne članarine, dodatno posredujete izrecna pisna soglasja, ki so jih delavci na pristopnih izjavah podali sindikatu. Do tega meseca je delodajalec odtegoval članarino na podlagi seznama članov, ki so podali izrecne pisne izjave za odtegovanje članarine sindikatu. Seznam je sindikat mesečno pošiljal delodajalcu. Zanima vas, ali gre za (občutljiv) osebni podatek, ki ga delodajalec nujno potrebuje za izpolnitev svoje obveznosti in ali lahko posledično delodajalec od sindikata ta podatek zahteva. Zanima vas še, če je situacija drugačna, če bi soglasje sindikata, da posreduje delodajalcu izrecne pisne izjave, urejala medsebojna pogodba na podlagi 10. člena ZVOP-1.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov opredeljuje ZVOP-1 kot temeljni in sistemski predpis s področja varstva osebnih podatkov v 8. členu, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo (posredujejo, sporočajo, razkrivajo, zbirajo, uporabljajo ipd.) le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju (kamor sodite tudi vi) določa 10. člen ZVOP-1. Obdelava osebnih podatkov v zasebnem sektorju je na podlagi prvega odstavka 10. člena ZVOP-1 dopustna, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

V konkretnem primeru pravno podlago, ki jo za obdelavo osebnih podatkov zahteva 10. člen ZVOP-1, predstavlja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US - v nadaljevanju: ZDR-1), ki v 203. členu določa, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. Na podlagi tretjega odstavka 207. člena ZDR-1 pa na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca.

Kot je IP zavzel stališče že v mnenju 0712-1/2011/3708 z dne 6. 1. 2012, na katerega se sklicujete že v svojem dopisu, sme delodajalec kot pogodbeni obdelovalec od sindikata kot upravljavca zahtevati le tiste podatke, ki jih potrebuje za izvedbo nakazila članarine (na podlagi tretjega odstavka 207. člena ZDR-1). Zato delodajalec kot pogodbeni obdelovalec ni upravičen zahtevati (posredovanja) izrecnih pisnih soglasij, ki jih je pridobil sindikat, saj lahko izvedbo obračuna in plačilo sindikalne članarine izvede ne da bi mu vi posredovali privolitve delavcev, ki so vam jih dali. Bistveno je, da za takšen način plačila in posredovanje tistih osebnih podatkov delodajalcem, ki so nujni za takšen način plačila, ustrezno privolitev posameznika pridobite vi kot sindikat (kot upravljavec) in ne delodajalec (kot pogodbeni obdelovalec). Situacija tudi ne bi bila drugačna, če bi vi kot sindikat dali soglasje, da posredujete izrecne izjave delodajalcu in bi bilo to urejeno v medsebojni pogodbi med vami in delodajalcem, saj gre za varstvo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo, in za njegovo privolitev (ne za privolitev oziroma soglasje sindikata za posredovanje teh soglasij).

 

Vsekakor pa bi bilo pomembno, da z ustreznim dogovorom opredelite način izvedbe plačil po 207. členu ZDR-1.

IP ob tem podarja, da je navedeno mnenje neobvezno, oblikovano glede na razpoložljive informacije, o ustreznosti in zakonitosti posredovanja osebnih podatkov v konkretnem primeru pa lahko presoja le v okviru inšpekcijskega postopka.

Na koncu IP še dodaja, da Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna Uredba), ki bo 25. 5. 2018 »nasledila«    ZVOP-1, vsebuje določbe o dopustnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov v členu 6, ki v točki (1)(c) določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je (med drugim) potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, pri čemer pa Splošna uredba v odstavku 2 istega člena določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) odstavka 1, tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave, tudi za druge posebne primere obdelave iz poglavja IX. Splošna Uredba kot eno od temeljnih načel obdelave osebnih podatkov v točki b) prvega odstavka 5. člena določa tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, ki je opredeljeno tako, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, zato v vašem primeru ni pričakovati (večjih) sprememb.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                    informacijska pooblaščenka