Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 11.04.2018
Naslov: Objava osmrtnic na spletu
Številka: 0712-1/2018/170
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in z objavo osmrtnic na spletni strani.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter  2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se prične uporabljati 25. 5. 2018, v uvodni določbi 27 izrecno določa, da se ta uredba ne uporablja za osebne podatke umrlih oseb. Države članice lahko določijo pravila za obdelavo osebnih podatkov umrlih oseb. Od nacionalne zakonodaje (ZVOP-2), ki jo je Vlada RS poslala v zakonodajni postopek, bo torej odvisno, kako bo to področje urejeno v Republiki Sloveniji po 25. 5. 2018.

 

Trenutno veljavni ZVOP-1 varstvo osebnih podatkov umrlih splošno ureja v 23. členu, kjer v prvem odstavku določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. Ne glede na to upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene, če umrli posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če tega ni storil, lahko osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če zakon ne določa drugače.

 

V zvezi z vašim vprašanjem je treba upoštevati tudi določbe, ki jih vsebuje Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljevanju: ZPPDej). Ta v 35. členu določa, da mora upravljavec pokopališča voditi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let. V skladu z drugim odstavkom se v evidenci o pokojnikih vodijo podatki o imenu in priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika, datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj prekopa.

 

V tretjem odstavku 35. člena ZPPDej je določeno, da se za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici rojstva in smrti pokojnika, številki groba in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

 

Četrti odstavek 35. člena ZPPDej določa, da se za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu lahko sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

 

ZPPDej torej jasno določa, kateri podatki se lahko sporočajo za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba in kateri za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu. V obeh primerih pa imata pokojnik za čas življenja in naročnik pogreba možnost prepovedi razkritja osebnih podatkov pokojnika. Vse navedeno je treba upoštevati tudi ob vaših objavah in ob prenovi vaše aplikacije.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka