Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.04.2018
Naslov: Objava seznama učencev na vratih učilnice
Številka: 0712-1/2018/783
Vsebina: Šolstvo, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 21. 3. 2018 prejel vašo elektronsko pošto, v kateri vas zanima, ali je dovoljeno objaviti seznam učencev na vratih učilnice. Gre za seznam učencev, ki so v določenem razredu v času podaljšanega bivanja.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo na podlagi zakonskih določil, na podlagi privolitve posameznika pa le pod pogojem, da zakon tako določa (1. odst. 9. čl. ZVOP-1).  Za objavo seznama otrok na vratih učilnice v opisanem primeru ni najti zakonske podlage. Osebna privolitev staršev pa glede na določbo 1. odst. 9. čl. ZVOP-1 v javnem sektorju ne bi predstavljala zadostne pravne podlage za dopustno obdelavo oz. objavo osebnih podatkov učencev.

 

 

Obrazložitev:

 

 

IP sprva pojasnjuje nekaj splošnih pojmov. Po 6. členu ZVOP-1 je zbirka osebnih podatkov vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je kot temeljno načelo, opredeljeno v 3. členu ZVOP-1, in določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. 

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spada tudi večina osnovnih šol, ureja 9. člen ZVOP-1, ki pravi, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo na podlagi zakonskih določil, na podlagi privolitve posameznika pa le pod pogojem, da zakon tako določa. V drugem odstavku 9. člena je zapisano, da lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Skladno s četrtim odstavkom pa se izjemoma lahko obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti.

 

Zakon, ki ureja obravnavano področje, je Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K; v nadaljevanju ZOsn), ki v 94. členu določa, da osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno. ZOsn nadalje v 95. členu določa vrste zbirk osebnih podatkov, ki jih osnova šola vodi, ki se lahko zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja (97. člen ZOsn).

 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08; v nadaljevanju Pravilnik) v 5. členu določa, da se osebni podatki o učencih in njihovih starših smejo zbirati, uporabljati, shranjevati in posredovati samo za namene, določene v zakonu, oziroma za namene, razvidne iz privolitve posameznika, in ne smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. Nadalje je v 26. členu Pravilnika opredeljena podlaga za posredovanje osebnih podatkov. Osebne podatke o vpisanih oziroma vključenih učencih sme šola posredovati drugim uporabnikom (npr. centrom za socialno delo, organizacijskim enotam Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, sodiščem, zdravstvenim zavodom, svetovalnim centrom) le takrat in za namen, ki ga določa zakon. 

 

Vendar pa zgoraj navedene določbe ZOsn in Pravilnika natančno določajo, za kakšen namen in komu lahko osnovna šola posreduje osebne podatke učencev, kar seveda pomeni, da osnovna šola nima pravne podlage, da bi na vratih šole objavila sezname učencev po posameznih razredih. Osebna privolitev staršev pa glede na določbo 1. odstavka 9. člena ZVOP-1 v opisanem primeru v javnem sektorju ne bi predstavljala zadostne pravne podlage za dopustno obdelavo oz. objavo osebnih podatkov učencev. Vsekakor ima lahko tak seznam, če je to za organizacijo dela nujno potrebno, lahko posamezen učitelj razreda oz. podaljšanega bivanja. ZOsn namreč natančno določa, v katerih primerih se lahko podatki učencev obdelujejo na podlagi osebne privolitve oz. soglasja staršev ali skrbnikov otrok, kadar gre za izvajanje njihovih z zakonom določenih nalog. 

 

IP na koncu še pojasnjuje, da dne 25. 5. 2018 stopi v veljavo Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki bo »nasledila« ZVOP-1. Ta določa pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov v 6. členu.

 

IP je o podobnem vprašanju že izdal neobvezujoče mnenje, do katerega lahko dostopate na tej povezavi:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,           

 informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Neja Domnik, dipl. prav. (UN), 

raziskovalka pri IP