Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.04.2018
Naslov: Revizija Računskega sodišča in dostop do osebnih podatkov zaposlenih
Številka: 0712-1/2018/780
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo, Uradni postopki, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 12. 3. 2018 prejel vašo elektronsko pošto, v kateri pojasnjujete, da ste dne 13. 6. 2017 od Računskega sodišče prejeli Sklep o izvedbi revizije, s katero naj bi preverili smotrnost ravnanja s hrano na vaši osnovni šoli. Čez teden dni so vam poslali zaprosilo za posredovanje podatkov, v katerem zahtevajo večjo količino podatkov iz kadrovskih evidenc. Prilagate oba dokumenta. Zanima vas, ali ima Računsko sodišče kakršnokoli podlago, da zahteva kadrovske podatke, in ali ste jim jih dolžni dati.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Računsko sodišče skladno s 3. odstavkom 20. člena ZRacS-1 lahko za namene revidiranja pravilnosti in smotrnosti poslovanja pridobiva ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju ter mnenja o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja. To pomeni, da pravna podlaga Računskega sodišča za obdelavo (osebnih) podatkov, ki jih potrebuje za opravljanje svojih pristojnost, obstaja.

 

Ustavno sodišče je s Sklepom št.  U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013 sklenilo, da IP ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZVOP-1 tako, da poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih spoštuje varstvo osebnih podatkov. To torej pomeni, da se IP ne sme spuščati v presojo, ali Računsko sodišče za namen vodenja konkretnega revizijskega postopka prekomerno posega v varstvo osebnih podatkov oziroma, ali zakonito obdeluje osebne podatke.

 

 

Obrazložitev:

 

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor kot javni zavod spada tudi vaša osnovna šola, ureja 9. člen ZVOP-1, ki pravi, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo na podlagi zakonskih določil, na podlagi privolitve posameznika pa le pod pogojem, da zakon tako določa. V drugem odstavku 9. člena je zapisano, da lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Skladno s četrtim odstavkom pa se izjemoma lahko obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti.

 

V konkretnem primeru vas Računsko sodišče za namen izvedbe revizije o smotrnosti ravnanja s hrano na vaši osnovni šoli zaproša za posredovanje podatkov o zaposlenih, in sicer vas med drugim zaproša za podatke o imenih in priimkih zaposlenih, o njihovi izobrazbi, o plačnem razredu, glede dodatkov zaposlenih po vrstah in višini ter za druge podatke povezane z njihovo zaposlitvijo. Skladno z definicijo iz 1. točke 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, ne glede na obliko, v kateri je izražen. To pomeni, da tudi zahtevani podatki predstavljajo osebne podatke, saj so osebe določljive. V posledici povedanega mora imeti Računsko sodišče za zakonito obdelavo zaprošenih osebnih podatkov pravno podlago kakor to zahteva 9. člen ZVOP-1.

 

Takšno pravno podlago predstavlja Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12; v nadaljevanju ZRacS-1), ki v 20. členu daje pristojnost Računskemu sodišču, da le-to revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, in sicer tako, da lahko revidira pravilnost in smotrnost poslovanja ter aktov o preteklem kakor tudi aktov o načrtovanem poslovanju uporabnika javnih sredstev. Za namene revidiranja pravilnosti in smotrnosti poslovanja Računsko sodišče skladno s 3. odstavkom 20. člena ZRacS-1 pridobiva ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju ter mnenja o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja. To pomeni, da pravna podlaga Računskega sodišča za obdelavo podatkov, ki jih potrebuje za opravljanje svojih pristojnost, obstaja.

 

IP pa je dolžan upoštevati Sklep Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju US) št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013. V obrazložitvi navedenega sklepa se je US vsebinsko opredelilo do vprašanja, ali sme IP svoj inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZVOP-1 izvajati tako, da vstopa v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za njih pristojni državni organi, nadzoruje vodenje teh postopkov in preverja, ali se v teh postopkih zakonito obdelujejo osebni podatki. US je sklenilo, da IP ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZVOP-1 tako, da poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih spoštuje varstvo osebnih podatkov skladno z Ustavo RS in z ZVOP-1. To torej pomeni, da se IP ne sme spuščati v presojo, ali Računsko sodišče za namen vodenja konkretnega revizijskega postopka prekomerno posega v varstvo osebnih podatkov oziroma, ali zakonito obdeluje osebne podatke.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,           

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Neja Domnik, dipl. prav. (UN), 

raziskovalka pri IP