Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 14.03.2018
Naslov: Obveznosti fotografa po GDPR
Številka: 0712-3/2018/98
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Dne 28. 2. 2018 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede uporabe Splošne Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Zanima vas kakšne so spremembe za vas, kot fotografa in snemalca po novi Splošni uredbi. Pojasnjujete, da morate za namene t.i. “izjave modela” o polnoletnosti in zaradi prenosa avtorskih pravic od modelov in akterjev pobrati podatke o starosti, številki dokumenta in stalnem naslovu.

 

IP pojasnjuje, da so izjave o polnoletnosti  od modelov in akterjev, ki jih zbirate verjetno potrebne za namen sklenitve pogodbe (pogoj za sklenitev pogodbe). Dalje IP ugotavlja, da mora biti prenos avtorskih pravic vselej urejen s pogodbo ali drugim pravnim poslom (drugi odstavek 70. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah). Glede na navedeno je podlaga za obdelavo osebnih podatkov najverjetneje člen 6 (b) Splošne uredbe in je obdelava dopustna, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je bila v vašem primeru podobna tudi po ZVOP-1, ki v drugem odstavku 10. člena določa, da se ne glede na prejšnji odstavek v zasebnem sektorju lahko obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. 

 

Dalje IP pojasnjuje, da v kolikor gre za obdelavo podatkov, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje avtorske pogodbe, potem Splošna uredba v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov ne predpisuje dodatnih obveznosti, ki ne bi veljale že z ZVOP-1 (omejitev hrambe, najmanjši obseg zbiranja podatkov, zahteve po varnosti oziroma zavarovanju zbirk, itd.). Novo v tem smislu je morda le dokazno breme za izkaz skladne obdelave osebnih podatkov, ki je odslej na upravljavcu (člen 5 (2) Splošne uredbe, ki  določa, da je upravljavec odgovoren za skladnost z odstavkom 1 in je to skladnost tudi zmožen dokazati („odgovornost“). Prav tako preverite veljavnost morebitnih pogodb o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov z zunanjimi izvajalci in, ali so posamezniki pri zbiranju osebnih podatkov ustrezno obveščeni, komu dajejo podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice imajo (to urejata 13. oz. 14. člen Splošne uredbe, doslej je to nekoliko ožje urejal 19. člen ZVOP-1)?

 

V kontekstu odgovornosti za skladnost opozarjamo tudi na zahtevo po vodenju evidenc dejavnosti obdelav osebnih podatkov po členu 30 Splošne uredbe. Obveznost vodenja evidenc (evidence dejavnosti obdelave, prej katalog zbirke osebnih podatkov po 26. členu ZVOP-1), sicer velja za upravljavce, ki bodisi zaposlujejo več kot 250 ljudi, oziroma če je verjetno, da obdelava, ki jo izvaja upravljavec, predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in ni občasna, ali obdelava vključuje posebne vrste podatkov iz člena 9(1) ali osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10. Prej je zahteva za vodenje kataloga zbirk veljala za upravljavce z več kot 50 zaposlenimi (četrti odstavek 7. člena ZVOP-1). Ne glede na to, da po navedenih pogojih, obveznost vodenja evidenc obdelav za vas – kot upravljavca z osebnimi podatki modelov in akterjev – morda ne velja, IP poudarja, da je zaradi obveznosti po dokazovanju skladnosti priporočljivo, da ima vsak upravljavec jasen pregled nad svojimi zbirkami osebnih podatkov, kar mu omogoča tudi skladno obdelavo osebnih podatkov. Temu pa je namenjena evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov.

 

Več o ključnih novostih, ki jih prinaša uredba, si lahko preberete na naši spletni strani: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/GDPR/GDPR_TOP10_14sep2017.pdf

 

Upamo, da smo s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik

Asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka