Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.03.2018
Naslov: Pridobivanje osebnih podatkov delodajalca preko posredovalnice dela
Številka: 0712-1/2018/602
Vsebina: Delovna razmerja, Definicija OP, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec je dne 23. 2. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujete, da se določeni delodajalci po pomoč pri iskanju ustreznega kadra obrnejo na agencije za posredovanje dela. Zanima vas, kje bi lahko dobili podatek o tem, kateri delodajalec je razpisal delovno mesto, saj agencija tega podatka noče izdati. Posredovali ste tudi povezavo do konkretnem oglasa za delo.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

ZVOP-1 določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Torej skladno z definicijo osebnega podatka se ta nanaša le na fizične osebe, podatki pravnih oseb tako ne predstavljajo osebnih podatkov. Neobvezujoče mnenje se skladno s pristojnostjo IP nanaša le na primere, ko kot delodajalec nastopa fizična oseba.

 

Pravno podlago skladno s 1. odst. 10. čl. ZVOP-1 za obdelavo osebnih podatkov, to je za posredovanje podatkov delodajalca kot fizične osebe s strani agencije za posredovanje del, predstavlja osebna privolitev posameznika, saj IP ni znana nobena zakonska določba, ki bi to urejala. To pomeni, da lahko posredovalnica del posreduje kontaktne podatke oziroma osebne podatke takega delodajalca, če ima njegovo predhodno osebno privolitev v navedeno obdelavo osebnih podatkov. Privolitev lahko posredovalnica del pridobi tudi s strinjanjem uporabnika v splošne pogoje poslovanja, če ti določajo takšno obdelavo osebnih podatkov.

 

 

Obrazložitev:

 

Skladno s 1. točko 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Obdelava osebnih podatkov pa v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago. Torej skladno z definicijo osebnega podatka se ta nanaša le na fizične osebe, podatki pravnih oseb pa ne predstavljajo osebnih podatkov. V posledici tega določbe ZVOP-1 ne varujejo podatkov o delodajalcih, ki so pravne osebe. To pomeni, da IP ni pristojen za podajanje neobvezujočega mnenja glede dostopa do podatkov o pravnih osebah, saj za to nima pravne podlage.

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1) delodajalca definira kot pravno ali fizično osebo ali drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (2. odstavek 5. člena ZDR-1). To pomeni, da je delodajalec lahko tudi fizična oseba, pri čemer IP izpostavlja, da tudi osebni podatki posameznika, ki ima registrirano pridobitno dejavnost, in se nanašajo na fizično osebo kot gospodarski subjekt, ne predstavljajo varovanih osebnih podatkov npr. s.p.. Konkretno neobvezujoče mnenje se skladno s pristojnostjo IP nanaša le na primere, ko kot delodajalec nastopa fizična oseba.

 

ZVOP-1 v 10. členu določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju. In sicer, osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Ne glede na to se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. Skladno s 3. odstavkom 10. člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V konkretnem primeru lahko pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, to je za posredovanje podatkov delodajalca kot fizične osebe, predstavlja le osebna privolitev posameznika, kakor to določa 1. odstavek 10. člena ZVOP-1. Namreč IP ne pozna druge zakonske določbe, ki bi predstavljala podlago takšnemu posredovanju osebnih podatkov. Skladno s povedanim mora agencija za posredovanje del v primeru posredovanja osebnih podatkov fizičnih oseb kot delodajalcev (na primer imena in priimka oziroma drugih kontaktnih podatkov) pridobiti njihovo osebno privolitev. Pogoj za veljavno privolitev je, da je posameznik predhodno informiran o upravljavcu, namenih obdelave in drugih informacijah, ki jih določa 19. člena ZVOP-1. Privolitev lahko pridobi tudi ob registraciji posameznika v posredovalnico del s privolitvijo v splošne pogoje poslovanja oziroma v pogodbena določila, če slednja urejajo takšne namene in načine obdelave osebnih podatkov. Če povzamemo povedano, vam posredovalnica del lahko posreduje kontaktne podatke delodajalca, ki je fizična oseba, če ima njegovo predhodno osebno privolitev v takšno obdelavo osebnih podatkov.

 

IP vam še informativno pojasnjuje, da dne 25. 5. 2018 stopi v veljavo Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Ta med drugim v 7. in 8. členu ter v 32. in 171. recitalu ureja institut privolitve, o katerem je Delovna skupina iz člena 29 izdala podrobnejše mnenje, ki je dostopno na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/wp259_enpdf.pdf.

 

IP še ugotavlja, da je iz spletne povezave, ki ste nam jo posredovali v elektronskem sporočilu, razviden naročnik oziroma delodajalec in njegovi kontaktni podatki. Konkretni naročnik je pravna oseba, kar pomeni, da neobvezujoče mnenje IP v takšnem primeru ni pravno relevantno.

 

Prijazen pozdrav,                                             

                                              

Neja Domnik, dipl. prav. (UN),

                        raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu