Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.03.2018
Naslov: Informacijska prenova evidenc
Številka: 0712-1/2018/561
Vsebina: GURS, Moderne tehnologije, Uradni postopki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas zaprošate za potrditev predlaganih rešitev informacijske prenove nepremičninskih evidenc, konkretno naj bi v okviru prenove nepremičninskih evidenc na novo zgradili celoten informacijski sistem evidentiranja nepremičnin (kataster).

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Informacijski pooblaščenec (IP) uvodoma poudarja, da IP ne more potrjevati predlogov rešitev prenove informacijskih sistemov. Za takšna dejanja IP nima zakonskih pristojnosti ali pooblastil.

 

Menimo, da gre za zelo kompleksno prenovo informacijskega sistema, ki ima pomembne posledice na varstvo osebnih podatkov posameznikov, zato je absolutno nujno, da se pred izvedbo prenove opravi ustrezna ocena učinka na varstvo osebnih podatkov. Tovrstne pravočasne ocene učinka lahko bistveno zmanjšajo tveganja za kršitev načel varstva osebnih podatkov – zakonitosti, točnost, varnosti, sorazmernosti in drugih načel. Po Splošni Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; uredba) bodo takšni primeri prav gotovo nujno terjali izvedbo ocen učinka, ki pa jo mora opraviti upravljavec podatkov, po potrebi v sodelovanju z pogodbenimi obdelovalci oz. zakonodajalec pri pripravi zakonodajnih ukrepov (35. člen uredbe). Ocene učinka ne more in ne sme namesto upravljavca izvesti IP, lahko pa na pripravljeno oceno učinka poda mnenje.

 

Po določbah 3. odstavka 36. člena uredbe pri posvetovanju z nadzornim organom upravljavec nadzornemu organu predloži:

(a) kadar je ustrezno, dolžnosti upravljavca, skupnih upravljavcev in obdelovalcev, vključenih v obdelavo, zlasti pri obdelavi v povezani družbi;

(b) namene in sredstva predvidene obdelave;

(c) ukrepe in zaščitne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s to uredbo;

(d) kadar je ustrezno, kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov;

(e) oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov iz člena 35 in

(f) vsakršne druge informacije, ki jih zahteva nadzorni organ.

 

Močno odsvetujemo implementacijo informacijskih rešitev tako velikega obsega brez ustrezno izvedenih predhodnih ocen učinkov na varstvo osebnih podatkov.

 

Kaj so ocene učinkov na varstvo podatkov, kako se izvedejo, kakšni so primeri metodologij ter kontrolni seznam za ugotovitev, ali je bila ocena učinka celovito in kakovostno izvedena, si lahko podrobno preberete v Smernicah Informacijskega pooblaščenca o ocenah učinka, ki so dostopne na:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Smernice_o_ocenah_ucinka__DPIA__nov2017.pdf

 

Predloženi opis informacijske rešitve je prav gotovo lahko del ocene učinka, a zajema le prvo fazo ocene učinka, torej opis projekta, v nadaljevanju ocene učinka pa je treba analizirati tveganja za varstvo podatkov ter ta tveganja obravnavati z ustreznimi ukrepi in varovalkami.

 

Glede na navedeno predlagamo, da izdelate oceno učinka in nam jo posredujete v nezavezujoče mnenje. Prav tako opozarjamo, da kolikor nova informacijska rešitev predvideva spremembe glede obsega, namenov in načinov uporabe osebnih podatkov, kar je zelo verjetno glede na podani opis,  to terja predhodno pravočasno zagotovljeno pravno podlago. Informacijska rešitev, v kateri se bodo obdelovali osebni podatki, ne bi smela iti v produkcijo, če niso zagotovljene ustrezne pravne podlage, torej, kot sami navajate, nov zakon o katastru nepremičnin. Ocena učinka je lahko oz. bi morala biti izvedena tudi v okviru priprav predloga sprememb zakona.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke