Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 07.03.2018
Naslov: Farmacevtski svetovalec in vpogled v zdravstveno dokumentacijo
Številka: 0712-1/2018/522
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 2. 2018 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno, da se pacientovo zdravstveno dokumentacijo (pacientovo kartoteko) pošlje farmacevtskemu svetovalcu za izvedbo svetovanja.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker ne poznamo konkretnih okoliščin primera – zlasti ne poznamo razmerja med farmacevtskim svetovalcem in izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter ZZZS, razmerja med pacientom in farmacevtskim svetovalcem in narave tovrstnih storitev, vam podajamo le splošno oziroma načelno in zaradi tega omejeno pojasnilo.

 

 

 

Dopustno je, da se farmacevtski svetovalec, za potrebe izvajanja storitve, seznani z relevantno zdravstveno dokumentacijo:

- če pacient v razkritje zdravstvene dokumentacije veljavno privoli ali

- če je farmacevtsko svetovanje sestavni del zdravstvene oskrbe pacienta.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Možni alternativni pravni podlagi za razkritje zdravstvene dokumentacije farmacevtskemu svetovalcu sta dve:

  • pacientova privolitev po tretjem ali četrtem odstavku  44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) ali
  • ustrezna zakonska podlaga.

 

Posebna in izrecna pravna podlaga za razkritje zdravstvene dokumentacije farmacevtskemu svetovalcu nam v tem trenutku ni znana. V vsakem primeru pa je na voljo splošna pravna podlaga za izmenjavo osebnih podatkov v šestem odstavku 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Na spletni strani IP je, s pomočjo iskalnika, dostopnih več že izdanih mnenj s področja pravnih podlag za razkritje in drugo obdelavo osebnih podatkov v zdravstvu. V zvezi s konkretnim primerom zato velja, da se farmacevtski svetovalec lahko seznani z relevantno zdravstveno dokumentacijo, če farmacevtsko svetovanje izvaja kot zdravstveno storitev, torej kot sestavni del širše zdravstvene oskrbe pri celostni obravnavi pacienta v zvezi z določenim zdravstvenim stanjem. To pomeni, da mora biti v tem primeru vloga in naloge izvajalca farmacevtskega svetovanja ustrezno umeščena in pravno formalno urejena na ravni izvajalca zdravstvenih storitev oz. ZZZS. V tem primeru posebna oziroma dodatna privolitev v razkritje dokumentacije ni potrebna. Če pa se pacient s svetovanjem ne strinja, to seveda pomeni, da ta del zdravstvene oskrbe odklanja, kar posledično pomeni, da tudi ni več pravne podlage za razkritje oziroma seznanitev.

 

V vsakem primeru je farmacevtski svetovalec ne glede na vrsto pravne podlage (osebna privolitev ali zakon) upravičen do seznanitve zdravstveno dokumentacijo le v tistem v obsegu, ki je po stroki neizogibno potreben za izvajanje njegovih nalog v konkretnem primeru.

 

Za dokončen odgovor mora izvajalec presojati naslednje vidike:

  • v kakšnem razmerju sta farmacevtski svetovalec in izvajalec zdravstvene dejavnosti,
  • v kakšnem razmerju sta farmacevtski svetovalec in ZZZS,
  • v kakšnem razmerju sta pacient in farmacevtski svetovalec,
  • za kakšno vrsto storitve gre in na kateri pravni podlagi se izvaja ter
  • ali se storitev izvaja za pacienta ali za zdravnika in v kakšnem primeru do svetovanja sploh pride (npr. v primerih polifarmacije, avtomatično pri vsakem medikamentoznem zdravljenju, na pobudo zdravnika, na pobudo pacienta ipd.).

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, ta vprašanja prepušča področni nacionalni ureditvi. Zato sprememb na tem področju ni pričakovati. Le na področju privolitve omenjena uredba prinaša nekatere spremembe, in sicer v členu 4 (točka 11), 7, 13 in 14.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                     informacijska pooblaščenka