Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.03.2018
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov sindikatu
Številka: 0712-1/2018/502
Vsebina: Sindikati, Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem vas zanima, zakaj ne smete v kadrovski službi pridobiti podatka o tem, kateri član sindikata je v tekočem letu upravičen do jubilejne nagrade. Kakor pojasnjujete, ta podatek potrebujete izključno za dopis, ki bi ga radi poslali direktorju podjetja z zahtevo, da delavec dobi 20% višjo jubilejno nagrado, ker je član vašega sindikata.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Sindikat je upravičen do obdelave tistih osebnih podatkov delavcev, za katere ima izrecno zakonsko podlago ali za katere je pridobil osebno privolitev posameznega delavca. V obeh primerih je treba upoštevati načelo sorazmernosti – sindikat lahko obdeluje le tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za opravljanje sindikalne dejavnosti.

 

V kolikor sindikat v konkretnem primeru izkaže, da je podatek o tem, kateri član sindikata je pridobil jubilejno nagrado, nujno potreben za izvrševanje sindikalne dejavnosti oziroma če je to nujno potrebno za namene kontrole izvrševanja določb kolektivne pogodbe in pogodb o zaposlitvi, je obdelava, kot jo navajate v elektronski pošti, skladna z ZVOP-1, sicer pa ne.

 

Obrazložitev:

 

Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v 8. členu ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Drugi odstavek istega člena pa določa, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

ZVOP-1 je splošni predpis, ki na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, za posamezna pravna področja pa je varstvo osebnih podatkov urejeno tudi s področnimi zakoni. V konkretnem primeru je treba upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1), ki v zvezi s posredovanjem podatkov sindikatu v 203. členu določa, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev ter da je delodajalec dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.

 

Navedena določba ZDR-1 ni dovolj določna v smislu določil ZVOP-1, da bi sama zase predstavljala pravno podlago za posredovanje podatkov o tem, kateri član sindikata je upravičen do jubilejne nagrade. Navedeno sicer ne pomeni, da v posebej utemeljenih okoliščinah in ob upoštevanju strogega načela sorazmernosti (3. člen ZVOP-1), ne more predstavljati pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov članov sindikata. Skladno z določbo 203. člena ZDR-1 lahko sindikat pridobi podatke, ki jih zahteva, pod pogojem, da izkaže, da jih nujno potrebuje za opravljanje sindikalne dejavnosti oziroma če je to nujno potrebno za namene kontrole izvrševanja določb kolektivne pogodbe in pogodb o zaposlitvi. To pomeni, da v kolikor sindikat v konkretnem primeru izkaže, da je podatek o tem, kateri član konkretnega sindikata je pridobil jubilejno nagrado, nujno potreben za izvrševanje sindikalne dejavnosti, je obdelava, kot jo navajate v elektronskem sporočilu, skladna z ZVOP-1, sicer pa ne.

 

V vseh ostalih primerih bi sindikat lahko zahtevane osebne podatke pridobil na podlagi privolitev posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Pri tem pa mora sindikat upoštevati določbe 19. člena ZVOP-1 in posameznike obvestiti o tem, za kakšne namene bo njihove osebne podatke obdeloval. Zahtevo za posredovanje osebnih podatkov posameznikov, od katerih je pridobil osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, mora sindikat nato oblikovati na način, da poimensko navede, za katere posameznike, katere osebne podatke, za kakšen namen in na kakšni pravni podlagi jih zahteva. IP pa poudarja, da lahko tudi v takšnem primeru (ko pridobi osebno privolitev zaposlenih) sindikat obdeluje zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni in primerni za izvajanje konkretne sindikalne dejavnosti.

 

IP je o podobnem vprašanju že izdal neobvezujoče mnenje, do katerega lahko dostopate na spodnji povezavi:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                                                                             Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Neja Domnik, dipl. prav.,                                                       informacijska pooblaščenka

raziskovalka pri IP