Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 02.03.2018
Naslov: javno objavljeni e-naslovi
Številka: 0712-3/2018/72
Vsebina: Elektronska pošta, Delovna razmerja, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 1. 3. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem ga prosite za odgovore na več vprašanj, in sicer vas zanima:

  • kako se skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov; uredba) obravnava javno objavljene naslove službene elektronske pošte in kakšna je lahko njihova obdelava,
  • ali lahko smatrate, da obdelava na spletnih straneh javno objavljenih naslovov službene elektronske pošte ni dovoljena,
  • ali je dovoljeno, da se na javno objavljene naslove službene elektronske pošte pošlje besedilo, v katerem se posameznika vpraša, če se želi naročiti na novice oziroma če želi, da se ga preko tega naslova obvešča o novostih.

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali in na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov objekt varstva osebnih podatkov ostaja posameznik in tudi opredelitev pojma »osebni podatki« se bistveno ne spreminja. Elektronski naslov uslužbenca, na primer ime.priimek@podjetje.si, je tudi glede na določila Splošne uredbe o varstvu podatkov osebni podatek, saj vsebuje informacijo o imenu, priimku in zaposlitvi osebe in s tem je osebo mogoče določiti ali pa postane vsaj določljiva. To pomeni, da je za zakonito obdelavo navedenega elektronskega naslova potrebno imeti pravno podlago, tudi, če je naslov javno objavljen na spletnih straneh. Glede na določbe ZVOP-1 (106. člen) in ZEKom-1 (158. člen) je za namene neposrednega trženja dopustna uporaba tistih osebnih elektronskih naslovov uslužbencev oziroma predstavnikov, ki jih pravne osebe zakonito javno objavljajo kot kontaktne podatke za poslovanje s pravno osebo.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov stopi v uporabo 25. 5. 2018, zato IP prejema veliko vprašanj glede novosti na področju varstva osebnih podatkov, ki jih uredba prinaša. Glede uporabe osebnih podatkov, torej tudi javno objavljenih naslovov službene elektronske pošte, se Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov podrobneje ne opredeljuje, zato za neposredno trženje veljajo (do uveljavitve ZVOP-2, ki je v pripravi) obstoječe pravne podlage in so še vedno aktualna pojasnila, ki jih je IP glede teh vprašanj že podal.

 

Odgovore na vprašanja glede obravnave naslovov službene elektronske pošte je IP podal v mnenju št. 0712-3-2018/28 z dne 1.2.2018, ki je objavljeno na spletnih straneh IP na naslovu https://www.ip-rs.si/vop/naslovi-sluzbene-elektronske-poste-3056/.

 

Pogoje za obdelavo javno objavljenih osebnih podatkov opredeljuje 106. člen ZVOP-1, neposredno z uporabo elektronskih komunikacij pa ureja 158. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s sperm., v nadaljevanju: ZEKom-1), nad izvajanjem katerega nadzor izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: AKOS). Ker je prihajalo pri tolmačenju te zakonodaje do nepravilnosti oziroma do zavajanj, sta IP in AKOS pripravila skupno sporočilo nadzornih organov glede dopustnosti neposrednega trženja na osebne elektronske naslove zaposlenih, ki je objavljeno na naslovu https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-informacijskega-pooblascenca-in-agencije-za-komunikacijska-omrezja-i-1027/ .

 

V zgoraj navedenih dokumentih je podrobneje obrazloženo, zakaj je za namene neposrednega trženja dopustna uporaba tistih osebnih elektronskih naslovov uslužbencev oziroma predstavnikov, ki jih pravne osebe zakonito javno objavljajo kot kontaktne podatke za poslovanje s pravno osebo. Ker obstaja nevarnost, da na te naslove posledično pride tudi večja količina nezaželene pošte, IP v Smernicah za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki so objavljene na naslovu https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf, organizacije posebej opozarja, da pazljivo presodijo, katere so tiste osebe, katerih narava dela je takšna, da je objava njihovega službenega naslova elektronske pošte pomembna za komunikacijo organizacije s strankami in kdaj se želeni cilj lahko doseže že z objavo splošnega naslova.

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravila:

 

Informacijski pooblaščenec:

mag. Maruška Damjan

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

informacijska pooblaščenka