Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.02.2018
Naslov: Identifikacija pacienta za potrebe prevzema zdravstvene dokumentacije
Številka: 0712-1/2018/361
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Vpogled v lastne OP, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 16. 2. 2018 prejeli vaša vprašanja:

1. Ali lahko laboratorijski izvid v diagnostičnem laboratoriju prevzame pacient sam? Izvirnik je namenjen njegovemu izbranemu osebnemu zdravniku. Ali pa je vpogled v izvid možen le pri njegovem izbranem osebnem zdravniku?

2.  Na kakšen način sme javni zdravstveni zavod oz.  pooblaščena oseba, ki je zaposlena v zdravstvenem domu identificirati pacienta, ki želi prevzeti laboratorijski izvid?

3. V primeru, da  oseba pri prevzemu laboratorijskih izvidov predloži  pisno  pooblastilo iz 32. člena Zakona o pacientovih pravicah, ali se mora identificirati pacientov zdravstveni pooblaščenec in  na kakšen način?

4.  Na kakšen način in na podlagi katerega predpisa bi bilo dovoljeno identificirati paciente samoplačnike (pri prevzemu izvidov ter pri uveljavljanju drugih samoplačniških zdravstvenih storitev), ki ne spadajo med »zavarovane osebe«?  


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

K 1: Originalni diagnostični izvid lahko prevzame tudi pacient, pod pogojem:

- če gre za dvojnik (duplikat) oziroma odpravek, namenjen pacientu ali

- če je pacient naročnik preiskave.

 

Vpogled v originalni diagnostični izvid je na podlagi 41. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) možen pri laboratoriju in pri naročniku preiskav, ne glede na status pacienta ter dejstvo, ali je izvid že prejel ali ne.

 

K 2, 3 in 4: Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko od prevzemnika dokumentov (tj. od pacienta ne glede na zavarovalni status, pacientovega svojca, drugega upravičenega uporabnika) zahteva tudi predložitev osebnega dokumenta s sliko, vendar le za potrebe vpogleda v predloženi osebni dokument.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prepoved izročanja originalne dokumentacije pacientom ne velja za diagnostične izvide, specialistične izvide, mnenja, spričevala, slikovno diagnostično gradivo in podobno gradivo, ki se izroča pacientu v dvojniku oziroma v posebnem odpravku, ki je namenjen pacientu. Če je naročnik storitve druga oseba ali če gre za izvedbo storitve po napotitvi zdravnika, mora v vsakem primeru tudi ta prejeti (svoj) izvod predmetnega dokumenta.  

 

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) v 1. členu določa, da je osebna izkaznica javna listina, s katero državljan Republike Slovenije dokazuje istovetnost in državljanstvo. Če se izvajalec zdravstvene dejavnosti odloči, da bo zaradi zagotavljanja ustrezne ravni varnosti pri obdelavi osebnih podatkov zahteval (redoma ali ob sumu na lažno predstavljanje) dokazilo o identiteti, je to lahko tudi osebni dokument s sliko. S tem se izpolnjuje osnovni namen osebne izkaznice. Kartica zdravstvenega zavarovanja sicer tudi služi izkazovanju identitete zavarovane osebe (zaradi izpodbojne domneve, da je njen prinosnik tudi zavarovana oseba, na katero se kartica nanaša), vendar s tega vidika ni zanesljiva. O omejitvah glede uporabe osebne izkaznice je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj. Smiselno enako velja na primer za potni list.

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, ta vprašanja prepušča področni nacionalni ureditvi. Zato sprememb na tem področju ni pričakovati.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
      informacijska pooblaščenka