Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.02.2018
Naslov: Posredovanje zdravstvene dokumentacije novemu izbranemu osebnemu zdravniku
Številka: 0712-1/2018/265
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Posredovanje OP med upravljavci
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 31. 1. 2018 prejeli vaše vprašanje o tem, ali se kopije izjav o izbiri lahko štejejo za »pooblastilo«, na podlagi katerega morate novo izbranemu zdravniku poslati zdravstveni karton (čl. 54. Zakona o zdravniški službi). Za primere zamenjave osebnega zdravnika ste pripravili obrazec pooblastila, s katerim vas pacient pooblašča, da njegov zdravstveni karton pošljete novo izbranemu zdravniku.  Velikokrat se zgodi, da  pacient pri novo izbranemu osebnemu zdravniku podpiše izjavo o izbiri, brez da pri vas podpiše pooblastilo za posredovanje zdravstvenega kartona novo izbranemu  zdravniku. S strani novo izbranega  zdravnika  potem dobivate zahteve, da naj jim pošljemo zdravstveni karton pacienta. Kot podlago za posredovanje zdravstvenega kartona v   prilogi  pošiljajo  fotokopije izjav o izbiri osebnega zdravnika  (včasih tudi izvirnik izjave o izbiri novega osebnega zdravnika).


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Kopija ali izvirnik izjave o izbiri je zadosten dokaz, da so izpolnjeni pogoji za posredovanje zdravstvene dokumentacije novemu izbranemu osebnemu zdravniku. Privolitev ali pooblastilo pacienta v takem primeru ni potrebna.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

O posredovanju zdravstvene dokumentacije novo izbranemu osebnemu zdravniku je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj.

 

Glede vaše specifike dodatno pojasnjujemo, da je podlaga za posredovanje določena v treh zakonih. Po ZPacP (44. člen) in ZZDej (51. člen) pooblastilo ali privolitev pacienta ni potrebno. Enako je določeno tudi v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (171. člen). Zakonska podlaga torej »prevlada« nad možnostjo dajanja pooblastila ali privolitve. Strinjamo se, da določba ZZdrS prinaša nekoliko zmede, vendar menimo, da zaradi drugačnih določb v več predpisih (ZPacP, ZZDej in Pravila OZZ), določba v ZZdrS pride v poštev, če se pacient neposredno oziroma sam obrne na prvotnega izvajalca oziroma zdravnika. Poleg tega je treba še upoštevati, da se pacient že z izbiro novega osebnega zdravnika posredno strinja z vsemi posledicami, ki jih menjava prinese.

 

Če od novega zdravnika oziroma izvajalca prejmete izvirnik izjave o izbiri, ga je po kopiranju treba vrniti izvajalcu.

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, ta vprašanja prepušča področni nacionalni ureditvi.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
      informacijska pooblaščenka