Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.02.2018
Naslov: Register dejanskih lastnikov
Številka: 0712-1/2018/107
Vsebina: Upravljanje gospodarskih družb, Svetovni splet, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 23. 1. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo z zaprosilom za mnenje v zvezi z Registrom dejanskih lastnikov. Zanima vas zakaj je osebni podatek o naslovu stalnega prebivališča lastnikov javno objavljen in s tem prosto dostopen komerkoli?

 

V nadaljevanju vam na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravno podlago za objavo osebnega podatka - stalnega prebivališča lastnikov - v Registru dejanskih lastnikov daje 44. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1). V skladu z osnovnim namenom registra 46. člen ZPPDFT-1 ureja dostop do podatkov o dejanskih lastnikih, in sicer med drugim določa tudi javnost podatkov o stalnem in začasnem bivališču dejanskih lastnikov. Konkretno ZPPDFT-1 določa, da so ti podatki javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES. Namen javnosti podatkov je v skladu z ZPPDFT-1 zagotavljanje višje ravni pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Register dejanskih lastnikov vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). Osebni podatki v javnem sektorju (kamor uvršamo tudi AJPES) se glede na določbo prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Pravno podlago za objavo osebnega podatka - stalnega prebivališča lastnikov - v Registru dejanskih lastnikov daje 44. člen ZPPDFT-1, ki v prvem odstavku določa, da se Register dejanskih lastnikov, v katerem se zbirajo natančni in posodobljeni podatki o dejanskih lastnikih, vzpostavi z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z vzpostavitvijo registra se zavezancem omogoči dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke ter organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena tega zakona za potrebe izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

 

V skladu s prvim odstavkom 46. člena ZPPDFT-1 so podatki o stalnem in začasnem bivališču (ter ostali tam našteti podatki) javni in brezplačno dostopni na spletni strani upravljavca registra. Namen javnosti podatkov je v zagotavljanju višje ravni pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu. Glede na vsebino evidence, kot je določena v šestnajstem odstavku 137. člena ZPPDFT-1, ne izhaja, da bi po določbah ZVOP-1 obdelovali občutljive osebne podatke (19. točka 6. člena ZVOP-1) oz. posebne vrste osebnih podatkov (člen 9 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov), ki sicer uživajo strožje varstvo kot »navadni« osebni podatki.

 

IP je v podobnih primerih že izdal svoja neobvezna mnenja, ki so objavljena na naši spletni strani. Poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani www.ip-rs.si/vop/ in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (Register dejanskih lastnikov) ali naslednje številke neobveznih mnenj:

 

  • Mnenje št. 0712-1/2017/2216 z dne 16. 11. 2017
  • Mnenje št. 0712-1/2017/2167 z dne 10. 11. 2017

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravila:                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Maja Wondra, univ.dipl.prav.,                                                   informacijska pooblaščenka

svetovalka IP