Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 26.01.2018
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov zbornici iz razloga priprave predloga programa strokovnih nadzorov
Številka: 0712-1/2018/137
Vsebina: Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci
Pravni akt: Mnenje

Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste naslovili elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete o dopustnosti posredovanja osebnih podatkov Zbornici zobozdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju zbornica). Kot izhaja iz elektronskemu sporočilu priloženega dopisa, ste bili s strani zbornice pozvani, da posredujete seznam izvajalcev zdravstvene nege, ki so bodisi zaposleni v vašem javnem zavodu, bodisi opravljajo zdravstveno nego na podlagi pogodb civilnega prava. Pozvani ste bili na posredovanje podatkov o:

  • imenu in priimku,
  • letnici rojstva,
  • pridobljenem strokovnem naslovu,
  • pridobljeni poklicni kvalifikaciji,
  • nazivu delovnega mesta in
  • naslovu prostorov, kjer izvajalec izvaja zdravstveno nego.

Pri tem ste bili pozvani, da v primeru, če bo izvajalec v letu 2018 dlje časa odsoten z dela zaradi porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka, bolniške odsotnosti ali drugih razlogov, oziroma se pričakuje upokojitev izvajalca, da tudi to okoliščino posebej navedete pri posameznem izvajalcu.

Dalje še iz dopisa izhaja, da bo zbornica na podlagi posredovanih podatkov izdelala predlog programa strokovnih nadzorov s svetovanjem pri izvajalcih zdravstvene oziroma babiške nege za leto 2018, ki ga bo posredovala Ministrstvu za zdravje v soglasje.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

***

 

 

Po mnenju IP za namen načrtovanja nadzorov (torej še pred uradnim začetkom nadzora z ustreznim sklepom o začetku nadzora) pridobivanje podatkov o posameznih zdravstvenih delavcih in sodelavcih s strani zbornice ni potrebno, niti primerno. Za ta namen bi namreč moral zadoščati zgolj podatek o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kot npr. Zdravstveni dom A, ali Dom upokojencev B.

 

Zbornica pa vsekakor ima pravno podlago za pridobitev vseh želenih osebnih podatkov v okviru konkretnega strokovnega nadzora, ko na podlagi letnega programa rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem takšen strokovni nadzor uradno začne z izdajo sklepa o začetku nadzora.

 

 

 

Najprej IP ugotavlja, da zbornica v zaprosilu za podatke uporablja zakonsko terminologijo nedosledno. Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) namreč v 1. odstavku 3. člena določa, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Prav tako iz posameznih določb ZZDej izhaja, da zakon pozna termin zdravstvenega delavca oziroma sodelavca, kot fizične osebe, ki pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravlja delo. Slednje lahko opravlja bodisi v okviru delovnega razmerja, ali na podlagi pogodbe civilnega prava. Prav tako pa ZZDej v IV. poglavju opredeljuje še tretjo kategorijo subjektov, in sicer zasebne zdravstvene delavce, ki pa so fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, za opravljanje zdravstvene dejavnosti. V slednjem primeru gre tako za zdravstvene delavce, kot izvajalce zdravstvene dejavnosti.

 

V luči zgoraj razdelane terminologije, ki jo uporablja ZZDej, na katerega se sklicuje zbornica v zaprosilu za podatke, IP najprej ugotavlja, da ni jasno, ali želi zbornica podatke o zdravstvenih delavcih, ki opravljajo delo pri vas na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi kakšne druge pogodbe civilnega prava, ali želi podatke o izvajalcih zdravstvenih storitev, ki pa glede na zakonsko terminologijo ne morejo biti fizične osebe, ki opravljajo delo pri vas na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na primer pogodbe o delu.

 

Najprej je poudariti, da podatki, s katerimi v pravnem prometu nastopajo posamezni izvajalci zdravstvenih storitev, torej pravne ali fizične osebe, ki so za opravljanje zdravstvene dejavnosti pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje, ne predstavljajo varovanih osebnih podatkov. Drugače pa velja glede podatkov, ki se nanašajo na posamezne zdravstvene delavce, ki opravljajo delo v domu upokojencev na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakšne druge pogodbe civilnega prava. Podatki, ki se nanašajo na slednje so osebni podatki v smislu ZVOP-1, pri čemer mora biti za njihovo posredovanje skladno z določbo 8. člena ZVOP-1 podana pravna podlaga. Nadaljnja obrazložitev mnenja izhaja iz predpostavke, da zbornica od vas zahteva podatke o delavcih, ki opravljajo delo v domu upokojencev na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakšne druge pogodbe civilnega prava.

 

Kot izhaja iz zaprosila zbornice, naj bi slednja potrebovala želene podatke za namen priprave programa strokovnih nadzorov s svetovanjem pri izvajalcih zdravstvene oziroma babiške nege. Pod predpostavko, da je zbornica dejansko nosilec javnega pooblastila za izvajanje predmetnega nadzora, bo lahko skladno z določbo 78. člena ZZDej opravljala strokovni nadzor s svetovanjem, ki bo obsegal nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Strokovni nadzor s svetovanjem pa lahko dalje po določbi 78. člena ZZDej zajema:

-        nadzor izvajalca zdravstvene dejavnosti v celoti ali samo njegove posamezne notranje organizacijske enote,

-        nadzor posameznega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, ali

-        nadzor zdravstvene obravnave posameznega primera.

 

Kot izhaja iz pravkar navedene zakonske določbe, bo tako zbornica lahko izvajala nadzor le pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. V okviru tega nadzora pa bo lahko opravila nadzor bodisi celotnega delovanja izvajalca zdravstvene dejavnosti, zgolj njegove posamezne notranje organizacijske enote, ali pa bo nadzor osredotočen na posameznega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca.

 

Iz zaprosila za podatke ne izhaja jasno, zakaj zbornica potrebuje osebne podatke vseh zaposlenih pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za pripravo programa strokovnih nadzorov s svetovanjem. Program strokovnih nadzorov bo vsekakor moral vključevati navedbo posameznih zavezancev, ki pa bodo glede na dikcijo 1. odstavka 78. člena ZZDej lahko zgolj posamezni izvajalci zdravstvene dejavnosti (konkretno je v danem primeru to lahko npr. Zdravstveni dom A ali Dom upokojencev B ali drug izvajalec zdravstvene dejavnosti v smislu poslovnega subjekta), ne pa tudi posamezni zdravstveni delavci in sodelavci, ki pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe civilnega prava. Nadzor nad slednjimi se bo namreč lahko opravil le v okviru nadzora pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Posledično se tako IP zastavlja dvom v potrebnost in primernost pridobivanja podatkov o posameznih zdravstvenih delavcih in sodelavcih za namen načrtovanja nadzorov, torej še pred uradnim začetkom nadzora z ustreznim sklepom o začetku nadzora. Posebej se ta dvom zastavlja tudi glede na vsebino Programa rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem nad področjem dela zdravstvene in babiške nege pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za leto 2017, ki je objavljen na spletni strani zbornice na povezavi  https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/redni_strokovni_nadzori.pdf. Kot izhaja iz objavljenega programa, so namreč v njem navedeni kot subjekti nadzora izključno posamezni izvajalci zdravstvene dejavnosti, kar vodi do zaključka, da za pripravo programa rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem po oceni IP zbornica ne potrebuje poimenskega seznama zaposlenih s podrobnimi podatki o datumu rojstva, njihovih poklicnih kvalifikacijah in celo razlogih za njihovo morebitno dalj časa trajajočo odsotnost. Za pripravo samega programa bi po oceni IP moral zadoščati že zgolj na primer podatek o številu zaposlenih z določeno poklicno kvalifikacijo oziroma število delavcev, ki zasedajo določena delovna mesta pri posameznem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ali katerikoli drugi zbirni podatki, ki bi omogočili zbornici oceno obsežnosti posameznega nadzora pri konkretnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

Na koncu IP še dodaja, da bo zbornica vsekakor imela pravno podlago za pridobitev vseh želenih osebnih podatkov v okviru konkretnega strokovnega nadzora, ki ga bo na podlagi letnega programa rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem uvedla z izdajo sklepa o začetku nadzora (gl. 6. odstavek 78. člena ZZDej). Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih organ nadzora (konkretno zbornica) potrebuje za izvajanje strokovnega nadzora namreč obstaja pravna podlaga v določbi 88. člena ZVOP-1.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

 

 

Informacijska pooblaščenka

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.