Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.01.2018
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov sindikatu
Številka: 0712-1/2018/124
Vsebina: Sindikati, Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 16. 1. 2018 prejel vaše e-sporočilo, v katerem ste navedli, da zastopate pravno osebo zasebnega prava (gospodarski subjekt), ki je trenutno v fazi izvajanja postopka odpuščanja večjega števila delavcev in tako priprave programa razreševanja presežnih delavcev. Program je pripravljen v skladu z določilom 101. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr., v nadaljevanju: ZDR-1), del vsebine programa je tudi seznam presežnih delavcev. V zvezi s programom razreševanja presežnih delavcev je vaša stranka (delodajalec) dobila zahtevo sindikatov, da jim pošlje program  (vključno s seznamom presežnih  delavcev) z namenom, da se sindikati seznanijo s postopkom točkovanja oziroma z dodeljenimi oziroma doseženimi točkami pri posameznem delavcu, zbranimi na podlagi določenih kriterijev delodajalca (delovna doba in socialno stanje delavca).

 

V zvezi z zahtevo sindikatov se vam postavlja vprašanje, ali so sindikati upravičeni zahtevati omenjeni program vključno s seznamom presežnih delavcev. Kot je razumeti ZDR-1 (99. člen), mora delodajalec sindikatom pri delodajalcu omogočiti posvetovanje in jim v ta namen posredovati podatke o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, ter o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev. V ZDR-1 pa ni najti podlage, da bi delodajalec moral posredovati oziroma da bi sindikat lahko zahteval posredovanje oziroma seznanitev s programom razreševanja presežnih delavcev. Enako vprašanje se zastavlja v zvezi s posredovanjem omenjenega programa zavodu za zaposlovanje.

 

IP prosite za stališče o tem, ali lahko delodajalec sindikatom in zavodu za zaposlovanje posreduje program razreševanja presežnih delavcev z vsebino, kot jo določa 101. člen ZDR-1, katerega del je tudi seznam presežnih delavcev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

*****

 

Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v 8. členu ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Drugi odstavek istega člena pa določa, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Določba prvega odstavka 8. člena ZVOP-1 je splošne narave, zato so v 9. členu ZVOP-1 še posebej določene pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, v 10. členu ZVOP-1 pa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju.

 

ZVOP-1 je splošen predpis, ki na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, za posamezna pravna področja pa je varstvo osebnih podatkov urejeno tudi s področnimi zakoni. V konkretnem primeru je treba upoštevati ZDR-1, ki v zvezi s posredovanjem podatkov sindikatu v 203. členu določa, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev ter da je delodajalec dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. Gre za splošno določbo, ki v konkretnem primeru ne more predstavljati pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov delavcev, saj je postopek odpovedi večjemu številu delavcev v ZDR-1 natančno določen.

 

99. člen ZDR-1 določa obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom:

1. Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, ter o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev pisno čim prej obvestiti sindikate pri delodajalcu.

2. Delodajalec se predhodno, z namenom, da doseže sporazum, posvetuje s sindikati pri delodajalcu o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev, pri pripravi programa razreševanja presežnih delavcev pa o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.

3. Kopijo pisnega obvestila iz prvega odstavka tega člena mora delodajalec poslati zavodu za zaposlovanje.

 

100. člen ZDR-1 določa obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje:

1. O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju po prejšnjem členu, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora delodajalec pisno obvestiti zavod za zaposlovanje.

2. Kopijo pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka mora delodajalec poslati sindikatom iz prvega odstavka prejšnjega člena.

 

IP ugotavlja (kar ste ugotovili že sami), da zgoraj navedeni določbi ZDR-1 delodajalcu ne dajeta pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov presežnih delavcev (tj. seznama presežnih delavcev, ki ga mora v skladu s 101. členom ZDR-1 vsebovati program razreševanja presežnih delavcev) sindikatu ali zavodu za zaposlovanje, ampak le za posredovanje števila in kategorij vseh zaposlenih delavcev ter podatkov o predvidenih kategorijah presežnih delavcev. IP dodaja, da bi delodajalec osebne podatke, ki jih vsebuje seznam presežnih delavcev, sindikatu in zavodu lahko posredoval le, če bi pridobil vnaprejšnje osebne privolitve delavcev, če tako zase zahteva sam delavec, ali če bi sindikat s predložitvijo pooblastil delavcev izkazal, da jih zastopa v postopku odpovedi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

                                                                                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                                informacijska pooblaščenka