Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 24.01.2018
Naslov: Posredovanje izpisov osebnih podatkov na področju zasebnega varovanja
Številka: 0712-1/2018/117
Vsebina: Vpogled v lastne OP, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 22. 1. 2018 prejeli vaše zaprosilo za usmeritve na področju potrebnih in upravičenih stroškov družb za zasebno varovanje v zvezi z naraščajočimi zahtevami za pridobitev kopij videonadzornih posnetkov po 30. členu ZVOP-1. Menite namreč, da so družbe postavljene v neenakopravni položaj, saj morajo nositi precejšnje stroške pri izpisovanju in delnem prikrivanju posnetkov (gre za dolgotrajno in specializirano tehnično opravilo) ter zagotavljanju nosilcev osebnih podatkov. Zato tudi menite, da bi bile družbe za zasebno varovanje po načelu sorazmernosti upravičene do kritja dejanskih stroškov dela in materiala.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

 

1. Kadar družbe za zasebno varovanje nastopajo kot upravljavci videoposnetkov, lahko posameznikom v okviru uresničevanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zaračunajo le materialne stroške, ki pa ne vključujejo dela (lastnega ali pogodbenega) ali drugih spremljajočih stroškov (npr. nabava in vzdrževanje ustrezne programske opreme). Materialni stroški so določeni v Pravilniku o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Ur. l. RS, št. 85/07 in 5/12).

 

2. Kadar družbe za zasebno varovanje nastopajo kot pogodbeni obdelovalci videoposnetkov, je kritje teh stroškov odvisno od pogodbenega razmerja z upravljavcem, pri čemer to razmerje ne sme imeti vpliva na posameznika, saj je zavezanec oziroma odgovorni subjekt za posredovanje podatkov upravljavec.

 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi s problematiko zaračunavanja stroškov pri uresničevanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je IP že izdal več mnenj, ki so dostopna na naši spletni strani.

 

Trenutna zakonodaja (ZVOP-1 ali zgoraj omenjeni Pravilnik, ki je dostopen tudi na naši spletni strani) torej ne omogoča prevalitve stroškov iskanja, izločanja, priprave, obdelave in reproduciranja ter odpreme video posnetkov na posameznika, z izjemo predpisanih materialnih stroškov – stroški za nosilce podatkov, stroški pretvorbe oblike in poštnina. Tudi pritožbena praksa IP na tem področju kaže, da mora upravljavec sam nositi stroške delnega dostopa pri zahtevah za pridobitev videonadzornih posnetkov.

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, določa, da je zagotavljanje osebnih podatkov brezplačno. Le v izjemnih primerih bo dopustno zaračunati razumno pristojbino – v primeru pretirane zahteve, očitno neutemeljene zahteve ali, če bo posameznik zahteval dodatne kopije podatkov.

 

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka