Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 23.01.2018
Naslov: Varstvo osebnih podatkov v zbirkah po ZKUASP
Številka: 0712-1/2017/2546
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 27. 12. 2017 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede varstva osebnih podatkov v zbirkah, ki so nastale na podlagi ZASP oz. sedaj veljavnega ZKUASP. V dopisu ste navedli, da je AIPA, k.o., kolektivna organizacija, ki ima na podlagi dovoljenja v povezavi z ZKUASP določene dolžnosti nasproti svojim članom oz. imetnikom pravic (kadar niso obenem tudi člani k.o.). Tako je na podlagi 37. člena ZKUASP dolžna vsakemu imetniku pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, na njegovo obrazloženo zahtevo omogočiti vpogled v dokumente in podatke k.o. V zvezi z vpogledom so v ZKUAP postavljene zakonske varovalke glede varovanja poslovne skrivnosti k.o., ni pa izrecnega določila o varovanju osebnih podatkov, ki se nahajajo v teh dokumentih k.o., glede katerih je zahtevan vpogled s strani imetnika pravic. Prejeli ste zahtevo za vpogled v repertoar ter v dokumente in gradiva prijav avdiovizualnih del. Zahtevo je po lastnih navedbah podal imetnik pravic na seznamu avdiovizualnih del, v zvezi s katerimi zahteva vpogled v repertoar in prijavnice, kdo je podal prijavnice, kdaj in za katera avdiovizualna dela. Zanima vas:

  1.  ali smete dovoliti vpogled v osebne podatke prijavitelja avdiovizualnih del, ki so na prijavnici, imetniku pravic, katerega pravice upravlja AIPA k.o., ali tretji osebi,
  2. ali smete te osebne podatke posredovati imetniku pravic na njegovo zahtevo, na način, da jih iz baz osebnih podatkov zberete in pripravite poseben dokument,
  3. pod kakšnimi pogoji lahko posredujete zaprošene osebne podatke (npr. ali mora prosilec najprej zatrjevati netočnost podatkov prijavitelja avdiovizualnih del).

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V 37. členu ZKUASP je določena pravica imetnika pravic do vpogleda v dokumente in podatke kolektivne organizacije, tovrsten vpogled v dokumente in podatke pa se zagotavlja na način, ki upošteva varovanje osebnih podatkov, skladno z ZVOP-1.

 

V primeru zavrnitve ZKUASP jasno določa, da je pristojno za odločanje sodišče (ne IP). V skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZKUASP sme namreč imetnik pravic, ki mu je kolektivna organizacija zavrnila vpogled v dokumente in podatke, od sodišča zahtevati, da s sodno odločbo dovoli vpogled v podatke in dokumente.

 

V kolikor pa bi šlo pri tem za zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki po 30. členu ZVOP-1 (kar sicer iz vaših navedb ne izhaja), morate odločiti v skladu z ZVOP-1. IP pa v tem primeru nastopa kot pritožbeni organ.

 

 

Področje kolektivnega upravljanja avtorskih pravic ureja Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem besedilu ZKUASP), ki v 4. členu določa, da je kolektivna organizacija pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa in je na podlagi pooblastila imetnika pravic ali tega zakona pooblaščena za kolektivno upravljanje avtorske ali sorodnih pravic v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist, pri čemer je to njena edina in glavna dejavnost, in izpolnjuje eno ali obe od naslednjih meril, (1) da je v lasti ali pod nadzorom svojih članov ali/in (2) je nepridobitna. S kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo kolektivne organizacije, ki imajo dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

 

Ker vas zanima, kako izvajati pravico imetnika pravic do vpogleda po 37. členu ZKUASP, IP v zvezi s tem pojasnjuje, da navedena določba daje imetnikom pravic, katerih pravice kolektivna organizacija kolektivno upravlja, pravico, da od kolektivne organizacije zahtevajo vpogled v njene dokumente in podatke. Vpogled v dokumente in podatke kolektivne organizacije je pomemben za učinkovito uveljavljanje pravic upravljanja članov in izvajanje nadzora imetnikov pravic in članov nad delovanjem kolektivne organizacije. Glede na navedeno ima kolektivna organizacija zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov, pri čemer pa je kot upravljavka osebnih podatkov dolžna upoštevati načelo zakonitosti in tudi načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1), ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Ker kolektivne organizacije zbirajo določene osebne podatke posameznikov (glej osmi odstavek 19. člena ZKUASP) z namenom zagotavljanja varnosti pravnega prometa ter učinkovitega uveljavljanja pravic članov in imetnikov avtorskih pravic, je njihova obdelava zakonita, dokler se izvaja za te namene in ni prekomerna. Vpogled v dokumente in podatke se mora zagotoviti na način, ki upošteva varovanje osebnih podatkov, skladno z ZVOP-1.

 

O zakonitosti obdelav osebnih podatkov v konkretnem primeru pa lahko IP presoja le v okviru inšpekcijskega postopka oz. v primeru zahteve za seznanitev posameznika z lastnimi osebnimi podatki, v okviru pritožbe, če posameznik takšno pritožbo zaradi neposredovanja ali zavrnitve s strani upravljavca naslovi na IP (kar pa v opisanem primeru sodeč po vaših navedbah ne pride v poštev, saj ne gre za zahtevo po 30. členu ZVOP-1). Zato vam konkretnega navodila, katere podatke lahko posredujete v konkretni zadevi ne moremo dati.

 

IP prav tako v primeru zahteve po 37. členu ZKUASP ni instančni organ, saj ima imetnik pravic, ki mu je kolektivna organizacija zavrnila vpogled v dokumente in podatke, po tretjem odstavku 37. člena ZKUASP pravico, da od sodišča zahteva, da s sodno odločbo dovoli vpogled v podatke in dokumente.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravila:                    

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                            Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP                                                                      Informacijska pooblaščenka