Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.01.2018
Naslov: Dostop do izjave pokojne mame pri društvu upokojencev
Številka: 0712-1/2018/90
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 16. 1. 2018 prejeli vaše vprašanje o tem (povzetek), ali ste kot hči upravičeni do pridobitve izjave, ki naj bi jo pokojna mati podala v zvezi s pravico do posmrtnine, in naj bi jo imelo njeno društvo upokojencev?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Po trenutno veljavni zakonodaji se lahko seznanite z materino izjavo (npr. pridobite kopijo), če:

- izkažete pravni interes za seznanitev (tj. da obrazložite neposredno in osebno ter na predpise oprto korist),

- mati razkritja podatkov ni prepovedala (to se preveri v zbirkah podatkov pri društvu) in

- izkažete sorodstveno zvezo mati-hči.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Podlaga za seznanitev je določena v drugem odstavku 23. člena ZVOP-1. O tej temi je na naši spletni strani že izdanih več podobnih mnenj.

 

Konkretnega in dokončnega odgovora o tem, ali imate v konkretnem primeru pravni interes za seznanitev vam žal ne moremo podati, ker je ta odvisen od vrste okoliščin konkretnega primera, ki nam niso poznane, niti IP o njih ne more odločati v obliki mnenja. O tem bo moralo odločiti društvo kot upravljavec. Lahko vam le neobvezujoče pojasnimo, da najverjetneje imate pravni interes za seznanitev, saj gre v vašem primeru za spor glede izplačila posmrtnine, ki naj bi bila domnevno izplačana neupravičeni osebi, predmetna izjava pa je ključna za ugotovitev dejanskega stanja.

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, ta vprašanja prepušča področni nacionalni ureditvi. Mogoče je, da bo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je še v pripravi, določil enake ali celo manj stroge pogoje za seznanitev z osebnimi podatki umrlih oseb s strani ožjih svojcev.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka