Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 10.01.2018
Naslov: Objava zvočnih posnetkov sej občinskega sveta
Številka: 0712-1/2017/2611
Vsebina: Občine, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Dne 24. 12. 2017 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje v zvezi z objavo posnetkov sej občinskega sveta. Pojasnjujete, da je občina Log-Dragomer iz občinske spletne strani umaknila zvočne posnetke sej občinskega sveta v skladu z usmeritvami Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije zaradi varstva osebnih podatkov. Ker menite, da velja enaka ureditev za vse lokalne in državne organe, prosite za pojasnilo, katera zakonodaja prepoveduje objavljanje zvočnih posnetkov samo Občini Log-Dragomer.

 

Objava posnetkov sej občinskega sveta pomeni obdelavo osebnih podatkov, kot jo definira 6. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Občina Log Dragomer sodi med upravljavce javnega sektorja iz 22. točke 6. člena ZVOP-1. Praviloma velja, da je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju dopustna, če tako določa zakon. Izjemoma lahko upravljavci v javnem sektorju obdelujejo osebne podatke po drugih pravnih podlagah, ki jih določa 9. člen ZVOP-1. IP je v svoji praksi sprejel tolmačenje, da kadar upravljavci javnega sektorja obdelujejo osebne podatke izven okvirov oblastnega delovanja, takrat je dopustna podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi osebna privolitev oseb, na katere se osebni podatki nanašajo.

 

Glede objave zvočnih posnetkov sej občinskih svetov IP pojasnjuje, da poslovnik občinskega sveta ni neposredna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z objavo zvočnega posnetka seje. Prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 zahteva, da mora obdelavo osebnih podatkov dopuščati zakon (ne pa tudi na primer podzakonski akti ali pravila delovanja organov lokalnih oblasti). Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov na posnetkih sej občinskih svetov lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), vendar pa IP poudarja, da je v svoji praksi dostopa do informacij javnega značaja v več primerih odločil, da vsak zvočni posnetek seje ni avtomatično prosto dostopna informacija javnega značaja, saj iz zvočnega posnetka izhaja poleg vsebine povedanega tudi podoba glasu govorca. Podoba glasu je že sama po sebi varovan osebni podatek, saj izkazuje mnoštvo značilnosti posameznika (barva glasu, čustveno razpoloženje, itd.), ki niso v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencem oziroma delom javnih funkcionarjev. Zvočni posnetek seje je IP v svoji praksi dostopa do informacij javnega značaja dopustil razkriti le izjemoma, kadar je šlo za dokument, ki ga je bilo dopustno razkriti zaradi prevladujočega interesa javnosti (drugi odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ). Ob tem pojasnjujemo, da lahko interes javnosti po drugem odstavku 6. člena ZDIJZ prevlada nad posameznikovo pravico do varstva osebnih podatkov zares zgolj izjemoma, kadar gre za informacijo, ki se nanaša na vprašanje, ki je za javnost pomembno, ker se nanaša na zdravje, okolje, varnost, javne finance in podobno (predlagamo, da si v tem smislu ogledate našo odločbo št. 090-25/2016/11, z dne 18. 04. 2016, ki je dostopna na: www.ip-rs.si/ijz/kunaver-nika-novinarka-pop-tv-slovenski-drzavni-holding-dd-2863/. Za vse ostale primere pa mora obstajati druga pravna podlaga.

Pravna podlaga za javno objavo podobe glasu posnetega na občinski seji bi lahko bil četrti odstavek 9. člena ZVOP-1, vendar mora upravljavec za vsak posamezen posnetek presoditi, ali so za to utemeljeni razlogi. Na podlagi četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1 se namreč lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Če so torej izpolnjeni pogoji za takšno obdelavo mora presoditi upravljavec, pri čemer pa lahko neustrezna presoja pomeni kršitev pravil varstva osebnih podatkov in s tem prekrškovno odgovornost upravljavca.

 

Pravna podlaga za javno objavo podobe glasu posnetega na občinski seji bi teoretično lahko bila tudi osebna privolitev udeležencev seje, ki pa mora biti prostovoljna in ob pogoju, da gre za obdelavo, ko upravljavci javnega sektorja obdelujejo osebne podatke izven okvirov oblastnega delovanja (le takrat je namreč dopustna podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi osebna privolitev oseb, na katere se osebni podatki nanašajo). IP ob tem dodaja, da se bo 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Splošna uredba o varstvu podatkov še strožje ureja pogoje privolitve, kot je do sedaj veljalo po ZVOP-1 in zahteva izrecno in načeloma pisno privolitev, saj bo moral upravljavec biti zmožen dokazati, da je osebne podatke obdeloval na podlagi osebne privolitve. Splošna uredba o varstvu podatkov zahteva tudi širše obveščanje posameznika kot ZVOP-1, kadar se osebni podatki zbirajo neposredno od posameznika, saj morejo biti posamezniku zagotovljene zlasti tudi informacije o namenih, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo (člen 13, odstavek 1(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Podlaga v privolitvi pa po predvidevanju IP ni vselej zadostna za objavo celotnih sej občinskih svetov. Na sejah se namreč verjetno razpravlja tudi o vprašanjih, ki zadevajo tretje osebe, ki niso prisotne na seji in za katere ni mogoče niti domnevati, da so te osebe privolile v objavo svojih osebnih podatkov. Za te podatke bi moral upravljavec presoditi, ali obstaja katera od izjemnih podlag za njihovo objavo v smislu četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1.

 

Glede na vse zgoraj navedeno IP zaključuje, da ni mogoče vnaprej in kategorično zagotoviti, da ima občina pravno podlago za objavo vseh zvočnih posnetkov svojih občinskih sej. Vsakokratna presoja je naloga in odgovornost občine. Navedeno je namreč odvisno od več dejavnikov, zlasti pa od vsebine obravnavanih vprašanj na občinski seji. Iz navedenega razloga je treba tudi poudariti, da parlamentarne razprave, ki je urejena bistveno drugače, v tem smislu ne gre primerjati z razpravo na občinski ravni. IP poudarja, da spodbuja krepitev prizadevanj za transparentnost delovanja občin, torej tudi v smislu poročanja o delu in sejah občinskih svetov, vendar na način, ki hkrati zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

 

IP ob tem dodaja, da je treba avtomatično objavo celotnih posnetkov s strani občin povsem ločiti od medijskega poročanja z javnih sej.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

asistent svetovalca

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka