Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 28.12.2017
Naslov: Skrbniško poročilo
Številka: 0712-1/2017/2575
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov centru za socialno delo (CSD). Vaša mama vas je pred časom že pooblastila na svojem transakcijskem računu. Po lažji možganski kapi in po tem, ko je vaša mama zbolela za vaskularno demenco, pa ste še postali skrbnica za urejanje njene namestitve v domu, vložitve zahtevka za pomoč in postrežbo ter preusmeritev pošte. V odločbi pa ni navedena skrb za finance, ker vas je mama za to pooblastila pred boleznijo in socialna delavka je dejala, da ni potrebno tega urejati s skrbništvom, ker sta z mamo to že uredili pred boleznijo in da vam o tem ne bo potrebno poročati. Zanima vas, katere osebne podatke in dokazila morate predložiti CSD, ali morate posredovati tudi podatke o zdravstvenem stanju in o sredstvih za preživljanje ter drugih dohodkih in izdatkih zanjo. 

 

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju: ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor v skladu z 22. točko 6. člena ZVOP-1 spada tudi center za socialno delo, določa 9. člen ZVOP-1. Ta v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon.

 

V konkretnem primeru pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ, v nadaljevanju: ZZZDR), ki v 178. členu določa, da je namen skrbništva nad odraslimi osebami varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje ter da se zavarujejo premoženjske in druge pravice in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. CSD imenuje skrbnika z odločbo, v kateri določi njegove dolžnosti ter obseg njegovih pooblastil. 211. člen ZZZDR določa, da CSD postavi skrbnika za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika. Nadalje 215. člen določa, da CSD pri postavitvi skrbnika za poseben primer določi obseg skrbnikovih dolžnosti in pravic, upoštevajoč okoliščine vsakega posameznega primera.

 

Skrbnik mora na podlagi 194. člena ZZZDR CSD poročati in mu dati račun o svojem delu, iz poročila pa mora biti razvidna skrbnikova skrb za osebo varovanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in izobraževanje ter njegovo skrb za vse drugo, kar je za varovanca potrebno. Podrobnejše predpise o sestavi in vsebini teh poročil vsebuje Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil, ki v 13. členu določa, da mora skrbniško poročilo, ki ga skrbnik vsako leto predloži CSD, vsebovati podatke o varovancu, podatke o premoženju, podatke o delu skrbnika in pregled stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja skrbništva. V skladu s 14. členom mora poročilo poleg osebnih podatkov o varovancu vsebovati tudi podatke o zdravstvenem stanju varovanca, o izobraževanju in usposabljanju, če se varovanec izobražuje ali usposablja, o sredstvih za preživljanje ter o drugih dohodkih in izdatkih ter ostale pomembne podatke o varovancu.

 

Navedeni predpisi torej določajo vsebino poročil, ki jih mora skrbnik posredovati CSD, kateri in koliko podatkov je v skrbniških poročilih potrebnih, pa je odvisno nalog, ki jih odločba o skrbništvu nalaga skrbniku. Pri tem je potrebno upoštevati tudi načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1), na podlagi katerega morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. CSD torej zbira tiste podatke, na podlagi katerih lahko ugotovi, ali skrbnik ustrezno opravlja svoje skrbniške naloge.

 

IP ponovno poudarja, da je navedeno mnenje neobvezno, oblikovano glede na razpoložljive informacije, o ustreznosti obdelave osebnih podatkov pa lahko presoja le v okviru inšpekcijskega postopka, ko so znane vse konkretne okoliščine posameznega primera.

 

Na koncu IP le še izpostavlja, da Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo »nasledila« ZVOP-1, vsebuje določbe o dopustnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov v členu 6, ki v točki (1)(c) določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je (med drugim) potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, pri čemer pa Splošna uredba o varstvu podatkov v odstavku 2 istega člena določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) odstavka 1, tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave, tudi za druge posebne primere obdelave iz poglavja IX.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:

Sonja Božič Testen

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka