Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.12.2017
Naslov: Pridobivanje dokumentacije od delavcih s strani koordinatorja varnosti in zdravja pri delu
Številka: 0712-1/2017/2511
Vsebina: Pogodbena obdelava OP, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste naslovili elektronsko sporočilo, v katerem ste izpostavili problematiko pridobivanja dokumentacije za potrebe izdaje dovoljenj za dostop do gradbišča, na katerem posamezna dela opravljajo delavci v delovnem razmerju s posameznimi podizvajalci. Kot koordinator varnosti iz zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ste dolžni zagotavljati, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. Storitve izvajate v imenu naročnika v povezavi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari. V zvezi z izdajo dovoljenj za vstop-dostop na gradbišče, od udeležencev pri gradnji zahtevate, da se vam na vpogled dostavijo podatki o izpolnjevanju osnovnih zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari. V zaprosilu za mnenje naštevate dokumentacijo, na podlagi katere preverjate izpolnjevanje zahtev, prav tako pa izpostavljate, da je nerealna zahteva, da se z dokumentacijo seznanjate na vsakem sedežu podizvajalca - delodajalca. Menite, da je neutemeljena razlaga tistih, ki mislijo, da vam teh podatkov za namene, kot jih opredeljujete v zaprosilu za mnenje, ne smejo dostaviti zaradi varovanja osebnih podatkov, ker je namen zbiranja teh podatkov jasen: za zagotavljanje varnosti pri delu in splošne varnosti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

***

 

Najprej IP poudarja, da se v okviru izdaje neobvezujočih mnenj ne more opredeljevati do zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov, pač pa lahko posreduje le pravna izhodišča ter pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Do zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov se lahko IP opredeli izključno v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Kot navajate v vašem zaprosilu za mnenje za naročnika opravljate storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, ki zajemajo dolžnost zagotavljanja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. Obdelavo osebnih podatkov, ki jo pri izvajanju teh storitev vršite, opravljate v imenu in za račun naročnika (IP domneva da gre investitorja oziroma izvajalca gradnje) in ste v smislu obdelav osebnih podatkov v položaju pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prav tako je iz vašega zaprosila za mnenje mogoče razbrati, da vi izdajate dovoljenja za vstop na gradbišče, za kar potrebujete podatke oziroma dokumentacijo, na podlagi katere preverjate, ali so delavci podizvajalcev ustrezno usposobljeni in zavarovani, saj s tem zagotavljate varnost in zdravje pri delu.

 

Kot izhaja iz mnenj, ki ste jih priložili vašemu zaprosilu za mnenje, IP apriorno ne izključuje možnosti, da izvajalec gradnje, ki za opravljanje posameznih gradbenih del najame delavce podizvajalca, pridobiva dokumentacijo oziroma podatke delavcev podizvajalca. Podlago za tovrstno obdelavo osebnih podatkov namreč lahko predstavlja 3. odstavek 10. člena ZVOP-1. Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter morebitne solidarne odškodninske odgovornosti izvajalca, vsekakor obstaja zakoniti interes izvajalca gradnje, da preveri, ali so v delo na gradbišču vključene osebe, ki izpolnjujejo zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu ter so usposobljene za posamezno delo na gradbišču. Navedeno jasno izhaja iz mnenja št. 0712-1/2013/4263 z dne 19. 11. 2013, v katerem je zapisno, da mora podizvajalec, ki zaposluje delavce, ki delajo na določenem gradbišču omogočiti osebi, ki izvaja naloge varstva in zdravja pri delu, dostop do vseh dokumentov in podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog. Kot uvodoma pojasnjeno, se IP do vprašanja kateri so tisti dokumenti, ki jih koordinator varnosti in zdravja pri delu zares potrebuje za opravljanje svojih nalog, v okviru izdaje neobvezujočih mnenj ne more opredeljevati. Na splošno je mogoče izpostaviti zgolj to, da bo koordinator varnosti in zdravja pri delu upravičen do vseh tistih dokumentov, oziroma osebnih podatkov v njih, na podlagi katerih bo lahko ocenil, ali oseba, kateri se izdaja dovoljenje za dostop na gradbišče, izpolnjuje zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu, kar pa seveda vključuje tako preverjanje, ali je oseba ustrezno zavarovana, ali pri njej obstajajo kakršnekoli zdravstvene omejitve, ki ji preprečujejo opravljanje določenega dela na gradbišču, ali je oseba opravila usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, ipd..

 

Glede samega načina seznanitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu z dokumentacijo oziroma osebnimi podatki delavcev, pa je v zvezi z mnenjem št. 0712-1/2013/4263 z dne 19. 11. 2013 pojasniti, da se to nanaša na vprašanje primernosti hrambe te dokumentacije na samem gradbišču. Koordinator za varnost in zdravje pri delu se sme z dokumentacijo oziroma osebnimi podatki seznaniti ne le izključno na sedežu podizvajalca, pač pa tudi na kakršenkoli drugi način – tudi s pridobivanjem kopij listin – pod pogojem, da zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ter v primerih, ko nastopa kot pogodbeni obdelovalec izvajalca gradnje, spoštuje določbe 11. člena ZVOP-1.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Katarina Medved

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov