Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 11.12.2017
Naslov: Registrska številka kot OP in ravnanje inšpektorja
Številka: 0712-1/2017/2427
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Mediji, fotografije kot OP, Uradni postopki, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 14. 11. 2017 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede registrske številke avtomobila in ravnanja inšpektorja. V dopisu ste navedli, da je bil v naselju opravljen inšpekcijski nadzor ceste in dela objekta. V prilogi dopisa, ki je bil poslan lastniku objekta, je bila tudi natisnjena fotografija, na kateri se vidi del vašega avtomobila in tudi registrska oznaka vozila. Vozilo je bilo parkirano na privatnem zemljišču in ne na javni površini. Zanima vas, ali drži, da bi moral fotograf (kdorkoli že je) zakriti vsaj registrsko številko, ali ima inšpekcijski organ, ki je opravil ogled ceste in dela objekta dovoljenje, za slikanje in pošiljanje fotografij tretjim osebam, na katerih je jasno vidna registrska oznaka vozila ter ali gre v tem primeru za zlorabo osebnih podatkov in mogoče za prekoračitev pooblastil inšpekcijskega organa ali mogoče zgolj za nepoznavanje zakonodaje.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Registrska oznaka vozila je osebni podatek, kadar določa (oziroma dela določljivega) lastnika oziroma imetnika vozila, ki je posameznik, tj. fizična oseba. Obdelava osebnih podatkov je dopustna, kadar inšpektor obdeluje določene osebne podatke na podlagi zakona.

 

IP nima pristojnosti ugotavljati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov.

 

Kadar lastnik vozila fizična oseba ali je vozilo nanjo registrirano, registrska oznaka vozila predstavlja osebni podatek. V takšnem primeru je upravljavec tega osebnega podatka dolžan slediti določbam ZVOP-1. Splošna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v 8. členu ZVOP-1, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor sodi tudi inšpekcija, je določena z 9. členom ZVOP-1. Po 9. členu ZVOP-1 se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Na podlagi drugega odstavka 9. člena ZVOP-1 lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil; zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil. Tretji odstavek določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena lahko v javnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. Na podlagi četrtega odstavka navedenega člena pa se lahko ne glede na prvi odstavek tega člena v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. V 9. členu ZVOP-1 so torej predvidene tudi izjeme od splošnega pravila o nujnosti določitve obdelave z zakonom (npr. četrti odstavek 9. člena ZVOP-1), kar pomeni, da je obdelava osebnih podatkov praviloma mogoča tudi, če gre za izvrševanje zakonitih pristojnosti javnega sektorja, pod pogojem, da se z obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika.

 

Hkrati je potrebno poudariti, da ZVOP-1 kot splošen predpis na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, obenem pa dopušča, da se varstvo osebnih podatkov ureja za posamezna pravna področja tudi s področnimi zakoni. Tako je potrebno dopustnost zbiranja osebnih podatkov s strani inšpekcije presojati tudi z vidika področne zakonodaje. Inšpektorji delujejo na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; v nadaljnjem besedilu ZIN) kot krovnega zakona, ki ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, in so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni. Tako je npr. v 19. členu ZIN med pooblastili inšpektorjev določeno, da ima inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, ter fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete iz prve alineje.

 

Kot že povedano, je obdelava osebnih podatkov dopustna, kadar inšpektor obdeluje določene osebne podatke na podlagi zakona. Po 7. členu ZIN mora inšpektor upoštevati načelo sorazmernosti, torej opravljati svoje naloge tako, da pri izvajanju svojih pooblastil posega v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora, vendar IP zaradi zagotavljanja ustavnopravne in zakonske obdelave osebnih podatkov nima pristojnosti posegati v posamezni pravni postopek, ki ga v skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi vodi drug organ (tako sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013).

 

V upanju, da smo vam z našimi pojasnili pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca pri IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka