Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.12.2017
Naslov: Snemanje na voliščih in prenos preko spleta
Številka: 0712-1/2017/2396
Vsebina: Svetovni splet, Snemanje sej in javnih dogodkov, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 17. 11. 2017 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede snemanja na voliščih zaradi spremljanja dela volilnih komisij. Zanima vas, ali je dovoljeno prenašati sliko oz. zvok z volišč zaradi spremljanja delovanja volišč oz. kaj se dogaja z volilno komisijo in kaj se dogaja z volilno skrinjo. Opozarjate, da bi bili ljudje obveščeni, da se iz volišč vrši prenos v živo. Zanima vas še, ali je to morda v nasprotju z zakonodajo in kaj bi bilo/je potrebno urediti, da bi se omogočil prenos v živo, ki bi bil urejen preko spleta.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Snemanje (zvočno ali slikovno) brez podlage v zakonskih določbah ali osebni privolitvi posameznika, ni dovoljeno.

 

IP za opisano snemanje ni našel zakonske podlage.

 

Zakonito snemanje je dopustno, če obstaja predhodna osebna privolitev vseh udeležencev. Osebna privolitev posameznika po ZVOP–1 je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev, mora pa iti za prostovoljno izjavo, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na posameznikovo privolitev.

 

Kadar s snemanjem nastaja zbirka osebnih podatkov velja splošno pravilo, po katerem je za vsak poseg v varstvo osebnih podatkov potreben pravni temelj. Splošna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v 8. členu ZVOP-1, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

Zvočno ali slikovno snemanje  predstavlja obdelavo osebnih podatkov, zato je za presojo dopustnosti treba upoštevati zakonske podlage iz 8. - 10. člena ZVOP-1. IP za opisano snemanje ni našel pravne podlage. Glede na to, da je treba pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati tudi 3. člen ZVOP-1, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo (načelo sorazmernosti), IP pripominja, da se da namen zaradi katerega bi želeli uvesti zvočno oz. slikovno snemanje, doseči tudi z milejšimi ukrepi. Tako npr. že področni zakon, tj. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US in 23/17), v 30. členu določa, da so lahko pri delu volilnih komisij volilnih enot in državne volilne komisije navzoči predstavniki list kandidatov. Pri delu volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij so lahko navzoči zaupniki list kandidatov. Pri delu volilnih organov so lahko navzoči opazovalci organizacij, ki so akreditirani pri državni volilni komisiji. Merila, pogoje in postopek za pridobitev akreditacij za opazovalce predpiše državna volilna komisija. Predstavniki in zaupniki list kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.

Kadar snemanja ne ureja poseben zakon, se sme snemanje izvajati le na podlagi predhodne privolitve udeležencev, pri čemer pa posameznik snemanje lahko odkloni, kar pa zanj ne sme imeti negativnih posledic. Posamezniki morajo biti predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov, ipd. Na podlagi zgornjih informacij v zvočno oz. slikovno snemanje privolijo oziroma ga odklonijo.

 

IP je glede videonadzora izdelal tudi »Smernice o videonadzoru«, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede dopustnosti videonadzora v skladu z ZVOP-1, zato vam svetujemo, da se seznanite z njimi na spletni strani IP pod rubriko »Publikacije« oz. preko spletne povezave https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V upanju, da smo vam z našimi pojasnili pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca pri IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka