Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 04.12.2017
Naslov: Podatki o hipoteki v zemljiški knjigi
Številka: 0712-1/2017/2374
Vsebina: Uradni postopki, Bančništvo, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Svetovni splet, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je prejel vašo elektronsko pošto, v kateri prosite za mnenje, glede javno objavljenih podatkov o kreditni pogodbi v zemljiški knjigi, ki so po vašem mnenju poslovna tajnost tako za vas, kot za banko. Iz izpiska zemljiške knjige o vaši nepremičnini, ki ste ga priložili namreč izhaja, da je notar v zemljiško knjigo dal vpisati podatke o: višini obrestne mere, višini kredita in dobi odplačevanja, iz česar je možno izračunati tudi višino mesečnega obroka. Menite, da so to zasebni podatki poslovnega odnosa s banko in ne bi smeli biti objavljeni v javno dostopnih virih. Opozarjate, da višina kredita tudi ni enaka višini obremenjene hipoteke, zato ne vidite razloga, da se ta podatek javno objavi in ima vanj vpogled vsak. Pojasnjujete, da ste se obrnili tudi na notarja, ki je podal zahtevo za vpis vaše nepremičnine v zemljiško knjigo in se sklicuje na Zakon o zemljiški knjigi, v katerem pa sami niste zasledili določb o vpisu vseh ključnih podatkov o vaši kreditni pogodbi. Menite še, da bi za informacijo glede obremenjenosti nepremičnine s hipoteko, morebitnemu kupcu zadostoval že znesek hipoteke (kar ni enako odobrenemu kreditu) in časovna obremenitev (do kdaj), vse ostalo pa so zanj nepomembni podatki. Želite tudi da se vsi ostali vpisani podatki o kreditni pogodbi iz zemljiške knjige umaknejo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

Iz priloženega zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je na vaši nepremičnini vpisana stvarna pravica – hipoteka, zato predvidevamo, da se vaša vprašanja navezujejo na hipotekarni in ne zgolj navadni kredit. Gre torej za kredit, zavarovan z zastavo bremen proste nepremičnine, ki sodi med stvarne pravice, ki se v skladu z 2. točko prvega odstavka 13. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju ZZK-1) vpiše v zemljiško knjigo. Kako se hipoteka vpiše, je predpisano v 16. členu ZZK-1 v zvezi s 14. členom istega zakona, ki določata kot sledi:

 

14. člen

(1) Pravica se vpiše tako, da se označi vrsta te pravice.

(2) Pri vpisu pridobitve pravice se vpišejo podatki o osebi, ki je imetnik ali imetnica (v nadaljnjem besedilu: oseba kot imetnik) te pravice, če zakon ne določa drugače.

(3) Če pravica učinkuje v korist vsakokratnega lastnika druge nepremičnine, se pri vpisu pridobitve te pravice namesto podatkov o osebi vpiše identifikacijski znak nepremičnine, vsakokratni lastnik katere je imetnik te pravice (v nadaljnjem besedilu: nepremičnina kot imetnik).

(4) Če je zaradi določne opredelitve pravice to potrebno, se vpiše tudi natančen opis vsebine pravice kot izhaja iz listine, ki je podlaga za vpis. Če je opis preobsežen se v vpisu navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana.

(5) O posamezni vrsti pravice se vpišejo tudi drugi podatki, ki jih za to vrsto pravice določa zakon.

 

16. člen

Hipoteka se vpiše tako, da se vpišejo podatki o terjatvi, zavarovani s hipoteko:

1. višina glavnice terjatve in valuta, v kateri je višina glavnice izražena,

2. če se glavnica terjatve valorizira z valutno oziroma drugo valorizacijsko klavzulo, se navede tudi ta podatek z vsebino, kot izhaja iz listine, ki je podlaga za vpis,

3. če od terjatve pred njeno zapadlostjo tečejo obresti, se navede tudi podatek o obrestni meri teh pogodbenih obresti in začetek teka teh obresti,

4. zapadlost glavnice terjatve:

-  če je zapadlost določena z rokom se vpiše podatek o zadnjem dnevu tega roka,

-  če se glavnica plačuje v več obrokih, se vpiše podatek o zadnjem dnevu roka zapadlosti zadnjega obroka,

-  če je zapadlost terjatve odvisna od odpoklica upnika, se vpiše ta podatek.

 

Obdelavo zgoraj navedenih podatkov iz hipoteke z namenom vpisa v zemljiško knjigo in javno objavo podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, določa zakon (ZZK-1), ki notarju daje zakonsko pravno podlago za vpis vseh podatkov, ki ste jih izpostavili v svojem vprašanju, torej tako o višini obrestne mere, višini kredita, kot tudi o datumu začetka teka obresti in zadnjem dnevu roka zapadlosti zadnjega obroka, iz česar se seveda lahko izračuna dobo odplačevanja, nadalje pa tudi višino mesečnega obroka. Glede na to, da so ti podatki vpisani v zemljiško knjigo na podlagi določb ZZK-1, do dokončnega poplačila kredita ne morete zahtevati izbrisa oziroma umika. Šele, ko bo kredit (redno ali predčasno) poplačan, nepremičnina pa prosta dolgov, boste imeli pravno podlago za izbris hipoteke iz zemljiške knjige. Pri tem vas IP opozarja, da se hipoteka iz zemljiške knjige običajno ne izbriše avtomatično. Banka vam ob poplačilu kredita izda bančno pobotnico, ki jo overi notar in jo običajno na banki prevzamete osebno. S pobotnico se odpravite do notarja, ki na okrajnem sodišču vloži predlog za izbris iz zemljiške knjige.

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

mag. Petra Ratajec

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka