Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 04.12.2017
Naslov: Zbiranje podatkov mladoletnih športnikov
Številka: 0712-1/2017/2368
Vsebina: Društva, EMŠO in davčna, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 27. 10. 2017 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede dopustnosti zbiranja podatkov mladoletnih športnikov. Navajate, da se o mladoletnih športnikih zbirajo naslednji podatki: EMŠO, št. zdravstvenega zavarovanja in kontaktni podatki (naslov, e-naslov, GSM, itd.). Prejeli ste tudi pojasnilo Zveze vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS), iz katerega izhaja, da podatke potrebujejo za registracijo športnika kar naj bi od njih zahtevali Olimpijski komite Slovenije (OKS-ZŠZ), Zavod za šport RS Planica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport in mestne občine klubov. Navedeni subjekti po mnenju ZVDS uporabljajo aplikacijo e-šport, ki velja za edino merodajno aplikacijo na nacionalnem nivoju in ki vsebuje podatke o športnikih, klubih, panožnih zvezah klubov, kvalifikacijah in tekmovanjih na različnih nivojih. Menite, da je zbiranje podatkov o EMŠO in številki zdravstvenega zavarovanja pretirano glede na namen zbiranja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Za namen vključitve v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki predstavlja pogoj za registracijo športnika skladno z 32. členom ZŠpo-1, se lahko zbirajo le naslednji osebni podatki: ime in priimek; spol; rojstni podatki; stalno in začasno prebivališče; tekmovalna licenca (naziv društva, obdobje); športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in datum tekmovanja), dosežene na uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih; razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre za vrhunskega športnika (drugi odstavek 77. člena ZŠpo-1). Zbiranje podatkov za namen vključitve v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov se izvaja kot javno pooblastilo, zato zbiranje drugih podatkov za ta namen ni dopustno.

 

Ob informacijah, ki ste nam jih posredovali IP ni zaznal drugega namena zbiranja kot opredeljenega zgoraj. Če se podatki zbirajo za drug namen oziroma na drugi pravni podlagi lahko skladno z 19. členom ZVOP-1 zahtevate od upravljavca, da vam natančno pojasni namen zbiranja in pravno podlago (zakonska določba ali osebna privolitev) za zbiranje osebnih podatkov vašega otroka.

 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je skladno z 9. členom ZVOP-1 v javnem sektorju obdelava osebnih podatkov praviloma dopustna na podlagi zakona (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1). Za zasebni sektor praviloma velja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna na podlagi zakona oziroma na podlagi osebne privolitve (prvi odstavek 10. člena ZVOP-1).

 

Iz vsebine vaših dopisov, ki ste nam jih posredovali v sporočilu z dne 27. 10. 2017 izhaja, da naj bi za registracijo tekmovalca klub zahteval ime, priimek, EMŠO in številko zdravstvenega zavarovanja. Področni zakon, ki določa pogoje in podatke, ki so potrebni za registracijo športnika je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v nadaljevanju ZŠpo-1). ZŠpo-1 v prvem odstavku 32. čelna določa, da se posameznik registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Po 77. člena ZŠpo-1 se za evidentiranje športnikov in njihovo razvrščanje v sistem kategorizacije pri OKS-ZŠZ, kot upravljavcu zbirke podatkov, vodi evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov. OKS-ZŠZ naloge iz prejšnjega stavka izvaja na podlagi javnega pooblastila. Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov vsebuje:

1. ime in priimek;

2. spol;

3. rojstne podatke;

4. stalno in začasno prebivališče;

5. tekmovalno licenco (naziv društva, obdobje);

6. športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in datum tekmovanja), dosežene na uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih;

7. razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre za vrhunskega športnika.

Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se lahko za izbiro programov in področij letnega programa športa posredujejo izvajalcu razpisa. Obliko evidence ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje določi OKS-ZŠZ v splošnem aktu, h kateremu daje soglasje ministrstvo in ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Glede na navedeno pravno podlago OKS-ZŠZ upravlja z evidenco registrianih športnikov na podlagi javnega pooblastila. Iz navedenega izhaja, da lahko za evidentiranje športnikov OKS-ZŠZ obdeluje zgolj tiste podatke, ki jih določa zakon (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 v povezavi z 22. točko 6. člena ZVOP-1). Drugi podatki za vpis v evidenco niso potrebni, niti jih za ta namen ne bi bilo dopustno zbirati.

 

Glede na informacije, ki izhajajo iz vašega dopisa IP ni zaznal, da bi Zveza vaterpolskih društev Slovenije (oziroma klubi) zbirali podatke za drug namen, kot za vključitev v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov po drugem odstavku 77. člena ZŠpo-1. Če jih zbirajo za drug namen, potem IP predlaga, da vam ZVDS oziroma klub natančno pojasni namen in podlago (zakonska določba ali osebna privolitev) za zbiranje osebnih podatkov vašega otroka. IP dodaja, da ZVOP-1 v 19. členu nalaga obveznost, da če se osebni podatki zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku sporočiti naslednje informacije, če z njimi posameznik še ni seznanjen: podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež) in namen obdelave osebnih podatkov. Če je glede na posebne okoliščine zbiranja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov posameznika, mora oseba iz prejšnjega odstavka posamezniku sporočiti tudi dodatne informacije, če posameznik z njimi še ni seznanjen, zlasti: navedbo uporabnika ali vrste uporabnikov njegovih osebnih podatkov; navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne posledice, če ne bo prostovoljno podal podatkov; informacijo o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

Dodajamo še, da se bo dne 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Splošna uredba o varstvu podatkov (podobno kot ZVOP-1 v navedenem 19. členu), v členu 13 določa informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. IP ob tem pojasnjuje, da uredba zahteva širše obveščanje posameznika kot ZVOP-1, med drugim pa morejo biti posamezniku zagotovljeni zlasti tudi informacije o namenih, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo (člen 13, odstavek 1(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Konkretna presoja dopustnosti zbiranja podatkov za vključitev v aplikacijo e-šport, ki jo omenjate v svojem dopisu, pa se lahko izvede le v inšpekcijskem postopku.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

asistent svetovalca

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka