Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.10.2006
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov o novorojencu
Številka: 0712-96/2006/2
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Dne 04.08.2006 smo prejeli vaš dopis in se vam obenem opravičujemo za zamudo, nastalo zaradi opravljanja poizvedb pri pristojnih institucijah.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov  (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Kako Zakon o varstvu osebnih podatkov ureja področje, ko vas po rojstvu otroka kontaktira (pokliče, pošlje pisno ponudbo) zasebno podjetje in vam ponudi svoje storitve, pri tem pa razpolaga z vsemi relevantnimi podatki (datum rojstva in naslov)?

 

ZVOP-1 v 1. odst. 8. čl. splošno določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V 2. odst. pa 8. čl. določa, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Nadalje pa 1. odst. 10. čl. ZVOP-1 določa, da se lahko osebni podatki v zasebnem sektorju, obdelujejo le, če tako določa zakon, ali je posameznik v to privolil.

 

Smisel navedenih določb je, da se vsakomur zagotovi varstvo osebnih podatkov, ki se odraža v zakonitosti njihove obdelave, za katero v zasebnem sektorju predstavlja pravno podlago privolitev posameznika ali zakon. To se odraža v uporabi osebnih podatkov za v naprej določene namene, posamezniku pa daje pravico do seznanjenosti o tem, kateri konkretno določeni osebni podatki se zbirajo o njem. S tem ima posameznik, predvsem v primeru njegove osebne privolitve, možnost avtonomnega odločanja in vplivanja na to, kdaj, kako in v kakšnem obsegu bodo informacije o njem posredovane drugim ali kako drugače obdelovane. Šele s tem je uresničen predpogoj, da se pristanek posameznika lahko šteje za osebno privolitev v smislu 14. tč. 6. čl. ZVOP-1. Ta določa, da je osebna privolitev posameznika, njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu.

 

V skladu z navedenim Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) pojasnjuje, da v vsakdanjem življenju privolitev v smislu 14. tč. 6. čl. ZVOP-1 v zvezi s 1. odst. 8. čl. in 1. odst. 10. čl. ZVOP-1 predstavlja tudi podpisana izjava, s katero matere v porodnišnici prevzamejo darilni paket donacij različnih podjetij za novorojenčka. S podpisom izjave, v kateri se izpolnijo/navedejo podatki o materi (ime, priimek, naslov, pošta, telefon, mobilni telefon, e-mail, starost, število otrok, starost in spol ostalih otrok) in podatki o otroku (ime, priimek, spol, datum poroda), prejemnik paketa soglaša, da lahko tako pridobljene podatke uporabijo tudi donatorji za namen tržnih in statističnih analiz ter obveščanje o proizvodih, kot je to tudi navedeno v podpisani izjavi. Nadalje podpisnik z izpolnitvijo vprašalnika (izpolnitvijo podatkov o materi in otroku, op. Pooblaščenca) tudi soglaša, da lahko organizator in izvajalec tega projekta posredovane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkovzbirajo in obdelujejo za obdobje 10 let za namen statističnih in tržnih analiz ter jih uporabijo za posredovanje svojih publikacij, kot to prav tako izhaja iz obrazca izjave.

 

Pri tem pa Pooblaščenec poudarja, da lahko posameznik v skladu z določilom 1. odst. 73. čl. ZVOP-1 kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način od podjetij, ki so osebne podatke pridobile in jih obdelujejo na način opisan v predhodnem odstavku, zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja - ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (prim. 1. odst. 72. čl. ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter posameznika, ki je to zahteval o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti.

 

V zvezi z neposrednim trženjem Pooblaščenec še dodatno opozarja na določilo 1. odst. 72. čl. ZVOP-1, po katerem lahko upravljavec osebnih podatkov za namene neposrednega trženja uporablja tudi osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Od osebnih podatkov zbranih na takšen način, lahko upravljavec za namene neposrednega trženja, skladno z 2. odst. 72. čl. ZVOP-1 uporablja le osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika, pa lahko izvajalec neposrednega trženja uporablja tudi druge osebne podatke, medtem ko občutljive osebne podatke le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah iz že navedenega 73. čl. ZVOP-1. Če pa namerava upravljavec osebnih podatkov posredovati osebne podatke iz 2. odst. 72. čl. ZVOP-1 tudi drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je v skladu z 4. odst. 72. čl. ZVOP-1 dolžan o tem obvestiti posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati, komu in za kakšen namen. Stroške obvestila krije upravljavec osebnih podatkov.

 

Upoštevajoč napisano Pooblaščenec zaključuje, da je v primerih, ko vas po rojstvu otroka pokliče oziroma vam pošlje pisno ponudbo zasebno podjetje in vam ponudi svoje storitve, pri tem pa razpolaga z vsemi relevantnimi podatki, kot sta datum rojstva in naslov, z vidika ZVOP-1 potrebno upoštevati vsa predhodno navedena določila, predvsem pa tista, ki urejajo privolitev posameznika v obdelovanje in posredovanje njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in s tem povezano pravico posameznika, da je seznanjen z namenom in obsegom obdelave njegovih osebnih podatkov, kot to ustrezno ureja primeroma predstavljena podpisana izjava prevzemnika darilnega paketa donacij različnih podjetij za novorojenčka. Pri tem je pomembno tudi spoštovanje pravice posameznika, ki lahko zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da je o tej pravici tudi ustrezno obveščen in jo ima seveda možnost  uresničiti.

 

Pri tem pa Pooblaščenec še posebej pojasnjuje in dodaja, da poleg ZVOP-1, ki na področju varstva osebnih podatkov predstavlja sistemski zakon, neposredno trženje kot specialni zakon ureja tudi Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, v nadaljevanju: ZEKom). ZEKom namreč ureja neposredno trženje s pomočjo elektronskih komunikacij in ga v primerjavi z ZVOP-1 zožuje, saj v 1. odst. 109. čl. določa, da je uporaba samodejnih klicnih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (klicni avtomati), faksimilnih naprav ali elektronske pošte, za namene neposrednega trženja dovoljena samo, če naročnik predhodno soglaša s tem. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, v skladu z 2. odst. 109. čl. ZEKom ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova. Uporaba drugačnih sredstev za neposredno trženje s pomočjo elektronskih komunikacij kot so določena v prejšnjih dveh odstavkih tega člena, je v skladu z 3. odst. 109. čl. ZEKom dovoljena le s soglasjem naročnika. Elektronske pošte za potrebe neposrednega trženja s skrito ali prikrito identiteto pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja, pa glede na 4. odst. 109. čl. ZEKom ni dovoljeno pošiljati.
 
    

S spoštovanjem,

              

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka