Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 26.10.2017
Naslov: Objava fotografij na internetni spletni strani
Številka: 0712-1/2017/2096
Vsebina: Svetovni splet, Delovna razmerja, Mediji, fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 19 10. 2017 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede objave fotografij iz dogodka, ki ga organizira zasebno podjetje za svoje zaposlene in njihove otroke. Zanima vas, ali bi bila dopustna objava fotografij na intranetni strani podjetja in ali fotografije predstavljajo zbirko osebnih podatkov.

 

Po 6. členu ZVOP-1 je zbirka osebnih podatkov vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Za zasebni sektor velja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna na podlagi zakona ali na podlagi osebne privolitve (prvi odstavek 10. člena ZVOP-1).

 

IP pojasnjuje, da serija fotografij vaših zaposlenih z njihovimi otroki lahko predstavlja zbirko osebnih podatkov, za katero obstaja obveznost varstva skladno z ZVOP-1. Pri presoji, ali fotografije predstavljajo zbirko osebnih podatkov je treba upoštevati celotno informacijo, do katere lahko dostopajo uporabniki intraneta pri podjetju. Pri tem je pomembno zlasti npr. ali so posamezniki na fotografijah določljivi; s katerimi drugimi opredelilnimi znaki so fotografije opremljene (npr. čas fotografiranja, kraj, drugi opisi, itd.); opisi, ki izhajajo iz intranetne spletne strani. Konkretno presojo, ali gre za zbirko osebnih podatkov, pa lahko opravi IP le v inšpekcijskem postopku.

 

Glede na navedeno predlagamo, da pridobite od zaposlenih privolitve za objavo njihovih podob na intranetni spletni strani. IP poudarja, da v delovnem razmerju privolitev običajno ni dopustna podlaga za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih, saj se zaradi narave podrejenosti v delovnem razmerju domneva neprostovoljnost izjave o privolitvi. Kljub temu pa v okoliščinah, ko ne gre za izvajanje obveznosti iz delovnega razmerja, IP dopušča privolitev kot dopustno podlago za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih. Glede na navedeno predlagamo, da svoje zaposlene obvestite o tem, da želite njihove fotografije objaviti na določenem mestu (ter kje in na kakšen način) in pridobite njihove predhodne privolitve za takšno objavo (za posameznika, ki je mladoleten lahko načeloma veljavno privolitev poda le starš oz. zakoniti skrbnik) ter ne objavljate fotografij, iz katerih je posameznike mogoče prepoznati, brez osebne privolitve. Ob tem IP še dodaja, da se bo 25. 5. 2018 pričela uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 7 strožje predpisuje pogoje za privolitev kot ZVOP-1, saj zahteva da »mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov«.

 

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

asistent svetovalca

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka