Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 17.10.2017
Naslov: Objava licenčne številke veterinarja
Številka: 0712-1/2017/2036
Vsebina: Svetovni splet, Definicija OP, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim ste IP zaprosili za mnenje glede objave licenčne številke veterinarskih licenc na vsem dostopni spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije. Navajate, da lahko veterinarji (tako kot zdravniki) delate na območju Republike Slovenije le z obstoječo in aktivno licenčno številko, ki ste jo dožni podat ob vsakodnevnem delu na račun, zapis v knjigo veterinarskih posegov ipd. in na podlagi tega tudi pravno, moralno, odškodninsko in drugače odgovarjate. Glede vašega nestrinjanja z javno objavo ste opozorili tudi Veterinarsko zbornico Slovenije preko elektronske pošte, vendar so vam poslali mnenje IP iz leta 2008, ko je podal mnenje Zdravniški zbornici Slovenije. Po vašem mnenju je iz mnenja IP dobro razvidno, da se lahko objavi ime in priimek zdravnika, naziv specializacije ter mesto zaposlitve, ne pa licenčna številka. Prosili ste za umik vaše licenčne številke, pa tega niso storili. Prilagate izpis iz internetne strani Veterinarske zbornice Slovenije (veterinarska licenca, vloga za izdajo veterinarske licence), posamezne predpise (kot npr. Zakon o veterinarstvu, spletno povezavo do pravilnikov in aktov Veterinarske zbornice Slovenije), pa tudi prej navedeno mnenje IP.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

Pravna podlaga za obdelavo predmetnih podatkov v registru veterinarjev, ki ga vodi Veterinarska zbornica Slovenije je v obravnavanem primeru podana v ZVet-1.

 

IP ugotavlja, da so na spletni strani objavljeni imena in priimki veterinarjev z dovoljenji za opravljanje veterinarske dejavnosti ter številke licenc za opravljanje veterinarskih dejavnosti. Licenca oz. dovoljenje, kot izhaja iz ZVet-1, dejansko predstavlja pogoj za opravljanje veterinarske dejavnosti. V primeru opravljanja veterinarske službe gre torej za izvajanje zakonsko regulirane dejavnosti, zato podatek o licenčni številki veterinarske licence ne predstavlja varovanega osebnega podatka posameznika, ampak gre za podatek povezan z opravljanjem dejavnosti, ki jo tak posameznik opravlja (kot npr. pri s. p. in drugih reguliranih poklicih). Objava podatka o št. licence in imenu in priimku veterinarjev z dovoljenji za opravljanje veterinarske dejavnosti je torej po mnenju IP dopustna.

 

 

1. Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

 

Krovni zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, je ZVOP-1.

 

Na podlagi ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. ZVOP-1 nadalje v prvem odstavku 8. člena določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti na podlagi drugega odstavka 8. člena ZVOP-1 določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor uvrščamo tudi Veterinarsko zbornico Slovenija, ureja ZVOP-1 v določbah člena 9.  V skladu s prvim odstavkom navedene določbe je praviloma potrebno imeti za zbiranje oziroma obdelavo katerihkoli osebnih podatkov izrecno podlago v zakonu, z zakonom pa se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika (prvi odstavek 9. člena ZVOP–1). V nadaljnjih odstavkih 9. člena ZVOP–1 so predvidene izjeme od tega splošnega pravila o nujnosti določitve obdelave z zakonom.

 

Ob tem IP opozarja na načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, ki pomeni, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti.

 

2. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov v obravnavanem primeru

 

IP je vpogledal v iskalnik veterinarjev z licenco, na katerega opozarjate in je javno dostopen na spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije (http://www.vzb.si/index.php) ter ugotovil, da se z vpisom imena in priimka izpišejo podatki tudi o izobrazbi in licenčna številka.

V skladu z ustavno sodno prakso (odločba št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04) niso osebni podatki v smislu definicije osebnega podatka iz 6. čl. ZVOP-1, tisti podatki, ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnega subjekta. Med poslovne subjekte nesporno sodijo pravne in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije v skladu s pravili registracijskega prava. V skladu z navedenim med te subjekte sodijo tudi samostojni podjetniki posamezniki, ki v pravnem prometu nastopajo kot fizične osebe, zato podatki v zvezi z njihovim opravljanjem dejavnosti niso njihovi osebni podatki. Enako velja za pravne osebe, ki nastopajo v obliki gospodarskih družb ali drugih organizacijskih oblik.

 

Med poslovne subjekte v širšem smislu, pa je mogoče šteti tudi druge subjekte, ki lahko v RS opravljajo dejavnost. Takšno stališče je IP zavzel tudi v mnenju št. 0712-1/2016/31, v katerem je ugotovil, da čebelarji z vpisom v register čebelnjakov pridobijo možnost ponujanja primarnih čebeljih izdelkov na trgu in zato v tem smislu opravljajo dejavnost. Posledično pa podatki o čebelarjih, ki so v zvezi z njihovo dejavnostjo ne predstavljajo osebnih podatkov čebelarjev. Enako pa po mnenju IP velja tudi za veterinarje, ki v pravnem prometu kot izvajalci veterinarske dejavnosti ne nastopajo kot pravne osebe ali samostojni podjetniki, do česar se opredeljujemo v nadaljevanju.

 

Veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti, kot to določa 38. točka 3. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – Odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: ZVet-1), ki jih izdaja in odvzema Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: VZS) ter o tem vodi register (1. točka drugega odstavka 58. člena ZVet-1). Navedene naloge opravlja VZS kot javno pooblastilo (četrti odstavek 58. člena ZVet-1). Licenca se podeli z odločbo v upravnem postopku in tudi odvzame se z odločbo v upravnem postopku, kar VZS podrobneje opredeli v svojem statutu (peti odstavek 58. člena ZVet-1). Statut Veterinarska zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 79/14; v nadaljevanju Statut) tako v 6. členu določa, da vodi VZS register izdanih in odvzetih licenc članov in da to nalogo opravlja kot javno pooblastilo v skladu z ZVet-1. Statut nadalje v 23. členu določa, da sprejme za izvajanje javnih pooblastil skupščina VZS med drugim tudi pravilnik, ki ureja izdajo, podaljšanje in odvzem licence in vodenje registra izdanih licenc, h kateremu daje soglasje minister, pristojen za veterinarstvo. Kot izhaja iz Pravilnika o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 115/06) se licenco podeljuje za čas izpolnjevanja predpisanih pogojev (3. člen), register pa vsebuje osebno ime veterinarja, številko in datum izdaje odločbe o podelitvi oziroma odvzemu licence (7. člen).

 

Pravna podlaga VZS za zbiranje predmetnih podatkov v registru je v obravnavanem primeru tako podana v ZVet-1. Pri tem pa je treba ločiti osebne podatke veterinarjev v vlogi fizičnih oseb, in osebne podatke povezane z opravljanjem zakonsko regulirane veterinarske dejavnosti. IP je pri svojem delu že obravnaval primere glede obdelave podatkov v licencah. Predlagamo vam, da se z njimi seznanite. Priporočamo vam, da si v zvezi s tem preberete npr. mnenji št. 0712-536/2007/2 in 0712-673/2008/2. [1]  

 

Izpostavljamo, da Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo s 25. 5. 2018 »nasledila« ZVOP-1, vsebuje določbe o obdelavi osebnih podatkov v II. poglavju, v skladu s katerimi je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od določenih pogojev, med katerimi so tudi:

  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (a);
  • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (c);
  • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (e);
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (f).

Države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e), tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave, tudi za posebne primere obdelave iz poglavja IX (drugi odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Tretji odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov nadalje določa:

»Podlaga za obdelavo iz točk (c) in (e) odstavka 1 je določena v skladu s:

  1. pravom Unije; ali
  2. pravom države članice, ki velja za upravljavca.«.

 

Prav tako kot ZVOP-1 pa tudi nova evropska uredba velja za osebne podatke posameznikov in torej ne za podatke, ki se nanašajo na posameznike v okviru njihovih vlog opravljanja zakonsko reguliranih dejavnosti.

 

S spoštovanjem!

 

Pripravila:

Nataša Siter, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 


[1] Dostopna preko našega spletnega iskalnika na povezavi: www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/