Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 11.10.2017
Naslov: Mnenje glede objave čestitk za jubileje v občinskem glasilu
Številka: 0712-1/2017/1977
Vsebina: Občine, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 28. 9. 2017 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem vas zanima, ali smete v glasilu, ki ga pošiljate vsem gospodinjstvom v vaši občini, objavljati čestitke občanom, ki praznujejo visok jubilej. Objavljene čestitke bi vsebovale imena in priimke slavljencev. Nadalje vas zanima, ali je potrebno za takšno objavo pridobiti soglasje posameznikov, katerih podatki se bodo objavili, ali ne.

 

 

Obrazložitev:

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

V zvezi z vprašanjem objave imen in priimkov slavljencev ob visokih jubilejih v vašem glasilu (in posledično s tem povezane obdelave osebnih podatkov, do katerih imate na podlagi zakona za druge namene dostop) vam IP uvodoma pojasnjuje nekaj splošnih pojmov, ki so pomembni za razumevanje odgovora na vaše vprašanje. Skladno z določbama prve in druge točke 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika oziroma določeno ali določljivo fizično osebo ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik je določljiv, če se ga lahko neposredno ali posredno identificira. Ime, priimek in rojstni datum so podatki, ki določajo posameznika, in s tem nedvomno predstavljajo osebne podatke.

 

Glede na 1. odstavek 9. člena ZVOP-1 lahko javni sektor, v konkretnem primeru je to občina, obdelujejo osebne podatke zgolj, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

V konkretnem primeru bi lahko zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljal Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZLS). Skladno z določbami 21.a člena ZLS lahko občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje. Občina lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov prebivališča, rojstni podatki, podatki o nepremičninah in osebnih vozilih in druge podatke v skladu z zakonom. Te podatke pa lahko obdeluje zgolj v namene, ki jih določa zakon. ZLS v 21. členu določa naloge, ki jih za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja občina, in za kar sme pridobivati in nadalje obdelovati osebne podatke. Med naštetimi nalogami se nobena izrecno ne nanaša na objavljanje rojstnodnevnih čestitk v občinskem glasilu, tudi sicer teh objav ni moč razumeti kot nalogo, ki bi jo občina opravljala z namenom zadovoljevanja potreb svojih prebivalcev.

 

Skladno s povedanim IP na kratko povzema, da objava osebnih podatkov v obliki čestitk ob visokih jubilejih občanov v občinskem glasilu ni v skladu z veljavnimi določbami ZVOP-1, saj za takšno objavo občina nima zahtevane zakonske podlage.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav,

informacijska pooblaščenka