Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 10.10.2017
Naslov: Objava fotografij učencev na spletni strani šole in rezultatov krosa na oglasni deski
Številka: 0712-1/2017/1951
Vsebina: Šolstvo, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je 26. 9. 2017 prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim prosite za strokovno mnenje IP o varovanju osebnih podatkov. Navajate, da je šola na svoji spletni strani objavila slike zmagovalcev krosa, in sicer tistih, za katere ima soglasja, na oglasni deski pa je objavljen vrstni red prihoda na cilj, ločeno po spolu in starosti. Poudarjate, da je kros športno tekmovanje, kjer se meri čas, in dodajate, da so učenci pred vsakim tekmovanjem s strani učitelja nagovorjeni, da je pomembna osebna zmaga, ki je vezana na lastne napore in željo, da se izkažeš. Vaše osebno mnenje je, da je pomembno, da se otroka nauči sprejemati tudi poraze in rezultate, ki niso vedno najboljši.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z
vašimi vprašanji.


IP meni, da je za objavo fotografij otrok na spletni strani šole in objavo rezultatov šolskega tekmovanja na oglasni deski šole privolitev staršev oziroma skrbnikov primerna pravna podlaga po drugemu odstavku 9. člena ZVOP-1. IP prav tako meni, da je potrebna pisna osebna privolitev staršev oziroma skrbnikov, ko gre za primere, ki ne sodijo med izvajanje nalog javne službe.

 

Konkretne dokončne presoje primera IP tudi z vidika varstva osebnih podatkov izven inšpekcijskega postopka v nobenem primeru ne more narediti.


1. Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

 

Krovni zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, je ZVOP-1.

 

Na podlagi ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

ZVOP-1 nadalje v prvem odstavku 8. člena določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti na podlagi drugega odstavka 8. člena ZVOP-1 določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.
Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor uvrščamo tudi javne zavode, ureja ZVOP-1 v določbah člena 9.  V skladu s prvim odstavkom navedene določbe mora osnovna šola praviloma imeti za zbiranje oziroma obdelavo katerihkoli osebnih podatkov izrecno podlago v zakonu, z zakonom pa se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika (prvi odstavek 9. člena ZVOP–1). V nadaljnjih odstavkih 9. člena ZVOP–1 so predvidene izjeme od tega splošnega pravila o nujnosti določitve obdelave z zakonom. Na podlagi drugega odstavka 9. člena ZVOP-1 lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil, pri čemer morajo biti zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, ločene od zbirk osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil.

 

Ob tem IP opozarja na načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, ki pomeni, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti.

 

2. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov v obravnavanem primeru

 

Objava fotografije učenca na spletni strani šole nedvomno predstavlja obdelavo osebnih podatkov, vendar kot navajate, imate za to objavo pridobljena soglasja. ZVOP-1 glede same oblike osebne privolitve posameznika ni pretirano restriktiven, saj omogoča, da je osebna privolitev podana pisno, ustno ali na drug ustrezen način, vendar IP priporoča, da je osebna privolitev posameznika podana pisno, saj ima s tem upravljavec osebnih podatkov (v tem primeru osnovna šola) v primeru morebitnih sporov dokaz, da je starš oziroma skrbnik zares podal veljavno privolitev za obdelavo določenih osebnih podatkov za konkreten namen. Po mnenju IP pa je potrebna pisna osebna privolitev staršev oziroma skrbnikov, ko gre za primere, ki ne sodijo med izvajanje nalog javne službe (in je privolitev primerna pravna podlaga po druge odstavku 9. člena ZVOP-1), sicer je za obdelavo osebnih podatkov potrebna ustrezna druga zakonska podlaga.

 

Objave rezultatov šolskih tekmovanj po vedenju IP ne ureja noben specialni zakon, zato predstavlja pravno podlago za objavo rezultatov tekmovanj tudi v tem primeru drugi odstavek 9. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora biti prav tako podana osebna privolitev staršev učencev oziroma skrbnikov. Tudi Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08; v nadaljevanju: Pravilnik) v drugem odstavku 6. člena v zvezi z objavo podatkov učencev določa pridobitev osebne privolitve oziroma soglasja staršev. Navedeni člen Pravilnika določa:
»Za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah, ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.«.

 

Ker iz navedenega dejanskega stanja ni nedvomno razvidno, ali so v zvezi z objavo rezultatov šolskega tekmovanja oziroma krosa učenci poimenovani oziroma kako drugače določljivi, IP navaja, da gre za vprašanje obdelave osebnih podatkov po ZVOP-1 v primeru, da so učenci določeni oziroma določljivi.

 

IP še poudarja, da mora iz soglasja jasno izhajati, za obdelavo katerih osebnih podatkov otroka so starši oziroma skrbniki podali soglasje, kar pomeni, da je potrebno konkretno določiti, za obdelavo katerih osebnih podatkov otrok in za kakšen namen se daje soglasje.

 

IP je pri svojem delu že obravnaval primere glede objave fotografij in rezultatov šolskih tekmovanj. Predlagamo vam, da se z njimi seznanite. Priporočamo vam, da si v zvezi s tem preberete npr. mnenji št. 0712-1/2016/801 in 0712-1/2017/1545.  

 

Izpostavljamo, da Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bo s 25. 5. 2018 »nasledila« ZVOP-1, vsebuje določbe o obdelavi osebnih podatkov v II. poglavju, v skladu s katerimi je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od določenih pogojev, med katerimi so tudi:
-    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (a);
-    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (c);
-    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (e);
-    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (f).
Države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e), tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave, tudi za posebne primere obdelave iz poglavja IX (drugi odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Tretji odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov nadalje določa:
»Podlaga za obdelavo iz točk (c) in (e) odstavka 1 je določena v skladu s:
(a)    pravom Unije; ali
(b)    pravom države članice, ki velja za upravljavca.«.

 

S spoštovanjem!


Pripravila:
Nataša Siter, univ.dipl.prav.,
svetovalka IP


Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka