Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.10.2017
Naslov: Razkritje razlogov za trajno odsotnost izbranega osebnega zdravnika zavarovani osebi s strani ZZZS
Številka: 0712-1/2017/1931
Vsebina: Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 5. 10. 2017 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno v okviru pisnega obveščanja zavarovanih oseb, tem sporočiti tudi razlog trajne odsotnosti izbranega osebnega zdravnika – npr. ni veljavne licence, prekinitev pogodbe, prenehanje delovnega razmerja, upokojitev ali smrt.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


Po mnenju IP ni dopustno, da se zavarovane osebe obvešča o konkretnem razlogu za trajno odsotnost njihovega izbranega osebnega zdravnika. Izjema bi načeloma lahko veljala le glede podatka o neobstoju veljavne licence in prekinitve pogodbe med nosilcem dejavnosti in ZZZS, ter glede prenehanja delovnega razmerja pri javnem zdravstvenem zavodu.  

 

O b r a z l o ž i t e v

Za razkritje podatkov o prenehanju delovnega razmerja (na splošno), upokojitvi ali smrti izbranega osebnega zdravnika nam za konkretni primer ni znana pravna podlaga. Prav tako nam niso znana dejstva (npr. namen), ki bi utemeljevala neizogibno potrebnost sporočanja teh podatkov zavarovanim osebam in s tem morebitno izpolnjevanje pogojev za kakšno od izjemnih splošnih pravnih podlag (npr. četrti odstavek 9. člena ZVOP-1).

 

Izjema bi lahko veljala le za podatek o licenci, ki je javni podatek (gl. npr. odločbo IP št. 090-147/2010/8), ter za podatek o (ne)obstoju pogodbe z ZZZS, ki je prav tako načeloma javni podatek. Pogojna izjema bi lahko bila tudi podatek o prenehanju delovnega razmerja, če gre za zdravnika, ki je bil zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, ne pa tudi glede tistega zdravnika, ki je bil zaposlen pri koncesionarju ali je samostojno opravljal koncesionirano zdravstveno dejavnost (o javnosti podatkov v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev je na spletni strani IP že dostopnih več odločb s področja dostopa do informacij javnega značaja).

 

Dodajamo še, da že veljavna Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in takrat nadomestila ZVOP-1, ta vprašanja prepušča področni evropski in nacionalni ureditvi. Zato ni pričakovati sprememb na tem področju. Nekatere izjemne pravne podlage so določene v 6. členu omenjene uredbe.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka