Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 04.10.2017
Naslov: Objavljanje fotografij in videoposnetkov šole na socialnih omrežjih
Številka: 0712-1/2017/1910
Vsebina: Šolstvo, Svetovni splet, Mediji, fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 27. 9. 2017 ste prek elektronske pošte zastavili vprašanje v zvezi z objavo šolskih fotografij in posnetkov na družbenem omrežju Facebook. Zanima vas, ali je takšna objava slikovnih in video vsebin dovoljena in, ali so potrebna kakršnakoli soglasja za takšno objavo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Pravica do varstva osebnih podatkov je konkretizirana v ZVOP-1, ki je celovit in sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) najprej pojasnjuje, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS). Vaš primer bi se morda lahko deloma (kadar ne gre za ustvarjanje zbirke osebnih podatkov) nanašal tudi na del širše pravice do zasebnosti, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic). Posameznik lahko pravno varstvo teh pravic uveljavlja pred pristojnimi sodišči.

 

V zvezi z vprašanjem glede objave šolskih fotografij in videoposnetkov na družbenem omrežju Facebook vam IP uvodoma pojasnjuje nekaj splošnih pojmov, ki so pomembni za razumevanje odgovora na vaše vprašanje. Skladno z določbama prve in druge točke 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika oziroma določeno ali določljivo fizično osebo ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik je določljiv, če se ga lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

Skladno s povedanim fotografije ali posnetki lahko pomenijo varovane podatke po ZVOP-1 le, kadar določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku kot na primer njegovo ime in priimek otroka, njegova letnica rojstva in podobno. Torej, če glede na navedeno fotografije ali posnetke učencev lahko štejemo za osebne podatke varovane z ZVOP-1, gre najverjetneje za zbirko osebnih podatkov, ki se nadalje obdeluje že samo z njenim hranjenjem, kot tudi z vsemi nadaljnjimi ravnanji obdelave, vse dokler jih šola ne bi trajno izbrisala. Take fotografije ali posnetki pa se lahko obdelujejo zgolj, kadar za to obstaja pravna podlaga.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spadajo tudi osnove šole kot javni zavodi, je določena v 9. členu ZVOP-1. Kakor določa prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju dopustna, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Nosilci javnih pooblastil lahko skladno z drugim odstavkom 9. člena ZVOP-1 obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Pomembno je, da so zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, ločene od zbirk osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil.

 

Glede na to, da objave fotografij in posnetkov ne določa noben specialni zakon, lahko predstavlja pravno podlago za objavo morda le drugi odstavek 9. člena ZVOP-1, kar pomeni, da je mogoče objaviti osebne podatke na podlagi osebne privolitve. Ker so v konkretnem primeru na fotografijah in posnetkih najverjetneje večinoma mladoletni otroci, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih soglasje podati njihovi starši ali drugi zakoniti zastopniki. Iz soglasja pa mora jasno izhajati, za obdelavo katerih osebnih podatkov otroka so zakoniti zastopniki podali privolitev, kar pomeni, da je potrebno konkretno določiti, za obdelavo katerih osebnih podatkov otrok, ter za kakšen namen dajejo soglasje (kot na primer: objava na spletni strani šole oziroma na strani šole na družbenem omrežju Facebook). Ob tem še pojasnjujemo, da posameznik načeloma pridobi popolno poslovno sposobnost z dopolnjenim osemnajstim letom starosti, kljub temu pa lahko sklepa določene pravne posle in uresničuje nekatere svoje pravice že pred polnoletnostjo, in sicer ob dopolnitvi petnajstega leta starosti in ob pogoju, da je sposoben razumeti pomen in posledice svojih dejanj. V tem obsegu in pod temi pogoji lahko veljavno poda tudi soglasje.

 

V upanju, da smo vam s pojasnilom pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:        

Neja Domnik, univ. dipl. prav.

raziskovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka