Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 04.10.2017
Naslov: Pošta in osebni podatki
Številka: 0712-1/2017/1907
Vsebina: Telekomunikacije in pošta, Pogodbena obdelava OP, Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vašo elektronsko pošto, v kateri ste izrazili dvome v pravilno obdelavo in hrambo osebnih podatkov pri Pošti Slovenije d.o.o..

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju, na podlagi 7. točki prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP je na podlagi izvedenega inšpekcijskega postopka ocenil, da Pošta Slovenije d.o.o. kot pogodbeni obdelovalec NKBM d.d. pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem storitev, kot je dostava paketov in plačilo po povzetju ter plačilo položnic v vrednosti do 1.000 EUR, ne krši določb ZVOP-1, saj ima za takšno obdelavo osebnih podatkov podlago v prvem odstavku 4. člena Uredbe 2015/847.

 

 

IP je na podlagi več obvestil oziroma vprašanj posameznikov zoper Pošto Slovenije d.o.o. po uradni dolžnosti uvedel postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZVOP-1, v katerem je ugotovil, da se je 26. junija 2017 začela uporabljati Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (v nadaljevanju: Uredba 2015/847).Uredba 2015/847 določa pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil (razen v primerih dopustnih odstopanj), ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev priložiti k informacijam o prenosu sredstev, ne glede na valuto, za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranja terorizma, kadar ima vsaj eden od ponudnikov plačilnih storitev, udeležen v prenosu sredstev, sedež v Evropski uniji (v nadaljevanju EU).

 

Za ponudnika plačilnih storitev po navedeni Uredbi 2015/847 štejejo banke, med katere sodi tudi Nova KBM d.d.. Nova KBM d.d. kot pravna naslednica predhodne PBS d.d., nadaljuje tudi izvajanje plačilnih storitev, njen pogodbeni partner pa je Pošta Slovenije d.o.o.. Pošta Slovenije d.o.o. je torej zgolj pogodbeni obdelovalec, ki prek svojih poštnih okenc po navodilih,v imenu in za račun Nove KBM d.d. opravlja plačilne storitve. Pri tem pa mora banka oz. v njenem imenu Pošta Slovenije d.o.o. zbirati naslednje osebne podatke plačnikov (v skladu s prvim odstavku 4. člena Uredbe 2015/847):

- ime (in priimek) plačnika,

- številko plačilnega računa plačnika,

- naslov plačnika, številko uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke ali datum in kraj rojstva.

Glede na določbe Uredbe 2015/847 takšna identifikacija plačnika ni potrebna le, kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi ustreznimi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico in zneskom do vključno 1.000 EUR, ne glede na to ali je za plačilo predložila gotovino ali drug plačilni instrument. Prav tako se ne izvaja takšna identifikacije komitentov v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov do vključno 1.000 EUR ter pri pologu gotovine za pravne osebe v dnevno nočni trezor. Ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila namreč v teh primerih prek prejemnika plačila izsledi prenos sredstev od osebe, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor o dobavi blaga ali opravljanju storitev.

 

V primeru plačilnih nalogov brez OCR ali QR kode oziroma v primeru, ko le ta ni pravilna, Pošta Slovenije d.o.o. torej mora za plačila do 1.000 EUR zbirati zgoraj navedene podatke plačnika (ime, priimek, naslov (če je ta različen od zapisanega na plačilnem nalogu), vrsto osebnega dokumenta, številko osebnega dokumenta, kraj rojstva, datum rojstva).

Pri plačilu po povzetju torej pismonoša na terenu lahko zakonito in na podlagi osebne privolitve pridobiva zgoraj navedene osebne podatke ob vročitvi pošiljke s storitvijo odkupnine in prevzemu gotovine za plačilo pošiljki priloženega odkupnega plačilnega naloga, saj drugače ne more izvesti storitve. Te podatke, vpiše na hrbtno stran plačilnega naloga in so v primerih, ko to zahteva omenjena uredba, podlaga za vnos v računalnik oz. knjiženje vplačila odkupnega plačilnega naloga na pošti. Plačnik pa ima seveda možnost posredovanje osebnih podatkov odkloniti in paket prevzeti na poštnem okencu, kjer poštna uslužbenka preveri pravilnost OCR ali QR kode na plačilnem nalogu za odkupnino za dostavljen paket in potem zgolj v primeru, če ta nista ustrezna, zahteva še posredovanje omenjenih osebnih podatkov. Pismonoša na terenu pa mora plačnika na to možnost posebej opozoriti.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Petra Lešnik Kromar, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka