Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 04.10.2017
Naslov: Vpogled redarja v evidenco registracij
Številka: 0712-1/2017/1903
Vsebina: Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vašo elektronsko pošto, v kateri ste navedli, da ste zaposleni kot občinski redar. Skladno z ZP se na nepravilno parkirana vozila, če kršitelja ni na kraju, namesti obvestilo o prekršku, na katerem je poleg predstavitve prekrška navedena tudi številka računa, na katerega lahko kršitelj v 8. dneh plača 1/2 globe, s čimer mu je tudi zagotovljena anonimnost. Kršitelji v večini primerov to možnost izkoristijo.

 

Včasih pa se srečate tudi s težavo, da se ne ve, h kateremu prekršku katero plačilo sodi. V takem primeru se po registrskih številkah opravi vpogled v bazo lastnikov vozil za prekrške, za katere se predvideva, da bi bili pravi in se preveri če se plačnik in lastnik vozila ujemata. Poudarjate, da se podatki nikamor ne vpisujejo in da se vpogled opravi le zato, da bi se izognilo morebitni napaki in bi se plačilo pripisalo k napačni kršitvi. Zanima vas, ali je tak postopek s stališča Informacijskega pooblaščenca kakor koli sporen.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju, na podlagi 7. točki prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Občinsko redarstvo kot prekrškovni organ ima za pridobivanje osebnih podatkov lastnikov vozil, zoper katere občinski redar vodi postopek v skladu s svojimi pristojnostmi zakonsko podlago v 45. členu ZP-1 , zato opisana obdelava osebnih podatkov ne pomeni kršitve ZVOP-1.

 

 

Občinska redarstva so v skladu s 4. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, v nadaljnjem besedilu ZORed) in drugim odstavkom 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZP-1) prekrškovni organi.

 

V skladu s četrtim odstavkom 45. člena ZP-1 morajo vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil sodišču in prekrškovnim organom v postopku o prekršku dajati potrebno pomoč in podatke brezplačno, upravljalci zbirk osebnih podatkov pa brezplačno posredovati osebne podatke, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi s postopkom in za izvršitev sankcij.

 

Iz vašega dopisa izhaja, da občinsko redarstvo želi ugotavljati identiteto voznika, ki je storil prekršek in plačal globo v primeru, ko zneska plačane globe na podlagi podatkov razvidnih iz plačila ne morete povezati s konkretnim voznikom oziroma storjenim prekrškom, z vpogledom v Evidenco registriranih vozil.

Evidenco registriranih vozil na podlagi 62. člena Zakona o motornih vozilih (UL RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16, v nadaljevanju ZMV) vodi Ministrstvo za promet. Dostopnost zbirk podatkov določa 64. člen: ministrstvo, pristojno za promet, agencija, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, registracijske organizacije, občinska redarstva in državni organi, ki opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, imajo pri svojem delu pravico do dostopa do podatkov iz evidenc iz prejšnjega člena, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojih nalog. Dostop je brezplačen. Tem organom se zagotavlja dostop do podatkov in evidenc z neposredno računalniško povezavo in z možnostjo dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.

Občinsko redarstvo kot prekrškovni organ pa ima za obdelavo osebnih podatkov (torej v konkretnem opisanem primeru pridobitev osebnih podatkov lastnika napačno parkiranega vozila) zakonsko podlago že v ZP-1 (45. člen) ter tudi v 64. členu ZMV, zato vaša opisana obdelava osebnih podatkov pod navedenimi pogoji ne pomeni kršitve ZVOP-1.

 

IP zgolj podredno dodaja, da navedene pravne podlage občinskemu redarstvi omogočajo pridobivanje oziroma obdelavo osebnih podatkov lastnikov registriranih vozil le v konkretnem (prekrškovnem) postopku, ki ga občinsko redarstvo vodi in ne izven tega postopka ali 'na zalogo'.  

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Petra Lešnik Kromar, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka