Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 26.09.2017
Naslov: napotitev na mnenje – zdravniški pregled za zavarovanje kredita
Številka: 0712-1/2017/1843
Vsebina: Zavarovalništvo, Bančništvo, Občutljivi OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

prejeli smo vašo elektronsko pošto, v kateri nas prosite za mnenje glede obdelave osebnih podatkov pri najemu kredita. V eni od slovenskih banka nameravate najeti kratkoročni kredit, ki bo za primer smrti tudi zavarovan. Danes ste s strani referenta prejeli telefonski klic, v katerem vam je pojasnjeno, da naj bi opravili še zdravniški pregled. Zanima vas, skladno s katerim zakonom ima banka pravico vpogleda v vaše zdravstveno stanje.

 

Ker je Informacijski pooblaščenec pri svojem delu že obravnaval vprašanje s področja obdelave zdravstvenih podatkov ob zavarovanju kredita in o tem izdal neobvezujoči mnenji št. 0712-432/2009/2 in št. 0712-2/2010/1912, vam predlagamo, da se z njima seznanite. Mnenji sta dostopni na naši spletni strani preko iskalnika na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Kljub temu, da se je Zakon o zavarovalništvu v času od priprave zgoraj navedenih mnenj spremenil, IP ugotavlja, da njuna vsebina še vedno drži. Tudi novi Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1) namreč določa, da lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zbirke podatkov s področja zavarovanja (prvi odstavek 268. člena ZZavar-1). Prav tako drugi odstavek istega člena določa, da lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje med drugim upravljajo tudi zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine. Glede na šesti odstavek istega člena se v tej zbirki med drugim vodijo tudi prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za zavarovanca in oškodovanca. Navedeni podatki (torej tudi podatki o zdravstvenem stanju) se, v skladu z določbami sedmega odstavka istega člena, zbirajo praviloma neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, lahko pa med drugim tudi iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter od drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki hranijo podatke, ki jih lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje pridobivajo in zbirajo v skladu s tem zakonom. Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, te podatke na pisno zahtevo sporočijo zavarovalnici ali Slovenskemu zavarovalnemu združenju.

 

Obdelava osebnih podatkov je glede na tretji odstavek 268. člena ZZavar-1 dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave iz prvega odstavka tega člena – torej za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zbirke podatkov s področja zavarovanja.

 

Predhodno navedena zakonska določba tako daje zavarovalnicam neposredno pravno podlago za zbiranje tudi tistih občutljivih osebnih podatkov posameznika, ki se nanašajo na njegovo zdravstveno stanje in so potrebni za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod. Za oceno tveganja in določitev premije s strani zavarovalnice je nujno poznavanje zdravstvenega stanja zavarovanca, saj je premija oziroma cena zavarovanja odvisna od višine zavarovalne vsote, dobe zavarovanja, splošnih stroškov zavarovanja, tehnične obrestne mere, starosti in trenutnega zdravstvenega stanja zavarovanca. Poznavanje zdravstvenega stanja pa je pomembno tudi ob nastopu zavarovalnega primera (npr. pri nezgodnih zavarovanjih) zaradi ugotavljanja obveznosti izplačila zavarovalnine in njene višine.

 

Glede na navedeno, ima torej zavarovalnica, pri kateri bo kredit zavarovan, pravno podlago za obdelavo podatkov o vašem zdravstvenem stanju. To pa ne pomeni, da lahko te podatke posreduje banki. Za pridobitev teh podatkov bi morala banka imeti bodisi vašo privolitev bodisi pravno podlago v zakonu. Iz vašega opisa zadeve pa niti ne izhaja, da ima zavarovalnica namen vaše zdravstvene podatke posredovati banki.

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

Maja Lubarda, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka