Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 24.09.2017
Naslov: Seznam čakajočih na privez v piranskem mandraču
Številka: 0712-1/2017/1825
Vsebina: Vpogled v lastne OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 13. 9. 2017 prejel vaše e-sporočilo, v katerem sprašujete, ali vam Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. kot čakajočemu interesentu ne sme sporočiti, kako ste trenutno uvrščeni na spisku čakajočih interesentov za priveze za plovila v piranskem mandraču.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

______________

 

Podatek, po katerem sprašujete (na katerem mestu na seznamu prosilcev za letni privez v pristanišču Piran ste trenutno), se nanaša na vas in vam ga mora Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. posredovati. Gre namreč za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, pravno podlago za pridobitev podatka imate v 30. in 31. členu ZVOP-1.    

 

Pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je ustavna pravica, določena v 38. členu Ustave RS, in je konkretizirana v 30. (vsebina pravice) in 31. členu (postopek seznanitve) ZVOP-1. V skladu s prvim odstavkom 30. člena ZVOP-1 mora vsak upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo med drugim:

  • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
  • dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in  informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem.

 

V 31. členu ZVOP-1 je določeno, da se zahteva vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov in da mora upravljavec posamezniku omogočiti seznanitev v 15 ali 30 dneh od prejema zahteve (odvisno od vsebine zahteve) ali pa ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu seznanitve z osebnimi podatki ne bo omogočil. Če vam upravljavec podatkov v predpisanem roku ne bo posredoval ali pa vam bo njihovo posredovanje neupravičeno zavrnil, lahko pri IP vložite pritožbo zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Obrazca »Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki« in »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki« sta objavljena na spletni strani https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Lepo pozdravljeni,

 

Pripravil:

dr. Monika Benkovič Krašovec,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka