Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 24.09.2017
Naslov: Sklic zbora etažnih lastnikov
Številka: 0712-1/2017/1823
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 13. 9. 2017 prejel vaše e-sporočilo, v katerem sprašujete:

1. Ali lahko nekdo napiše in obesi na oglasno desko vabilo na sklicani zbor etažnih lastnikov s pripisom, da zbor sklicujejo etažni lastniki, podpisani na podpisni listini, in pri tem ignorira zahtevo tistih, ki z listino niso bili seznanjeni, da jim pokaže listino in podpise na njej?

2. Ali ni bila s tem kršena pravica vseh ostalih etažnih lastnikov, ki jih je pobudnik izločil iz svoje pobude, da so seznanjeni z dejstvom, da je na podpisni listini dejansko toliko podpisov, da je sklic zbora v skladu z določili stanovanjskega zakonika?

3. Ali bi pobudnik moral ostalim etažnim lastnikom pokazati (osebno) podpisno listino in jih s tem prepričati, da je sklic zbora etažnih lastnikov legalen?

 
Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Obrazložitev:

 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spr., v nadaljevanju SZ-1) v 34. členu določa, da lahko o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastniki odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov. Zbor lastnikov lahko skliče upravnik, etažni lastniki, ki skupaj dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev, ali nadzorni odbor. Tisti, ki skliče zbor lastnikov, tudi oblikuje predlog sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem. Prvi odstavek 36. člena določa, da se zbor lastnikov skliče s pisnim vabilom vsaj 14 dni pred zborom. Vabilo pusti upravnik vsakemu etažnemu lastniku v hišnem predalčniku posameznega etažnega lastnika in objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom.

 

Nadalje 37. člen SZ-1 določa način vodenja in odločanje na zboru lastnikov. Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov določi zbor, oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora. Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora prisotna takšna večina, ki se v skladu s SZ-1 zahteva za odločanje. Glede na prvi odstavek 25. člena SZ-1 je za posle v zvezi z rednim upravljanjem večstanovanjske stavbe potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, pri čemer je navedeno tudi, kateri posli se štejejo za posle rednega upravljanja, ti pa so našteti tudi v 2. členu Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009 s spr., v nadaljevanju Pravilnik). Potrebno večino za odločanje o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja večstanovanjske stavbe, in vrste takih poslov določa 29. člen SZ-1 (soglasje več kakor treh četrtin etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže ali soglasje vseh etažnih lastnikov). Posli, ki zahtevajo več kot tričetrtinsko soglasje, so našteti tudi v 13., posli, ki zahtevajo soglasno odločanje etažnih lastnikov, pa v 14. členu Pravilnika.

 

Glede vašega vprašanja, ali bi pobudnik sklica zbora moral pokazati podpisno listo etažnim lastnikom, ki je niso podpisali, IP pojasnjuje, da so etažni lastniki do teh podatkov upravičeni iz razloga, ki ste ga navedli že sami, tj. da lahko preverijo, ali je bil zbor sklican zakonito. Kot izhaja iz 34. člena SZ-1, je zbor lastnikov sklican zakonito, če so ga sklicali etažni lastniki, ki skupaj dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev. Ob tem IP pojasnjuje, da nadzor nad navedeno določbo glede zakonitosti sklica zbora etažnih lastnikov ni v njegovi pristojnosti, in da se morate v primeru, da je bil določen zbor etažnih lastnikov sklican na nezakonit način, obrniti na Stanovanjsko inšpekcijo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor.

 

IP dodaja, da so etažni lastniki upravičeni pridobiti tudi podpisno listo z osebnimi podatki etažnih lastnikov (ime in priimek, solastniški delež), ki so se udeležili določenega zbora etažnih lastnikov, ker prevlada njihov legitimni interes, da preverijo, ali so na tem zboru sprejete odločitve veljavne (torej sprejete s predpisano večino), saj le-te zavezujejo vse etažne lastnike, tudi tiste, ki se zbora niso udeležili.

 

Lepo pozdravljeni,

 

Pripravila:

dr. Monika Benkovič Krašovec,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka