Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 31.05.2017
Naslov: Podatki o subvenciji najemnine
Številka: 0712-1/2017/1127
Vsebina: Občine, Upravni postopki, Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede nabora osebnih podatkov, ki bi se v okviru distribucijskega modula oziroma ISCSD2 s strani posameznih centrov za socialno delo, ko odločajo o pravicah iz javnih sredstev, med drugim tudi o pravici do subvencije najemnine, posredovali občinam. MDDSZ pripravlja predlog sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS), pri čemer je ministrstvo s strani združenj občin prejelo tudi predloge glede sprememb 7. odstavka 37. člena navedenega zakona. Dalje iz vašega zaprosila za mnenje izhaja, da bi se občinam s strani CSD posredovali nekateri podatki o najemniku ter lastniku stanovanja,  katerega najemnina je subvencionirana. Iz vašega zaprosila za mnenje tudi izhaja, da nasprotujete predlogu občine, da bi se slednjim posredovala celotna odločba, s katero CSD odloča o pravici do subvencije najemnine.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

***

 

Najprej IP poudarja, da skladno z 38. členom Ustave RS (v nadaljevanju URS) zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor, in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Skladno z navedeno ustavno zahtevo, bi morali biti vsi osebni podatki, ki jih CSD posreduje občini v zvezi s subvencijo najemnine določeni v zakonu, slednji pa bi moral mora določati tudi namen te obdelave (posredovanja). To pomeni, da bi bilo prav, da se v zakonodajne spremembe vključijo vsi tisti podatki, ki jih mora CSD posredovati občini, da lahko ta izvršuje svoje naloge ter pristojnosti v zvezi že izdanimi odločbami o subvencijah najemnin. Poudariti je še, da je potrebno pri določanju nabora osebnih podatkov, ki se bodo posredovali, upoštevati tudi načelo sorazmernosti ter predvideti posredovanje zgolj in izključno tistih podatkov, ki so potrebni ter primerni za dosego namenov, zaradi katerih se posredujejo.

 

Kateri so ti podatki, ki jih občine nujno potrebujejo za izvrševanje svojih pristojnosti ve v prvi vrsti stroka, resorno ministrstvo, občine, pa tudi CSD. Občinam je zagotovljeno varstvo njihovih pravic z možnostjo udeležbe v postopku, v katerem se odloča o pravicah, ki se bodo financirale iz lokalnih proračunov. Za namene izvrševanja izdanih odločb o subvenciji najemnin bo tako občina lahko od CSD pridobila le tiste podatke, ki so potrebni za to, da lahko občina izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz izdane odločbe skladno z zakonskimi pristojnostmi občine. Do podatkov, na podlagi katerih bi občina preverjala pravilnost in zakonitost izdane odločbe, kadar ti niso neposredno potrebni za izvrševanje plačila subvencionirane najemnine, tako občina v fazi po izdaji odločbe po oceni IP, ni upravičena.

 

Glede nabora osebnih podatkov, ki naj bi se občinam posredovali v zvezi z izdanimi odločbami o subvencijah najemnin IP v zaprosilu za mnenje pogreša pojasnilo, zakaj naj bi občine potrebovale podatke o EMŠO lastnika stanovanja, ter naslov njegovega prebivališča. Prav tako iz zaprosila za mnenje ne izhaja, zakaj naj bi občine želele podatke, ki tudi sami menite, da jih ne potrebujejo, t.j. podatke o  stalnem oziroma začasnem prebivališču upravičenca ter podatke o (ne)rezidentstvu, ki jih v ISCSD2 kot navajate, sploh ni. Navedeno ne pomeni, da posredovanje teh podatkov občinam ni upravičeno z vidika potrebnosti, kot tudi primernosti za uresničevanje namenov, zaradi katerih občine pridobivajo te podatke, vendar se IP glede na razpoložljive informacije do tega ne more opredeliti.

 

Vsekakor pa IP pritrjuje vašemu mnenju, da za izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki jih imajo občine v zvezi s subvencijami najemnin, občine niso upravičene do celotne odločbe o subvenciji najemnin, katere del so podrobni podatki o premoženjskem stanju upravičenca ter drugi podatki, ki za izvrševanje same odločbe ne morejo biti relevantni.

 

Na koncu IP zgolj pripominja, da je z vidika načela sorazmernosti obdelav osebnih podatkov sedanja ureditev 7. odstavka 37. člena ZUPJS primernejša od predvidene nove ureditve, ki jo citirate v zaprosilu za mnenje. Kot izhaja iz zaprosila za mnenje, bo skladno s spremembami iz zakonskega besedila izvzeta omejitev nabora podatkov, do katerih je upravičena občina, ko priglasi stransko udeležbo. Po sedanji ureditvi sme namreč občina v primeru, da poda mnenje ter s tem priglasi svojo stransko udeležbo v postopku, pridobiti zgolj podatek o določeni višini tistih denarnih prejemkov iz 5. člena ZUPJS, ki neposredno vplivajo na upravičenost do subvencij oziroma plačil iz 6. člena ZUPJS, ki jih izplačuje lokalna skupnost. Zakaj bo iz zakonodajnega predloga ta omejitev izvzeta, iz vašega zaprosila za mnenje ne izhaja, zato se do primernosti takšne spremembe IP težko opredeli.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

 


Pripravila:
Katarina Medved
državna nadzornica
za varstvo osebnih podatkov

Informacijska pooblaščenka
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.