Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 29.11.2016
Naslov: Obdelava podatkov v okviru vprašalnikov projekta Senior TV
Številka: 0712-1/2016/2422
Vsebina: Moderne tehnologije, Občutljivi OP
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaše zaprosilo za podajo mnenja glede obdelave osebnih podatkov v okviru projekta  Senior TV v okviru programa AAL, gre pa za široko-dostopno in prilagodljivo orodje, naloženo na TV sprejemnike, pametne mobilnike in tablične računalnike, ki bo starejšim osebam omogočilo zdravstvene in socialne storitve, ki jim bodo v pomoč pri samooskrbi, pri povezovanju z drugimi formalnimi in neformalnimi storitvami oskrbe ter pri izboljšanju vključevanja, tako v družinskem kot tudi družbenem okolju.  V okviru projekta bodo izvedeni 3 cikli pilotnih testiranj na osnovi anketnega vprašalnika, ki ga izpolni v vsakem ciklu po 100 končnih uporabnikov, ki so v vašem primeru starostniki, uporabniki storitev Doma upokojencev Nova Gorica (DUNG). Cilj izvedbe pilotnih testiranj je pridobiti uporabniško izkušnjo starostnikov, ki bo v pomoč in usmeritev pri nadaljnjih razvojnih aktivnostih v sklopu projekta Senior TV.

 

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (IP) uvodoma opozarja, da lahko zakonitost določene obdelave osebnih podatkov preverimo samo v okviru inšpekcijskega postopka, z nezavezujočim mnenjem pa vas lahko kvečjemu opozorimo na določene pomanjkljivosti oziroma podamo priporočila, vse pa le na osnovi informacij, s katerimi razpolagamo, t.j. informacij, ki ste nam jih posredovali.

 

Izvedba testiranja predvideva tudi izpolnjevanje vprašalnika, s katerim boste med drugim pridobili določene osebne podatke posameznikov. Glede na okoliščine konkretne situacije je lahko pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov le soglasje oziroma privolitev posameznika, ki mora biti prostovoljno podana in informirana. Posameznik torej mora vedeti, kateri osebni podatki bodo obdelovani, kdo jih bo obdeloval (navedba upravljavca osebnih podatkov) in za katere (vse) namene. Priporočamo, da - kot ste tudi predvideli - navedeno vsebuje izjava o soglasju in da udeleženec poda privolitev v pisni obliki, saj bi določena vprašanja oziroma odgovori lahko nakazovali na zdravstveno stanje posameznika, t.j. na njegove občutljive osebne podatke, zato mora biti privolitev pisna.

 

V primeru, da bi osebne podatke uporabljali še drugi partnerji v projektu za svoje namene, se tudi oni štejejo za upravljavce/uporabnike osebnih podatkov in morajo biti navedeni v soglasju. Če bodo partnerji prejeli le agregirane podatke, potem to ni potrebno.

 

Glede na to, da je možen krog udeležencev omejen ter da bo oseba odgovorila na večje število vprašanj, ki se nanašajo na njeno stanje, življenje, navade, poleg tega pa tudi na njeno spol in starost, bi težko trdili, da gre za anonimen vprašalnik, kot to trenutno navajate v soglasju, zato predlagamo, da to trditev odstranite iz soglasja. Pravno podlago za obdelavo podatkov iz odgovorov boste namreč pridobili s pisno privolitvijo posameznika, izjava o anonimnosti pa bi lahko bila zavajajoča.

 

Posebej vas želimo opozoriti na to, da mora biti pristop k izpolnitvi vprašalnika povsem prostovoljen in da ne bi smel nastati vtis, da je sodelovanje obvezno; udeleženci ne bi smeli biti na noben način prisiljeni ali pod pritiskom, čeprav blagim, da morajo sodelovati, saj takšno soglasje ne bi izpolnjevalo pogojev za privolitev kot prostovoljno izjavo volje posameznika. Na to posebej opozarja tudi že pridobljeno mnenje glede etičnih vidikov raziskave, gre namreč za starejše občane, zato je to toliko bolj pomembno.

 

Zbrane podatke boste morali ustrezno zavarovati s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, določiti morate odgovorno osebo in opredeliti osebe, ki bodo imele pravico dostopa do zbranih podatkov.

 

Dodatnih tveganj za varstvo osebnih podatkov na podlagi predstavljenih informacij nismo zaznali.

 

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka