Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.09.2016
Naslov: Osebni podatki prejemnikov subvencij
Številka: 0712-1/2016/1871
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 13. 9. 2016 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste na občino kot občinska svetnica naslovili vprašanje o prejemnikih pomoči - nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja. Prejeli ste le seznam s kraticami imen, občina pa je ob tem navedla, da so osebna imena prejemnikov pomoči navedena samo z začetnicami zaradi varstva osebnih podatkov ter da vam je gradivo z vsemi podatki na razpolago na vpogled na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj. Sprašujete nas, ali je odgovor občine pravilen oz. ali res nimate pravice do celovitih podatkov prejemnikov iz javnih sredstev občine.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Skladno s prvim odstavkom 21.a člena ZLS lahko občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti (glej 21. člen ZLS) pridobiva osebne podatke, ki so navedeni v drugem odstavku 21.a člena ZLS.

 

Občinski svetniki imajo pravico obdelovati osebne podatke vseh prejemnikov občinskih sredstev pod pogojem, da to izhaja iz organizacije dela oz. nalog občinskega sveta, kot jih urejajo interni akti upravljavca (npr. poslovnik občinskega sveta).

 

Kako občina znotraj sebe uredi dopustnost dostopa do pridobljenih osebnih podatkov, je odvisno od notranjih aktov občine.

 

Obrazložitev:

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju (kamor sodi občina) določa 9. člen ZVOP-1. Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju je dopustna, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Ne glede na to se lahko skladno s četrtim odstavkom istega člena v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

V predmetni zadevi predstavlja pravno podlago Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu ZLS), v povezavi z ustreznimi podzakonskimi akti in z akti posamezne občine.  21.a člen ZLS določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti (to so naloge, naštete v 21. členu ZLS), jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Drugi odstavek 21.a člena ZLS določa, katere osebne podatke lahko občina pridobiva in obdeluje. V 29. členu ZLS so določene naloge in pristojnosti občinskega sveta, ki so:

-       sprejemanje občinskega proračuna in zaključnega računa;

-       nadzorovanje dela župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;

-       odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z ZLS drugače določeno;

-       imenovanje in razreševanje članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;

-       ter odločanje o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

 

Subvencije oz. nepovratna finančna sredstva posameznikom predstavljajo odhodek v proračunu občine, kar posredno predstavlja način razpolaganja s premoženjem občine. Gre torej za enega izmed vidikov nadzora dela občinske uprave v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki ga sprejema občinski svet. Občinski svet je skladno z 29. členom ZLS za takšen nadzor pristojen. Pri tem pa je skladno z načelom sorazmernosti treba v vsakem posameznem primeru ugotavljati, ali za navedeni namen izvajanja svojih pristojnosti občinski svet res potrebuje osebne podatke ali zadoščajo podatki, ki so v anonimizirani obliki (število prejemnikov in skupna vrednost razdeljenih sredstev).

 

Glede na to, da vas je občina obvestila, da vam je gradivo z vsemi podatki na razpolago na vpogled v Uradu za družbene dejavnosti in razvoj, IP pripominja, da gre za obdelavo osebnih podatkov znotraj upravljavca. V predmetni zadevi je upravljavec osebnih podatkov namreč občina, ki lahko za dosego zakonsko opredeljenih namenov obdeluje osebne podatke. Kako bo občina znotraj sebe uredila dopustnost dostopa do pridobljenih osebnih podatkov, pa je odvisno od notranjih aktov občine (npr. poslovnika občinskega sveta).

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:
Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,
asistentka svetovalca pri IP