Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.07.2016
Naslov: Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse občini
Številka: 0712-1/2016/1538
Vsebina: Občine, Inšpekcijski postopki, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je Marina Portorož (ki jo zastopate kot odvetnik, pooblastilo prilagate) od Urada za finance Občine Piran nedavno prejela dopis z naslovom »Dodatno obvestilo k novostim pri poročanju o obračunani in pobrani turistični taksi ter zaprosili k posredovanju podatkov«, v katerem vas je, med drugim, naprosila, da ji posredujete »seznam lastnikov plovil za leto 2016, z navedbo dolžine plovila, zneskom obračunane turistične takse ter datumom vplačila takse v proračun Občine Piran, v primeru da je bila plačana«. V zadevnem dopisu se urad sklicuje na prejšnjo različico dopisa, sicer pa ne navaja pravne podlage za svoje zaprosilo za posredovanje podatkov.

 

Glede tega zaprosila menite, da bi predložitev seznama lastnikov plovil, ki bi vseboval vsaj ime in priimek (če ne še naslov lastnikov) z navedbo dolžine plovil, ki jih imajo privezu v pristanišču vaše stranke, občini omogočila pretiran dostop do osebnih podatkov, specifično s stališča sorazmernosti v 3. členu ZVOP-1. IP torej prosite za mnenje, ali navedeni dopis predstavlja ustrezno pravno podlago za posredovanje naprošenih podatkov.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Upoštevaje okoliščino, da je v skladu z odločbami 1. odst. 7. člena Odloka o turistični taksi v Občini Piran za nadzor nad pobiranjem turistične takse pristojen pristojni občinski organ občine, tj. Medobčinski inšpektorat občin Piran in Ankaran, ter da mora ta organ pri tem postopati v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru, IP meni, da dopis urada za finance pri občini ne predstavlja veljavne pravne podlage za zahtevanje posredovanja podatkov o zavezancih za plačilo turistične takse za lastnike plovil s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki uporabljajo takšno storitev stalnega priveza pri vaši stranki.

 

Četudi bi urad za finance bil inšpekcijskih organ, lahko zaprošene podatke, če jih potrebuje v okviru tekočega inšpekcijskega postopka, po mnenju IP zahteva na podlagi 2. odst. 19. člena ZIN in ne že z dopisom oz. zaprosilom.

 

Obrazložitev:

 

IP uvodoma ugotavlja, da naprošeni podatki, se pravi, seznam imen in priimkov ter drugih podatkov o lastnikih čolnov, ki imajo te čolne privezane v pristaniščih vaše stranke, ki jih vodi vaša stranka, brez dvoma predstavljajo osebne podatke v smislu 1. in 3. odstavka 6. člena ZVOP-1. Posledično mora za posredovanje navedenih osebnih podatkov drugi osebi (22. člen ZVOP-1) obstajati veljavna pravna podlaga (8. člen ZVOP-1).

 

Ker iz dopisa izhaja, da se podatki potrebujejo za potrebe nadzora nad pobiranje turistične takse za opravljanje storitve priveza čolnov, se pravi, javnopravne naloge, je to lahko le podlaga iz 1. ali 4. odstavka 9. člena ZVOP-1, se pravi, podlaga neposredno v določbi zakona (1. odst. 9. člena ZVOP-1), ali ker je to nujno za izvajanje zakonitih nalog javnega sektorja, pa se z obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (4. odst. 9. čl. ZVOP-1). IP zato preveri, katere podatke mora voditi vaša stranka v zvezi zavoljo pobiranja turistične takse, ter ali iz veljavnih predpisov izhaja, da ima občina veljavno podlago za zahtevanje posredovanja teh podatkov.

 

Kot že navedeno, področje pobiranja turistične takse urejata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15, v nadaljevanju ZSRT), ki določa možnost določitve takšne takse s strani občin, in Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07), ki ureja knjigo gostov, v okviru katere se praviloma tudi vodijo podatki za odmero tako določene takse. Konkretno ZSRT v 25. členu določa, da lahko občine določijo, da turistično takso plača tudi lastnik plovila, ki je na privezu v turističnem pristanišču za prenočevanje zase in vse druge osebe. Dalje določa maksimalno višino te takse ter način plačila (letni pavšal).

 

IP ugotavlja, da je Občina Piran obveznost plačila turistične takse za lastnike plovil določila v Odloku o turistični taksi v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 23/2004, 29/2008, v nadaljevanju odlok)[1]. V njem so, v skladu z določbami 25. in sledečih členov ZSRT, določeni:

-       zavezanci za plačilo takse (1. in 2. člen), med katerimi so tudi lastniki plovil s stalnim privezom v turističnem pristanišču znotraj občine (torej tudi v vaši marini),

-       letna višina te takse za plovila do oz. nad 10 metrov dolžine (3. člen) ter postopek obračuna, pobiranja in odvajanja takse (2. in 5. člen),

-       način vodenja evidence o pobiranju takse, ter mesečnega poročanja občine o pobiranju takse (6. člen),

-       način nadzora nad pobiranjem turistične takse.

 

Obračun turistične takse za stalni privez v turističnem pristanišču, se, za razliko od takse za prenočevanje, ki se obračunava sproti in ob plačilu storitve prenočevanje in glede katere mora zato ponudnik storitve voditi podrobnejše evidence oz. pripravljati redna mesečna poročila, obračuna enkrat letno z odločbo občinskega organa, ter plača do 31. marca v trenutnem letu za obdobje preteklega leta (predzadnji in zadnji stavek 2. odst. 2. člena odloka) neposredno občini. Posledično vaša stranka kot ponudnik storitve priveza ni zavezana za pobiranje in odvajanje takse (ni našteta kot zavezanec za to v 5. členu odloka), ter tudi ne za vodenje evidence o turistični taksi v okviru evidence gostov, za nakazovanje pobrane takse občini, oz. za predložitev vsakomesečnega poročila pristojnemu organu občine (vse 6. člen odloka).

 

Dejstvo, da občina sama obračunava turistično takso za stalni privez plovil v turističnem pristanišču po 1. al. 2. odst. 2. člena odloka, torej pomeni, da vaša stranka ni zavezana voditi posebne evidence v zvezi s to takso, in posledično v okviru obveznosti mesečnega poročanja posredovati statističnih podatkov o tem. Obenem to pomeni, da če vaša stranka vodi podatke o uporabnikih stalnega priveza plovil, počne to iz svojih lastnih poslovnih razlogov, in na svoji lastni pravni podlagi (praviloma privolitev lastnika čolna ob sklenitvi pripadajoče pogodbe).

 

Posledično po presoji IP izhaja podlaga, na kateri občina lahko pridobiva podatke o uporabnikih storitve stalnega priveza, iz 7. člena odloka, ki določa, da »nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja[ta] pristojni davčni organ ter pristojni občinski inšpekcijski organ v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru«, oz. da se za vsa vprašanja s tem v zvezi uporablja zakon, ki ureja inšpekcijski postopek, tj. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14, v nadaljevanju ZIN).

 

Pristojni inšpekcijski organ je, po informacijah, s katerimi razpolaga IP, Medobčinski inšpektorat Občin Piran in Ankaran. Navedeni organ bi po mnenju IP, glede na navedeno določbo 7. člena odloka, zavoljo preverjanja, da so vsi dejanski uporabniki stalnega priveza v pristaniščih tudi dejansko pridobili odločbo občine o odmeri turistične takse, ter to poravnali, lahko pridobil podatke o dejanskih uporabnikih storitve priveza, če bi v svoji zahtevi izkazal, da jih potrebuje v ta namen. Takšno zahtevo pa bi organ seveda moral postaviti v odprtem postopku inšpekcijskega nadzora, in na podlagi 2. odst. 19. člena ZIN[2], saj vaša stranka sama po sebi ni zavezanec za plačilo takse niti zavezani ponudnik storitve prenočevanja v smislu 5. člena odloka, in s tem ne zavezanec za inšpekcijski nadzor, temveč tretja oseba, ki ima podatke, potrebne za izvedbo nadzora.

 

Ker IP na podlagi prejete dokumentacije ne more sklepati, da je organ, ki vam je poslal prošnjo za posredovanje podatkov (tj. urad za finance pri občini), inšpekcijski organ, in ker iz vsebine prošnje ne izhaja, da gre za zahtevo v smislu ZIN, IP meni, da takšna prošnja ne more predstavljati veljavne pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov o uporabnikih vaše stranke – uporabnikih storitve stalnega priveza – občini.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka


Pripravil:
Igor Kolar, informatik IP.

 


[1] Neuradno prečiščeno besedilo odloka je dostopno na naslovu http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=c9d1dc18-b24a-44a9-9ffd-b583f1d481c5

[2] (2) Pravne in fizične osebe, zoper katere se ne vodi inšpekcijski postopek, in ki razpolagajo z domnevnimi dokazi oziroma drugimi, tudi osebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo inšpekcijskega nadzora, morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge, tudi osebne podatke, oziroma morajo omogočiti zaslišanje prič za pridobitev teh dokazov ali drugih, tudi osebnih podatkov, najkasneje v treh dneh od prejema njegove zahteve.