Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 15.07.2016
Naslov: Zaračunavanje posredovanja kopij zdravstvene dokumentacije sodnim izvedencem
Številka: 0712-1/2016/1515
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pridobivanje OP iz zbirk, Občutljivi OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno sodnim izvedencem zaračunati stroške posredovanja kopij zdravstvene dokumentacije. V mislih imate zlasti poštne stroške in tudi stroške kopiranja. Praviloma izvedencem omogočate oziroma jih vabite na ogled dokumentacije, včasih pa jim je treba poslati tudi večje količine kopirane dokumentacije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem uvodoma pojasnjujemo, da IP ni pristojen presojati višine, načina, pogojev, tržnih in davčnih vidikov zaračunavanja, pač pa se mnenje nanaša le na možnost zaračunavanja z vidika pravil varstva osebnih podatkov, zlasti z vidika prvega odstavka 22. člena ZVOP-1. Poleg tega IP ni pristojen za razlago sodne procesne zakonodaje, vključno s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15).

 

 

Po mnenju IP, z vidika varstva osebnih podatkov, v primerih, ko sodišče določi izvedenca v okviru sodnega postopka, ni primerno oziroma dopustno, da izvajalec zdravstvene dejavnosti sodnim izvedencem zaračunavava stroške kopiranja in pošiljanja kopij zdravstvene dokumentacije. Vsekakor pa bi bilo z vidika zavarovanja zdravstvene dokumentacije vedno, ko je to mogoče, primerneje, da bi se izvedenci z dokumentacijo seznanili pri upravljavcu in se ta ne bi kopirala in posredovala izven upravljavca.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Sodni izvedenci so načeloma samostojni pravni subjekti, ki lahko v okviru svojega dela nastopajo v dveh vlogah. Lahko jih v sodni postopek vključi sodišče, ki jim naloži pripravo določenega izvedenskega mnenja ipd. V tem primeru je sodni izvedenec podaljšana roka sodišče in tudi njegova upravičenja glede pridobivanja osebnih podatkov izhajajo iz pooblastil sodišča. Prav tako je v teh primerih sodni izvedenec omejen na nalogo, ki mu jo je zaupalo sodišče. V teh primerih so pravne podlage, ki so lahko pomembne za oceno o upravičenosti zaračunavanja stroškov za kopiranje in poštno pošiljanje:

-         prvi odstavek 22. člena ZVOP-1, ki določa, da mora »upravljavec osebnih podatkov proti plačilu stroškov posredovanja, če zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov«;

-         Zakon o sodiščih (ZS), ki v 13. členu govori o brezplačnem posredovanju podatkov sodišču. Podobne določbe imajo tudi zakoni, ki urejajo sodne postopke;

-         39. in 40. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, ki določa, da ima sodni izvedenec pravico do povrnitve stroškov v zvezi z delom, kamor spadajo tudi materialni stroški v zvezi z izvedenskim delom.  

 

Izvedenčeva pravna podlaga za pridobitev zdravstvene dokumentacije, v skladu z »doktrino podaljšane roke«, je v teh primerih torej izvedena iz pravne podlage, ki velja za sodišče (tj. iz 13. člena ZS, 10. člena Zakona o pravdnem postopku in 143. člena Zakona o kazenskem postopku), iz tega izhaja tudi pravilo o brezplačnosti. Izvedenec v skladu s sklepom ali odredbo sodišča pravzaprav pridobiva dokumentacijo namesto sodišča. Sodišče jo namreč lahko najprej brezplačno pridobi sámo, in jo potem posreduje izvedencu. Brezplačnost se nanaša tako na materialne stroške kopiranja, kot tudi na stroške pošiljanja. Dejstvo, da omenjeni Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih predvideva povračilo materialnih stroškov izvedencu pri tem ne igra nobene vloge, saj je stroške kopiranja in pošiljanja dokumentacije možno obravnavati po pravilniku šele pod pogojem, da je zaračunavanje v skladu z zakonom. Po mnenju IP pa je z vidika zavarovanja osebnih podatkov vedno, ko je to mogoče, glede na občutljivost osebnih podatkov primerneje, da se z zdravstveno dokumentacijo sodni izvedenec seznani pri upravljavcu in se ta ne pošilja in fotokopira avtomatično (vsekakor pa ne vedno v celoti).

 

Drugačna bi bila situacija, če sodnega izvedenca najame posameznik na lastno pobudo (brez sklepa oz. odločitve sodišča). V teh primerih je tako glede upravičenj do pridobivanja osebnih podatkov kot tudi glede stroškov sodni cenilec v enaki vlogi kot posameznik, ki ga je najel. V teh primerih bi bilo zaračunavanje stroškov možno, če bi za takšno posredovanje moral stroške plačati tudi sam posameznik. Ob tem pa opozarjamo, da v primerih, ko posameznik v zvezi s tem pridobiva lastne osebne podatke, veljajo pravni okviri in omejitve glede pridobivanja in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po ZVOP-1.

 

Prijazen pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka