Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.07.2016
Naslov: Posredovanje OP delavcev svetu ustanoviteljic
Številka: 0712-1/2016/1491
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 7. 7. 2016 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za dodatno mnenje, k že prejetemu mnenju IP št. 0712-1/2016/1279 z dne 13. 6. 2016. Sprašujete, ali je svet ustanoviteljev, organ, ki ga sestavljajo župani vseh štirih občin ustanoviteljic podjetja JKP Log d.o.o., upravičen do naslednjih podatkov:

-       seznam zasedenih delovnih mest,

-       povprečno mesečno plačo osebe, ki delovno mesto zaseda (povprečje za zadnje tri mesece) ter

-       delovno dobo osebe, ki delovno mesto zaseda (delovna doba naj se nanaša samo na delovno dobo pri JKP Log, d.o.o.).

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

 

IP meni, da iz informacij, ki so na voljo izhaja, da svet ustanoviteljev JKP Log, d.o.o. ni upravičen pregledovati podatkov vseh posameznih zaposlenih povezanih z delom (plače, delovna doba itd.).

 

Lahko pa svetu ustanoviteljev posredujete anonimizirane ("statistične") podatke o posameznem delovnem mestu, če je to mogoče.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP ugotavlja, da sodi Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (v nadaljevanju JKP Log d.o.o.) na podlagi 23. točke 6. člena ZVOP-1 v zasebni sektor, zato je treba dopustnost posredovanja osebnih podatkov zaposlenih v JKP Log d.o.o. svetu ustanoviteljic, presojati z vidika 10. člena ZVOP-1, ki predstavlja pravno podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju.

 

Iz Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, št. 72/2013; v nadaljevanju Odlok) izhaja, da so Občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem ustanoviteljice in družbenice JKP Log d.o.o.. Kot navedeno že v mnenju z dne 13. 6. 2016 imajo družbeniki (občine) v skladu s 512. členom Zakona o gospodarskih družbah (Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1) že po samem zakonu pravico do obveščenosti, saj zakon določa, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe, ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Na tem mestu se postavlja vprašanje, kateri organ občine ustanoviteljice ima pravico do teh podatkov. Kdo konkretno na strani družbenika (občine) je upravičen do pridobitve teh osebnih podatkov, pa je odvisno od tega, kdo izvršuje pooblastila družbenika.

 

Kot navedeno že v predhodnem mnenju funkcijo nadzora nad delom poslovodstva opravlja nadzorni svet, v katerem ima vsaka občina ustanoviteljica svojega člana, ki zastopa njene interese. Nadzorni svet je pristojen za nadzor vodenja poslov javnega podjetja in lahko med drugim v okviru svojih pristojnosti pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari (20. člen Odloka). Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu (prvi odstavek 21. člena Odloka). Glede na navedeno je nadzorni svet, skladno s tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1-UPB1 upravičen pregledovati podatke povezane z delom (plače, regres,…) delavcev družbe, saj gre za izvrševanje zakonite pristojnosti, ki zajema pregledovanje vse dokumentacije družbe, ta interes pa po oceni IP prevladuje nad interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

V konkretnem primeru osebne podatke zaposlenih v JKP Log, d.o.o. zahteva svet ustanoviteljic, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2013; v nadaljevanju Sklep). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic in je ustanovljen z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja JKP Log, d.o.o.. V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:

-        daje predhodno mnenje k povečanju ali zmanjšanju kapitala;

-        daje predhodno mnenje o prenehanju javnega podjetja;

-        daje predhodno mnenje o statusnem preoblikovanju in o vstopu novih družbenikov;

-        določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin v delu, ki ga morajo občine ustanoviteljice urediti enotno za območje vseh občin ustanoviteljic;

-        daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja;

-        daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja;

-        sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov občin ustanoviteljic javnega podjetja;

-        usklajuje odločitve o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;

-        usklajuje odločitve o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja;

-        odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.  

 

Glede na pristojnosti svet ustanoviteljic nima naloge izvajanja nadzora, na podlagi katere bi bil upravičen do varovanih osebnih podatkov vseh zaposlenih. Prav tako je treba pri obdelavi osebnih podatkov spoštovati načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1). To pomeni, da je svet ustanoviteljev upravičen le do tistih osebnih podatkov delavcev, ki jih potrebuje za namen izvrševanja svojih nalog in pristojnosti.

 

IP še dodaja, da v kolikor je mogoče svetu ustanoviteljev posredovati anonimizirane podatke (brez navedbe imena in priimka zaposlenega ter tako, da posameznik ni določljiv), IP za takšno posredovanje podatkov nima zavržkov, ker v tem primeru ne bi šlo za obdelavo osebnih podatkov.

 

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka


Pripravila:
Monika Voga, univ.dipl.prav.,
svetovalka Informacijskega pooblaščenca