Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.06.2016
Naslov: Pogodbe o zaposlitvi in plače
Številka: 0712-1/2016/1279
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 7. 6. 2016 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete za mnenje, ali lahko direktorici občinske uprave Občine Ravne na Koroškem posredujete naslednje zahtevane podatke:

-     seznam zasedenih delovnih mest,

-     povprečno mesečno plačo osebe, ki delovno mesto zaseda (povprečje za zadnje tri mesece),

-     delovno dobo osebe, ki delovno mesto zaseda (delovna doba naj se nanaša samo na delovno dobo pri Javnem komunalnem podjetju Log, d.o.o.).

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. je v lasti štirih občin, in sicer: Občine Ravne na Koroškem (47,24 %), Občine Prevalje (22,98 %), Občine Mežica (15,52 %) in Občine Črna na Koroškem (14,26 %).

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

    

Za odgovor na vaše vprašanje je odločilna vloga in pristojnosti direktorice občinske uprave v odnosu do JKP Log d.o.o.. Torej v kolikor direktorica občinske uprave, ki je podala zahtevo po teh osebnih podatkih, izvaja pooblastila družbenika (npr. na podlagi predpisov, ki urejajo interne pristojnosti in organizacijo občine oziroma od ustanovnega akta družbe), takšna obdelava osebnih podatkov ni v nasprotju z določili ZVOP-1-UPB-1.

 

IP poudarja, da na podlagi določb Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. občina ustanoviteljica svoja ustanoviteljska upravičenja izvaja na skupščini.

 

Glede na dejstvo, da ima JKP Log d.o.o. tudi nadzorni svet, pa funkcijo nadzora nad delom poslovodstva opravlja nadzorni svet. Vsaka občina ustanoviteljica ima po enega člana, ki zastopa njene interese. Skladno s tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1-UPB1 je nadzorni svet upravičen pregledovati podatke povezane z delom (plače, regres,…) delavcev družbe, saj gre za izvrševanje zakonite pristojnosti, ki zajema pregledovanje vse dokumentacije družbe, ta interes pa po oceni IP prevladuje nad interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma ugotavlja, da se je glede dostopa do istovrstnih informacij opredelil že v pritožbenem postopku po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odločba US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ), kjer je ugotovil, da informacije, ki so vezane na delovna razmerja zaposlenih pri organu (pogodbe o zaposlitvah in plačne liste), ne spadajo v delovno področje organa v smislu izvajanja javnopravnih nalog. Javno podjetje, ki je izvajalec javne službe, je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, pri čemer pa informacije javnega značaja predstavljajo le tiste informacije, ki izvirajo iz dejavnosti, ki jo organ izvaja kot javno službo. Z odločitvijo IP se lahko seznanite na povezavi:

 

https://www.ip-rs.si/ijz/prosilec-jkp-log-ravne-na-koroskem-1179/?tx_jzdecisions_pi1[search]=1&tx_jzdecisions_pi1[sword]=090-95%2F2010

 

IP ugotavlja, da sodi Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (v nadaljevanju JKP Log d.o.o.) na podlagi 23. točke 6. člena ZVOP-1 v zasebni sektor, zato je treba dopustnost posredovanja osebnih podatkov zaposlenih v JKP Log d.o.o. direktorici občinske uprave, presojati z vidika 10. člena ZVOP-1, ki predstavlja pravno podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju.

 

Iz Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, št. 72/2013; v nadaljevanju Odlok) izhaja, da je Občina Ravne na Koroškem ena izmed štirih ustanoviteljic in družbenik JKP Log d.o.o.. Družbeniki imajo v skladu s 512. členom Zakona o gospodarskih družbah (Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1) že po samem zakonu pravico do obveščenosti, saj zakon določa, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe, ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Poslovodja sme zavrniti zahtevo po informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo (drugi odstavek 512. člena ZGD-1). O odklonitvi zahteve dokončno odločajo družbeniki. Družbenik, ki mu informacije niso bile dane ali mu ni bil dovoljen vpogled v knjige in spise ali je poslovodja zavrnil njegovo zahtevo v nasprotju z drugim odstavkom 512. člena, sme na podlagi 513. člena ZGD-1 od sodišča zahtevati, da s sodno odločbo dovoli, da se informacije dajo ali da se dovoli vpogled. Gre torej za upravičenje družbenika 'vedeti za vse podatke o delovanju in poslovanju družbe', saj je – nepravno vzeto – lastnik ali solastnik podjetja (povzeto po Zakonu o gospodarskih družbah s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba, Rado Bohinc … et al., str. 456-458).

 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je posredovanje podatkov in dokumentov v zvezi s stroški, povezanimi z delom (kar zahtevani podatki nedvomno so) zainteresiranim družbenikom na njihovo zahtevo zakonito in ni v nasprotju z ZVOP-1-UPB-1. Na tem mestu se postavlja vprašanje, kateri organ občine ustanoviteljice ima pravico do teh podatkov. Kdo konkretno na strani družbenika (občine) je upravičen do pridobitve teh osebnih podatkov, pa je odvisno od tega, kdo izvršuje pooblastila družbenika. Torej v kolikor direktor občinske uprave, ki je podal zahtevo po teh osebnih podatkih, izvaja pooblastila družbenika, takšna obdelava osebnih podatkov ni v nasprotju z določili ZVOP-1-UPB-1. Vsekakor pa mora občina osebne podatke, ki jih morebiti pridobi v vlogi družbenika, ločiti od drugih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi na podlagi drugih predpisov v vlogi in v okviru svojih pristojnosti kot samoupravna lokalna skupnost.

Iz Odloka izhaja, da ima JKP Log d.o.o. tudi nadzorni svet, da je bil vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja, in da funkcijo nadzora nad delom poslovodstva opravlja nadzorni svet. Štirje člani nadzornega sveta zastopajo interese občin ustanoviteljic, eden pa interese delavcev. Iz določb ZGD-1 izhaja, da se za nadzorni svet smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi, če družbena pogodba ne določa drugače. Nadzorni svet je tako po določbah 281. člena ZGD-1 in 20. člena Odloka pristojen za nadzor vodenja poslov javnega podjetja in lahko med drugim v okviru svojih pristojnosti pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu (prvi odstavek 21. člena Odloka).

Glede na navedeno je nadzorni svet, skladno s tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1-UPB1 upravičen pregledovati podatke povezane z delom (plače, regres,…) delavcev družbe, saj gre za izvrševanje zakonite pristojnosti, ki zajema pregledovanje vse dokumentacije družbe, ta interes pa po oceni IP prevladuje nad interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Na tem mestu IP dodaja, da je treba pri obdelavi osebnih podatkov poleg načela zakonitosti vedno spoštovati tudi načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1), ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Iz navedenega je torej mogoče ugotoviti, da so organi JKP Log d.o.o. (npr. nadzorni svet) upravičeni le do tistih podatkov, ki jih potrebujejo za namen izvrševanja svojih nalog in pristojnosti. IP meni, da je naloga nadzornega sveta, da nadzoruje poslovanje družbe in s tem povezano tudi nadzorovanje delovnih mest in sredstev, namenjenih za plače delavcev. Na podlagi razpoložljivih informacij (po pregledu Odloka, ZGD-1, ZLS) IP ugotavlja, da direktor občinske uprave občine soustanoviteljice JKP Log d.o.o. nima naloge izvajanja nadzora, na podlagi katere bi bil upravičen do varovanih osebnih podatkov zaposlenih. V kolikor bi želeli zahtevane osebne podatke zaposlenih posredovati direktorju občinske uprave občine soustanoviteljice, bi morali za tovrstno obdelavo osebnih podatkov razpolagati z osebno privolitvijo posameznega zaposlenega.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka


Pripravila:
Monika Voga, univ. dipl. prav.,
svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu