Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 23.05.2016
Naslov: Posredovanje OP o članih stranke računskemu sodišču
Številka: 0712-1/2016/1126
Vsebina: Občutljivi OP, Posredovanje OP med upravljavci, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov vaših članov ter donatorjev Računskemu sodišču za potrebe revizije. Kot navajate v zaprosilu za mnenje, ste od računskega sodišča prejeli sklep o izvedbi revizije ter zahtevek Računskega sodišča RS, da posredujete seznam članov, ki so plačali članarino z dodatno obrazložitvijo, da v zvezi s plačano članarino in prispevki posredujete podatke o članih ter donatorjih, ki bodo identificirani z imenom, priimkom, rojstnim datumom (ali davčno številko ali EMŠO številko ali stalnim prebivališčem) ter znesek plačanih članarin oziroma prispevkov, datum in način njihovega plačila. Glede na to, da boste s posredovanjem podatkov Računskemu  sodišču razkrili podatke o identiteti vaših članov, se vam zdi predmetna zahteva nesprejemljiva.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

24.b člen Zakona o političnih strankah predstavlja ustrezno zakonsko podlago za posredovanje osebnih podatkov članov političnih strank in oseb, ki so donirale sredstva politični stranki, Računskemu sodišču za namen izvedbe revizije pravilnosti poslovanja politične stranke.

 

Obrazložitev:

 

Tako posredovanje, kot tudi pridobivanje podatkov o članih političnih strank ter donatorjih, predstavlja obdelavo osebnih podatkov v smislu 3. točke 6. člena ZVOP-1. Skladno z določbo 8. člena ZVOP-1, se lahko osebni podatki obdelujejo, le če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Podrobneje so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, kamor glede na določbo 23. točke 6. člena ZVOP-1 sodijo politične stranke, določene v 10. členu, podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor glede na določbo 22. točke 6. člena ZVOP-1 sodi Računsko sodišče, pa so podrobneje razdelane v 9. členu ZVOP-1. Tako v 10., kot tudi v 9. členu ZVOP-1 je kot dopustna podlaga za obdelavo osebnih podatkov določen zakon, ki je v konkretnem primeru Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPolS).

 

ZPolS v 24.b členu vsebuje določbe, ki se nanašajo na postopek revizije poslovanja politične stranke. Ta v 1. odstavku določa, da revizijo pravilnosti poslovanja strank, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in so v preteklem letu prejele ali bile upravičene do prejema več kot 10.000 eurov teh sredstev, opravlja računsko sodišče. […] Pri opravljanju revizije poslovanja strank računsko sodišče ravna skladno s pooblastili in po postopku, ki ga določata ta zakon in zakon, ki ureja pristojnosti računskega sodišča. Skladno z drugim odstavkom istega člena morajo stranka, pri kateri se opravlja revizija, državni organi, organi lokalnih skupnosti, AJPES, banke in hranilnice, v katerih ima stranka odprte transakcijske račune, izvajalci storitev in prodajalci blaga, ki so opravili storitve oziroma dobavili blago stranki, računskemu sodišču na zahtevo brezplačno predložiti listine, potrebne za izvedbo revizije, dati pojasnila ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. V primeru, da računsko sodišče ugotovi obstoj tveganj, da v letnem poročilu stranke niso prikazani oziroma niso pravilno prikazani vsi podatki, lahko zahteva pojasnila, podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo revizije, tudi od drugih oseb. Tretji odstavek 24b. člena ZPolS pa določa, da Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije zbira osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo (osebno ime, EMŠO ali davčna številka, državljanstvo in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost), neposredno od oseb iz prejšnjega odstavka, iz registra transakcijskih računov, ki ga upravlja AJPES, iz davčnega registra, ki ga vodi in upravlja Davčna uprava Republike Slovenije, in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

 

Upoštevajoč določbo 3. odstavka 24.b člena ZPolS IP tako ugotavlja, da podlago za posredovanje na eni strani ter pridobivanje osebnih podatkov o osebnem imenu, EMŠO ali davčni številki, državljanstvu in naslovu tako članov stranke, kot tudi donatorjev stranke, predstavlja navedena zakonska določba. Ker je namen revizije, ki jo opravlja Računsko sodišče pregled pravilnosti poslovanja politične stranke, ima Računsko sodišče podlago tudi za pridobivanje podatkov o višini, dnevu ter namenu plačila posameznega člana oziroma donatorja.

 

Prijazen pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila

Katarina Medved,
državna nadzornica za
varstvo osebnih podatkov