Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 28.03.2016
Naslov: Javnost seje o obravnavi kandidatov za direktorje
Številka: 0712-1/2016/714
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 15. 3. 2016 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete za mnenje glede javnosti seje ter navajate,

 

da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade kot delovno telo Mestnega sveta Mestne občine Celje objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda. Na naslednji seji bo komisija obravnavala prispele vloge in z glasovanjem določila, katerega kandidata bo predlagala svetu zavoda v mnenje in nato mestnemu svetu v potrditev. V zvezi z navedenim prosite za mnenje, ali je lahko na seji prisotna novinarka oz., ali gre v tem primeru za varstvo osebnih podatkov kandidatov. Menite, da zaradi narave postopka, ko se prebirajo vloge za zaposlitev, ki vsebujejo osebne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum, izobrazba, delovne izkušnje, življenjepis, ipd.), novinarka na seji delovnega telesa ne more biti prisotna.

 

Osmi odstavek 54. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) določa, da se za delo delovnih teles smiselno uporabljajo določila poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta. Prvi odstavek 27. člena določa, da so seje sveta javne, vendar pa prvi odstavek 28. člena daje možnost, da se s sklepom sejo zapre za javnost, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

      

IP pojasnjuje, da se mestni svet in/ali njegovo delovno telo lahko samo, na podlagi Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, odloči, kdaj bo sejo ali del seje odprl ali zaprl za javnost in s tem o(ne)mogočil udeležbo tretjim osebam.

 

Dejstvo, da so mestni svet in njegova delovna telesa upravičena pri opravljanju svojih nalog obdelovati tudi varovane osebne podatke, še ne pomeni, da so ti podatki lahko brez omejitev dostopni tudi javnosti. Mestni svet MO Celje oz. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je tako dolžna, sicer javno sejo, zapreti za javnost, če gre med razpravo za obdelavo varovanih osebnih podatkov, ki ne predstavljajo informacije javnega značaja.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Uvodoma je treba pojasniti, da je IP na podlagi 2. člena ZInfP, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ) in ZVOP-1, samostojen in neodvisen državni organ, ki ima pristojnosti na področju dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja ter pristojnosti v zvezi z izvajanjem ZVOP-1 in drugih predpisov, ki urejajo varstvo in obdelavo osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da je Republika Slovenija pravna država, v kateri mora v skladu z načelom zakonitosti vsak državni organ svoje pristojnosti izvajati v sladu z zakonom. To pomeni, da organi drug z drugim sodelujejo, praviloma pa ne morejo vplivati na odločitve drugega. Nadalje to pomeni tudi, da lahko vsak organ ravna samo v okviru svojih pooblastil, za katera mora imeti neposredno podlago v zakonu. Tako sme IP skladu z načelom zakonitosti ravnati samo v okviru svojih pooblastil, za katera ima neposredno podlago v 2. členu ZInfP.

 

Na podlagi vašega elektronskega sporočila IP ugotavlja, da vprašanje »(ne)javnosti« sej organov in delovnih teles zavezancev za dostop do informacij javnega značaja oziroma prisotnost kogarkoli na teh sejah ne sodi v okvir pravice do dostopa do informacij javnega značaja. Glede na navedeno IP pojasnjuje, da se mestni svet oz. njegova delovna telesa lahko sama, na podlagi Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje in/ali Statuta občine, odločijo, kdaj bodo sejo ali del seje zaprla za javnost in s tem onemogočila udeležbo tretjim osebam (tudi novinarjem).

 

V nadaljevanju v zvezi z vašim vprašanjem IP podaja svoje neobvezujoče mnenje s področja varstva osebnih podatkov. Na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles namreč lahko, kot ste ugotovili že sami, prihaja tudi do obdelave osebnih podatkov (na primer tistih osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznike, o katerih se na seji razpravlja ali odloča), zato morate spoštovati predpise s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se v skladu z določbo 9. člena ZVOP-1 v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Ne glede na to se lahko skladno s četrtim odstavkom istega člena v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

IP tako poudarja, da je sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade med razpravo o vlogah kandidatov za direktorja javnega zavoda primerno zapreti za javnost, saj gre lahko za obdelavo varovanih osebnih podatkov, ki tudi v skladu z ZDIJZ niso informacija javnega značaja, ampak gre za izjemo od prostega dostopa do informacij javnega značaja – osebne podatke, varovane z določili ZVOP-1. Namreč v tej fazi gre za obdelavo osebnih podatkov šele kandidatov za opravljanje javne funkcije.

 

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski Pooblaščenec: 
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka


Pripravila:                       
Monika Voga, univ.dipl.prav.,                                    
svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu